UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về thu, quản lí và sử dụng phí vệ sinh môi trường

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật NSNN và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị quyết số 8g-NQ/HĐND3 ngày 31/12/1997 của HĐND tỉnh về quản lí thu, sử dụng phí, lệ phí;

- Căn cứ Nghị quyết số 8c-NQ/HĐND4 ngày 27/01/2003 của HĐND tỉnh về thu, quản lí, sử dụng phí;

- Căn cứ Quyết định số 3610/2001/QĐ-UB ngày 29/12/2000 của UBND tỉnh về điều chỉnh mức thu và chế độ quản lí, sử dụng phí vệ sinh môi trường;

- Căn cứ Nghị quyết 3g/ 2004/NQ-HĐND5 của HĐND tỉnh khoá V, kì họp thứ 3 ngày 10/12/2004 về phí vệ sinh môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thu, quản lí và sử dụng phí vệ sinh môi trường áp dụng cho thành phố Huế, thị trấn và trung tâm huyện lỵ, chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho UBND các huyện, thành phố Huế quy định cụ thể.

Điều 3:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005 và thay thế Quyết định số 3610/2000/QĐ-UB ngày 29/12/2000 của UBND tỉnh về điều chỉnh mức thu và chế độ quản lí, sử dụng phí vệ sinh môi trường .

Điều 4: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế Nhà nước tỉnh, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh , Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế , Giám đốc Công ty Môi trường và Công trình đô thị Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện