BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4561/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 70/2015/TT-BGTVT NGÀY 09/11/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính trang nội dung 2 của Mu Giấy chứng nhận kiểm định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kim định an toàn kthuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau:

Thêm cụm từ “Chiều dài cơ sở/Vết bánh xe (Wheel base/Wheel tread………….) /…………………. (mm) ” vào hàng thứ nhất ngay sau Mục 2. THÔNG SKỸ THUẬT (SPECIFICATIONS).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và là một bộ phận không thtách rời của Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải./.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNGLê Đình Thọ