ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
---------

Số: 451/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH THỰC HIỆN THỐNG NHẤT GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THỐNG NHẤT TRONGTHÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứLuật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày27-10-1962;
Căn cứ vào nghị định số 24-CP củaHội đồng Chính phủ ngày 2-2-1976 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệmcủa chánh quyền Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trong lãnh vực quản lý kinh tế;
Căn cứ quyết định số 314-CP ngày1-10-1980 của Hội đồng Chính phủ và thông tư số 166/TT-VT-GC ngày 9-10-1980 củaBộ Giao thông vận tải về việc thi hành giá cước vận tải hành khách mới;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thànhphố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 . Nay thực hiện thống nhất giá cước vận tải hành khách trongphạm vi thành phố như sau:

 – Xe buýt 0đ 05/hành khách/cây số

 – Xe lam 0đ 20/hành khách/cây số

 – Xe khách nhỏ 4 bánh 0đ 30/hành khách/cây số

 –Tàu khách đi Duyên Hải 0đ 06/hành khách/cây số

 Ngoài giá cước vận tải nói trên, mỗi vé hànhkhách còn tính thêm tiền bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

 Giá vé trên từng tuyến đường được tính quytròn (chẵn) số tiền. Tuyến nhều nhất không định quá 3 giá vé.

Điều 2 . Giao thông cho Ủy ban Vật giá thành phố và Sở Giao thôngvận tải căn cứ vào giá cước cơ bản quy định ở điều 1 để xây dựng và ban hànhthực hiện biểu giá cước cụ thể của từng tuyến xe khách. Giá cước mới của thànhphố được thực hiện thống nhất từ ngày 15-11-1980.

Điều 3 .Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức đảm bỏa phụcvụ yêu cầu đi lại làm việc và học tập hàng ngày của công nhân viên chức và họcsinh. Sở Tài chánh hướng dẫn cụ thể chế độ trợ cấp trong việc đi lại cảu côngnhân viên chức như quy định tại chỉ thị số 24/CT-UB ngày 12-6-1980 của Ủy banNhân dân thành phố.

Điều 4. Các đồng chì Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố,Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cácquận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn