BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 455/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNGQUYẾT ĐỊNH SỐ 1216/QĐ-TCHQ NGÀY 11/4/2013 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANQUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG VÀ TRUNG TÂM THUỘCCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001 và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/06/2005;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-BTC ngày 15/01/2013của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Cục CNTT & Thống kê hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-BTC ngày 03/12/2013của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án: “Triển khai hoạt động củaTrung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan”;

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TCHQ ngày 11/4/2013của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của các Phòng và Trung tâm thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hảiquan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thôngtin và Thống kê hải quan; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung phần B. CƠ CẤU TỔCHỨCtại Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Trungtâm thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1216/QĐ-TCHQ ngày 11/04/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:

1. Bổ sung mục 1 như sau:

Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thôngtin hải quan thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan có 05 (năm) Độichuyên môn: Đội Tổng hợp; Đội Quản lý vận hành; Đội Kỹ thuật; Đội Hỗ trợ và ĐộiDịch vụ.

Mỗi Đội thuộc Trung tâm có Đội trưởng và một số Phóđội trưởng.

Nhiệm vụ của các Đội do Cục trưởng Cục Công nghệthông tin và Thống kê hải quan quy định.

2. Sửa đổi, bổ sung mục 2 như sau:

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danhlãnh đạo Phòng, Trung tâm và Đội thuộc Trung tâm của Cục Công nghệ thông tin vàThống kê hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cánbộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ-Quản trị, Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc