ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về vic thc hin bảo hiểm y tế cho

nhân dân và bảo hiểm học sinh

___________________
 

Y BAN NHÂN DÂN TNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị quyết của y ban nhân dân tỉnh họp ngày 7/10/1994 về việc thực hiện Bảo him y tế cho nhân dân và học sinh;

Xét Tờ trình của Sở Y tế ngày 18/7/1994 về việc triển khai bảo hiểm y tế cho nhân dân và học sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định bảo hiểm y tế cho nhân dân và học sinh trong toàn tỉnh.

Điều 2.Bản Quy định thực hiện bảo hiểm y tế cho nhân dân và học sinh được thực hiện từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Thào A Tráng