BỘ CÔNG AN

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4582/QĐ-BCA

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢHỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘCÔNG AN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quyphạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phápchế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kếtquả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước củaBộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31-12-2013, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lựcthuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hếtngày 31-12-2013 (Phụ lục I kèm theo);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lựctoàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóađến hết ngày 31-12-2013 (Phụ lục II kèm theo);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lựcmột phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóađến hết ngày 31-12-2013 (Phụ lục III kèm theo);

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi,bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóađến hết ngày 31-12-2013 (Phụ lục IV kèm theo).

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần xây dựngmới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đếnhết ngày 31-12-2013 (Phụ lục V kèm theo).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bảnquy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1 Quyết định này:

1. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủtrì, phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bảnquy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an; gửi đăng Côngbáo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộclĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày31-12-2013 (trừ những văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước).

2. Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc Bộcăn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4, 5 Điều 1 Quyết định này, thực hiện soạnthảo văn bản, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành. Những văn bản chưađưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an hoặc cơquan cấp trên thì đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm phápluật theo lộ trình phù hợp.

3. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủtrì biên tập, in kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vựcquản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31-12-2013,cấp phát đến Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thống nhất trong lựclượng Công an nhân dân.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tưpháp, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và Thủ trưởng các cơ quan cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tòa án NDTC; Viện KSNDTC; Kiểm toán NN;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Công báo;
- Lưu: VT, V19(P4).

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 4582/QĐ-BCA năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013Quyết định 4582/QĐ-BCA năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013Quyết định 4582/QĐ-BCA năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013

Quyết định 4582/QĐ-BCA năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013Quyết định 4582/QĐ-BCA năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013