ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền xác nhận các bản Báo cáo đánh giá tác động

môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt

_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận nội dung các bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT) sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

Điều 2.

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Báo cáo đánh giá tác động môi trường được xác nhận (hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được xác nhận) kèm theo Quyết định phê duyệt cho Chủ Dự án và các cơ quan liên quan khác theo quy định tại điểm 6.1 mục 6 phần III của Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT .

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 80/NĐ-CP .

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Dũng