HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 453-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU ĐỘNG LAO ĐỘNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY LỢI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp toàn thể của Hội đồng Chính phủ ngày 29 tháng 11 năm 1979 bàn về kế hoạch Nhà nước năm 1980,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Ban điều động lao động phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi do Phủ Thủ tướng Võ Chí Công làm trưởng ban và gồm các thành viên sau đây:

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.

- Đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Bộ trưởng Bộ Lao động.

- Đồng chí Phan Mỹ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ thủ tướng.

- Đồng chí Chế Viết Tấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

- Đồng chí Nguyễn Công Tân, Tổng cục trưởng Tổng cục Khai hoang.

- Một đại diện Bộ Xây dựng .

- Một đại diện Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

- Một đại diện Bộ Lâm nghiệp.

- Một đại diện Bộ Thủy lợi.

- Một đại diện Bộ Quốc phòng.

Thường vụ Hội đồng Chính phủ mời một đồng chí Ủy viên Ban thư ký Tổng công đoàn Việt Nam và một đồng chí trong Ban bí thư Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia Ban này.

Điều 2. – Ban lao động phục vụ nông nghiệp…có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu trình Chính phủ quyết định kế hoạch và biện pháp thực hiện điều động các lực lượng lao động, trước hết là lao động trong khu vực Nhà nước tạm thời dôi ra, học sinh tốt nghiệp ra trường chưa bố trí được công tác, các đơn vị quân đội có điều kiện tham gia sản xuất, v.v… và việc sử dụng một phần các lực lượng lao động khác để phục vụ cho sản xuất và xây dựng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi;

- Nghiên cứu trình Chính phủ ban hành các chính sách, chế độ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch điều động lao động nói trên;

- Giúp Hội đồng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo thực hiện các kế hoạch và chính sách điều động lao động nói trên.

Điều 3. – Các đồng chí Thủ trưởng các Bộ Nông nghiệp, Xây dựng, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Lao động, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ Quốc phòng, các đồng chí thành viên trong Ban điều động lao động (như nói ở điều 1), các Bộ, Tổng cục, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị