ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 451/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾTĐỊNH SỐ 45/2004/QĐ-UB NGÀY 12/5/2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY ĐỊNH TRÌNH TỰ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1153/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH SỐ 1154/QĐ-UBND NGÀY 08/9/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNGÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ởđịa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạotại Tờ trình số 30/TTr- SGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi b Quyết định s 45/20 04/QĐ -UB ngày 12/5/2004 ca Ủy bannhân dân Tỉnh v việc ban hành Quyđnh trình t th tc hành chính giiquyết công việctheo cơchế mt ca”tạiSở Giáo dc vàĐàotạo và các th tụchành chính thuc lĩnh vc giáo dc và đào to được công b tại Quyết đnh s1153/-UBND,Quyết đnh s 1154/-UBND ngày08/9/2009 ca Ủy ban nhân dân Tnh vviệc công b b th tchành chính chung áp dng ti cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tnh.

Lý do: Vic công b th tục hành cnh thuc thm quyn ca Ch tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 2. Quyết đnh này hiu lc ktngày .

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânTỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyệnchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BTư pháp (Cc kiểm soát TTHC);
- TT/TU, TT/HĐND Tnh;
- CT, các PCT/UBND Tnh;
- Cổng Thông tin điện t tnh;
- Lưu: VT, T (HC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan