ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 455/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHUYỂNTRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU TRỰC THUỘC CÔNG TY DỊCH VỤ XUẤTKHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA THÀNH PHÂN HIỆU 2 CỦA TRƯỜNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬTTHÀNH PHỐ TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căncứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tại Côngvăn số 7125/LĐTBXH-VP ngày 05 tháng 12 năm 2006 và của Giám đốc Sở Nội vụ thànhphố tại Tờ trình số 791/TTr-SNV ngày 11 tháng 12 năm 2006
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay chuyển Trường Kỹ thuật nghiệp vụ lao động xuất khẩu trực thuộc Công ty Dịchvụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (được thành lập theo Quyết định số 4642/QĐ-UB ngày 21 tháng 09 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)thành phân hiệu 2 của Trường Công nhân kỹ thuật thành phố trực thuộc Sở Laođộng – Thương binh và Xã hội thành phố.

Điều 2. Giám đốc SởLao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở-ngành có liên quan chỉ đạoGiám đốc Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia, Hiệu trưởng Trường Kỹthuật nghiệp vụ lao động xuất khẩu, Hiệu trưởng Trường Công nhân kỹ thuật thànhphố tiến hành thủ tục bàn giao và tiếp nhận tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất,tài sản, hồ sơ tài liệu, công nợ (nếu có), … của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ laođộng xuất khẩu cho Trường Công nhân kỹ thuật thành phố trong quý I năm 2007theo đúng quy định của Nhà nước.

Phân hiệu 2Trường Công nhân kỹ thuật thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề,dạy ngoại ngữ, giáo dục định hướng … của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ lao độngxuất khẩu, nhằm phục vụ cho công tác xuất khẩu lao động của thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Vănphòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội Vụ, Giámđốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc Công ty Dịch vụxuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco), Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật nghiệpvụ lao động xuất khẩu và Hiệu trưởng Trường Công nhân kỹ thuật thành phố chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 4;- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực UBND/TP;
- Công an thành phố (PC13);
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Sở Nội vụ (2b);
- VPHĐ-UB: PVP/VX, KT
- Tổ VX, CNN;
- Lưu: VT, (VX-C)TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài