ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy định Quản lý Quy hoạch xây dựng

khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý Đầu tư xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy định Quản lý Quy hoạch Xảy dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. Giao cho Ban quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo thực hiện xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường được duyệt, Giám đốc sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện đúng theo Quy định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thị xã Lào Cai, Trưởng Ban Quản lý Xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, Thủ trửởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh