ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 547/TTr-QHKT-P5 ngày 22/9/2011 và của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố thủ tục hành chính cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Bộ Xây dựng;
- Th. trực: Thành ủy, HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP/PVP UBND Thành phố;
- Các phòng CV, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (3b).
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?