ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 455/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 tại Tờ trình số 01/TTr-TP ngày 17 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8, hết hiệu lực toàn bộ năm 2018, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Quang Thảo

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 455/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lc

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

1.

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND Qun 8

06/9/2018

2.

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND Qun 8

08/9/2018

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

1.

Chỉ thị

01/2007/CT-UBND ngày 18/01/2007

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và công tác động viên năm 2007

Văn bản hết hiệu lực theo Quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản năm 2015

31/12/2007

2.

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND ngày 30/01/2008

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị năm 2008

Văn bản hết hiệu lực theo Quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản năm 2015

31/12/2008