ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 455/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THỰC HIỆN NHIỆMVỤ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BẮC NINH”

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm2012;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định quy định xửphạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Thực hiện nhiệmvụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàntỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì,phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Đềán này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chứccó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

ĐỀ ÁN

THỰC HIỆN NHIỆMVỤ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BẮC NINH
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 455 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Căn cứ pháp lý của Đề án

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

- Nghị quyết 24/2012/QH 13 về việc thi hành LuậtXử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quyđịnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hànhchính trong các lĩnh vực;

- Quyết định 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 về việcphê duyệt Đề án “ xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quảnlý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tưpháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương”.

2. Mục đích, yêu cầu

Nhằm tổ chức thi hành Luật Xử lý vi phạm hànhchính một cách thống nhất, toàn diện, hiệu quả, đảm bảo trật tự quản lý Nhànước và phục vụ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật,tội phạm, tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hộichủ nghĩa; tạo điều kiện về tổ chức bộ máy, biên chế cho các ngành, các cấp thựchiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật vềxử lý vi phạm hành chính, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạmhành chính theo thẩm quyền.

II. NỘI DUNG

1. Kiện toàn tổ chức, biên chế thuộc Sở Tưpháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã giúp UBND cùng cấpthực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

Bố trí hợp lý cán bộ chuyên trách cho Sở Tưpháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch cho UBND cấp xã để giúp UBNDcùng cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính theoquy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hànhLuật Xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trongnăm 2014.

2. Đảm bảo cơ sở vật chất,kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý viphạm hành chính.

Trang bị cơ sở vật chất đảm bảocho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện tốtnhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trênđịa bàn tỉnh; xây dựng, tiếp nhận và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý viphạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tàichính và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trongnăm 2014 và những năm tiếp theo.

3. Thành lập đoàn kiểm traliên ngành để thực hiện kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật xửlý vi phạm hành chính theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở,ngành liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IIIvà quý IV năm 2014 và những năm tiếp theo.

4. Phổ biến, tập huấn, bồidưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở,ngành liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã

- Thời gian thực hiện: Trongnăm 2014 và những năm tiếp theo.

5. Tổ chức thanh tra theokiến nghị của Sở Tư pháp hoặc khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức,báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởngnghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở,ngành liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã

- Thời gian thực hiện: Khi cóvụ việc phát sinh.

6. Kiểm tra, báo cáo và đánhgiá việc thực hiện việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quyđịnh.

Sở Tư pháp, UBND cấp huyện vàcác cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao,kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) những khó khăn, vướngmắc trong việc tổ chức thực hiện.

Thời gian thực hiện: Định kỳ 6tháng, 1 năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các đơnvị liên quan giúp UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Đềán, định kỳ báo cáo UBND tỉnh;

- Phối hợp với Sở Nội vụ thammưu UBND tỉnh xây dựng thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế nhân sự củaSở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính dự toán kinh phí cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, mua sắm trang thiếtbị, phương tiện làm việc phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác xử lý viphạm hành chính.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chứcHội nghị giới thiệu, quán triệt nội dung yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụquản lý công tác về xử lý vi phạm hành chính.

- Phân công nhiệm vụ quản lýcông tác xử lý vi phạm hành chính cho phòng chuyên môn thích hợp thuộc Sở trêntinh thần bố trí biên chế được cấp có thẩm quyền giao theo vị trí, việc làm,đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn chức danh quy định để thực hiện nhiệm vụ theoquy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hànhLuật xử lý vi phạm hành chính; Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/3013 củaThủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp thực hiện các nhiệmvụ được phân công trong Đề án

2. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tưpháp tham mưu UBND tỉnh xây dựng thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chếnhân sự của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Phối hợp thực hiện các nhiệmvụ được phân công trong Đề án

3. Trách nhiệm của Sở Tàichính

- Phối hợp với Sở Tư pháp dựtoán kinh phí hàng năm cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, mua sắm trang thiếtbị, phương tiện làm việc phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác xử lý viphạm hành chính.

- Phối hợp thực hiện các nhiệmvụ được phân công trong Đề án

4. Trách nhiệm của UBND cáchuyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức Hội nghị giới thiệu,quán triệt nội dung yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác vềxử lý vi phạm hành chính.

- Bố trí biên chế chuyên tráchcủa Phòng Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xửlý vi phạm hành chính, bố trí đủ biên chế công chức Tư pháp - Hộ tịch để giúpUBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp trong đó cónhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Đảm bảo kinh phí cho hoạtđộng chuyên môn, nghiệp vụ, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc phụcvụ công tác quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Chủ trì, phối hợp thực hiệncác nhiệm vụ được phân công trong Đề án.

5. Trách nhiệm của các Sở,ngành liên quan; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc cấp tỉnh.

Chủ trì, phối hợp thực hiện cácnhiệm vụ được phân công trong Đề án, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tạicơ quan, đơn vị.

6. Đề nghị MTTQ và các tổchức trực thuộc tham gia giám sát, tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan chứcnăng thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả.

7. Báo Bắc Ninh, Đài PTTHtỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án trênđịa bàn tỉnh.

Trên đây là Đề án thực hiệnnhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trênđịa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cáccơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh để kịp thờigiải quyết./.