UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 452/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘCÁC TUYẾN TỈNH LỘ (ĐT) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TỪNĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày13/11/2008;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định vềxếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vậntải tại Tờ Trình số 96/TTr-SGTVT ngày 26/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố xếp loại đường bộ các tuyếntỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ từ năm 2015 theoquy định (có bảng phân loại đường bộ kèm theo).

Điều 2. Căn cứ xếp loại đường bộ các tuyến tỉnhlộ (ĐT) nêu trên, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan áp dụng để xác địnhcước vận tải đường bộ từ năm 2015 trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Chủ tịchUBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứquyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTUBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TT Tin học và công báo, KTN.
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2015\01.QD Xep loai duong DT nam 2015.doc )

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN