ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc uỷ quyền cấp các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế quản lý

_________________________

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 của liên bộ: Y tế - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng: Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ Y Sở tế Bắc Giang và Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Giang thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Cấp và gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm phải công bố trừ các loại sản phẩm do Bộ Y tế cấp và gia hạn được quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo về thực phẩm, phụ gia thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trụ sở trên địa bàn tỉnh trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế theo quy định tại Điểm a, Mục 2, Phần III, Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT /BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 của Bộ Văn hoá thông tin - Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế.

Điều 2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm xây dựng quy trình, hướng dẫn, tư vấn và tổ chức cấp, gia hạn, thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm được Sở Y tế uỷ quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang về những nhiệm vụ được giao.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Giám Đốc

(Đã ký)

Ong Thế Viên