UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về tổ chức quản lý về vệ sinh môi trường và trật tự trị an tại các bãi biển

trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 27/12/1993;

Căn cứ Nghị định số 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ thi hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;

Căn cứ Nghị định số 26/CP ngày 26/4/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường;

Để sử dụng, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, làm lành mạnh hóa môi trường xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường và trật tự trị an tại các bãi biển tại địa bàn thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch và Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức quản lý vệ sinh môi trường và trật tự trị an tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/8/1998. Các văn bản trước đây của UBND thành phố Đà Nẵng về quản lý vệ sinh môi trường và trật tự trị an tại các bãi biển trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Điều 3: Giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường và các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này, định kỳ hàng quý báo cáo UBND thành phố.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Du lịch, Sở Khoa học- Công nghệ và Môi trường, Sở Văn hóa - Thông tin, Chủ tịch UBND các quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

(Đã ký)

Huỳnh Năm