ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4561/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG (TỶ LỆ 1/500) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH ĐIỆN MINH, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm hành chính Điện Minh, thị xã Điện Bàn;

>> Xem thêm:  Hướng dẫn 205/HD-SNV 2014 lập danh mục nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan Quảng Nam

Theo Quyết định số 6775/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND thị xã Điện Bàn bổ sung nguồn vốn cho các dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư, hỗ trợ địa phương đầu tư và tạm ứng đầu tư năm 2015;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 496/TTr-UBND ngày 29/10/2015 của UBND thị xã Điện Bàn về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Trung tâm hành chính Điện Minh, thị xã Điện Bàn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu số 437/BC-SKHĐT ngày 10/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Trung tâm hành chính Điện Minh, thị xã Điện Bàn; với các nội dung sau:

1. Phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị (đồng)

1

Chi phí thẩm định hồ sơ khảo sát

Sở Xây dựng

3.827.189

2

Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch

11.085.610

3

Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch

52.442.942

4

Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch

UBND thị xã Điện Bàn

49.457.833

5

Chi phí lấy ý kiến cộng đồng

14.925.546

6

Chi phí công bố quy hoạch

22.388.319

7

Chi phí lập hồ sơ mời thầu

1.098.669

8

Chi phí hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị nhà thầu

1.000.000

9

Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu

UBND thị xã Điện Bàn

1.098.669

10

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu

1.000.000

11

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

1.000.000

12

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

4.638.584

Tổng cộng giá trị thực hiện: 163.963.361 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn, ba trăm sáu mươi mốt đồng)

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Khảo sát, đo vẽ lập bản đồ địa hình và lập hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Trung tâm hành chính Điện Minh, thị xã Điện Bàn

923.128.312

Ngân sách thị xã Điện Bàn

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý IV/2015

Hợp đồng trọn gói

04 tháng

2

Cắm mốc quy hoạch

77.256.000

Chỉ định thầu

Quý II/2016

45 ngày

Tổng giá trị thực hiện: 1.000.384.312 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm tám mươi bốn ngàn, ba trăm mười hai đồng)

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàncó trách nhiệm tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và lựa chọn các nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

>> Xem thêm:  Quyết định 3515/QĐ-UBND thành lập văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam 2015

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

(E:\Dropbox\Ba2015\DA\112715 - KHĐT lap QHCT Trung tam hanh chinh Đien Minh.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn