HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 454-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ VIỆT NAM TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào Nghị quyết hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 13-12-1979;
Theo đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Ủy ban nghiên cứu vũ trụ Việt Nam trực thuộc Viện khoa học Việt Nam.

Điều 2. – Ủy ban nghiên cứu vũ trụ Việt Nam là cơ quan khoa học đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam, có nhiệm vụ:

- Làm tư vấn cho Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu khoảng không gian vũ trụ nước ta;

- Điều hòa phối hợp hoạt động của các cơ quan khoa học kỹ thuật trong nước, ứng dụng các phương pháp, phương tiện nghiên cứu vũ trụ vào giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật của Việt Nam;

- Chịu trách nhiệm tổ chức việc hợp tác khoa học với các nước xã hội chủ nghĩa trong tổ chức “Intercosmos” và các nước khác trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoảng không gian vũ trụ.

Điều 3. – Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nghiên cứu vũ trụ Việt Nam bao gồm:

Các tiểu ban chuyên môn:

1. Tiểu ban vật lý vũ trụ,

2. Tiểu ban khí tượng vũ trụ,

3. Tiểu ban thông tin vũ trụ,

4. Tiểu ban sinh y học vũ trụ,

5. Tiểu ban nghiên cứu trái đất từ vũ trụ.

Về bộ máy giúp việc, Ủy ban được sử dụng những tổ chức chức năng hiện có của Viện khoa học Việt Nam.

Điều 4. -Ủy ban nghiên cứu vũ trụ Việt Nam do đồng chí Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam làm chủ tịch và ba phó chủ tịch giúp việc gồm các đồng chí phó viện trưởng Viện khoa học Việt Nam, phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và thứ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, trong đó đồng chí phó viện trưởng Viện khoa học Việt Nam làm phó chủ tịch thường trực.

Đồng chí Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam quy định nhiệm vụ cụ thể, tổ chức và hoạt động của Ủy ban, đồng thời chỉ định các ủy viên của Ủy ban nghiên cứu vũ trụ Việt Nam.

Điều 5. – Đồng chí Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam và các thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị