BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4544/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2015-2019 CHO TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP, TỔNG CỤC THỦY LỢI VÀ TỔNG CỤC THỦY SẢN TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/7/2013 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân cấp cho Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Thủy sản một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 3385/QĐ-BNN-KHCN ngày 31/7/2014 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ đặt hàng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phân cấp cho Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý một số nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2019 được phê duyệt tại Quyết định số 3385/QĐ-BNN-KHCN (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo và hướng dẫn các Tổng cục thực hiện quản lý các nhiệm vụ theo quy định hiện hành về quản lý khoa học công nghệ của Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN. (15b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2015-2019 PHÂN CẤP CHO CÁC TỔNG CỤC QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 4544/QĐ-BNN-KHCN ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Thời gian thực hiện

I

Tổng cục Lâm nghiệp

1.

Nghiên cứu hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh Keo lai, Keo tai tượng và Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn trên đất trồng mới.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

PGS.TS. Nguyễn Huy Sơn

2015-2019

2.

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng Mỡ (Manglietia conifera Blume) có năng suất cao cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Trường Đại học Lâm nghiệp;

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

2015-2019

3.

Nghiên cứu đề xuất mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất kinh doanh gỗ và sản phẩm gỗ rừng trồng.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

TS. Hoàng Liên Sơn

2015-2016

4.

Dự án SXTN: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng cung cấp gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

TS. Trần Lâm Đồng

2015-2018

II

Tổng cục Thủy lợi

1.

Nghiên cứu dự báo hạn hán và giải pháp quản lý sử dụng nước hợp lý phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;

ThS. Vũ Hải Nam

2015-2017

2.

Dự báo xu thế biến đổi lòng dẫn, sự hạ thấp mực nước và đề xuất giải pháp khắc phục, khai thác hiệu quả công trình thủy lợi (cống qua đê, trạm bơm tưới và công trình bảo vệ bờ) trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình

Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sống biển - Viện KHTL VN;

PGS.TS Nguyễn Ngọc Quỳnh

2015-2017

3.

Nghiên cứu giải pháp tạo nguồn và kỹ thuật tưới tiết kiệm nước nhằm phát triển bền vững cây điều vùng Đông Nam Bộ

Trường Đại học Thủy lợi;

TS. Lê Trung Thành

2015-2017

4.

Nghiên cứu giải pháp sử dụng đất tại chỗ để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp đập đất vừa và nhỏ Tây Nguyên

Trường Đại học Thủy lợi;

PGS.TS Nguyễn Trọng Tư

2015-2016

III

Tổng cục Thủy sản

1.

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật và quản lý phòng trị hiệu quả bệnh sữa trên tôm hùm nuôi lồng

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III;

TS. Võ Văn Nha

2015-2017

2.

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và quản lý kiểm soát hiệu quả bệnh sưng vòi trên tu hài nuôi

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I;

TS. Đặng Thị Lụa

2015-2017