ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4544/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 1784/QĐ-UBND NGÀY 25/5/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT CHỌN VÀ TÔN VINH DANH HIỆU “TRI THỨC TIÊU BIỂU VỀ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Tri thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định”;

Xét đề nghị của Hội đồng xét chọn “Tri thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định” năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Tri thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định”, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điểm d, Khoản 2, Điều 6 như sau:

Có giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học đạt giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ, Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 11 như sau:

Cá nhân được tôn vinh danh hiệu sẽ được nhận giấy chứng nhận tri thức tiêu biểu của UBND tỉnh kèm theo hiện vật và tiền thưởng.

3. Sửa đổi Khoản 1, Điều 13 như sau:

Nguồn kinh phí khen thưởng: Ngân sách tỉnh cấp.

Điều 2.Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Tri thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định”

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng