ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Miễn thu một số loại phí, lệ phí thuộc danh mục

được miễn theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Tăng cường chấn chính việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của dân;

Căn cứ văn bản số 128/CV-TTr ngày 07/12/2007 của Thường trực HĐND tỉnh V/v phúc đáp công văn của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại Tờ trình số 2789/TTr-STC ngày 26/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn thu đối với một số loại phí, lệ phí quy định tại Quyết định số 4426/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh nay thuộc danh mục được miễn (Theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008. Các quy định về phí, lệ phí khác tại Quyết định số 4426/2006/QĐ-UB ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các cấp; Các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Phan Nhật Bình