ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4583/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 37-CT/TW NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNGCƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CÓ TAY NGHỀ CAO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạonhân lực có tay nghề cao;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tại Công văn số 8496/SLĐTBXH-DN ngày 24 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt kèm theo Quyết địnhnày Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bíthư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có taynghề cao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở - ngành, đoàn thể Thành phố, Chủtịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện vàThủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, THKH;
- Lưu: VT, (VX/Th2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNCHỈ THỊ SỐ 37-CT/TW NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰLÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CÓ TAY NGHỀ CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4583/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2014 củaỦy bannhân dân Thành phố)

Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò hết sứcquan trọng đối với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội vùng kinh tế trọngđiểm phía Nam và cả nước. Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của BộChính Trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm2020 xác định “Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn vềkinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hộinhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùngkinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước”.

Với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và chuyểndịch cơ cấu kinh tế của Thành phố theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa,nguồn nhân lực của Thành phố trong thời gian qua đã không ngừng phát triển vềsố lượng và chất lượng. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ - kỹthuật, tay nghề công nhân, người lao động là yếu tố vô cùng quan trọng trongviệc tạo ra năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, mang lại lợi ích cho cảdoanh nghiệp và người lao động; nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế; gópphần tích cực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Trong những năm qua, Thành phố đã chủ động ban hànhcác văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trìnhnâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng nhanh nguồnnhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó, tậptrung nguồn nhân lực cho những ngành có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăngcao, đảm bảo nhu cầu lao động chất lượng cao như:

- Chương trình hành động số 38/CTrHĐ /TU ngày 08tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hộinghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giaicấp công nhân Việt Namthời kỳ đẩy mạnhcông nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

- Chương trình hành động số 09/CTrHĐ /TU ngày 16tháng 3 năm 2011 của Thành ủy Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộThành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giaiđoạn 2011 - 2015.

- Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyếtĐại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồnnhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

- Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm2012 củaỦy ban nhân dân Thành phố về banhành Chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao tay nghề công nhân,người lao động trong doanh nghiệp.

- Quyết định số 6954/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm2013 củaỦy ban nhân dân Thành phố về phêduyệt kế hoạch thực hiện chương trình nhánh nâng cao chất lượng đào tạo nghềThành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

- Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm2014 củaỦy ban nhân dân Thành phố về phêduyệt danh mục lập các dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủyếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, việc kết quả thực hiện các chương trìnhđào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêucầu phát triển ngày càng nhanh của Thành phố; tỷ lệ lao động qua đào tạo ở các trìnhđộ chưa đáp ứng yêu cầu, đồng thời ngành nghề đào tạo hiện nay chưa gắn với địnhhướng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố, dẫn đến mất cân đốivề cung - cầu lao động ở nhiều ngành và lĩnh vực.

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạonhân lực có tay nghề cao, đáp ứng cơ bản và ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lựcqua đào tạo nghề nghiệp, nhất là nhân lực có chất lượng cao cho các lĩnh vựcsản xuất, dịch vụ, góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ pháttriển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu; gắn đào tạo với sử dụng laođộng đã qua đào tạo; nâng cao năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động thànhphố; xây dựng hệ thống đào tạo nghề nghiệp của thành phố thành trung tâm đàotạo nghề chất lượng cao của cả nước, Ủy bannhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượngtrong công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao. Xâydựng nhanh nguồn nhân lực nghề nghiệp có chất lượng cao đáp ứng yêu cầuphát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy quá trình côngnghiệp hóa - hiện đại hóa; trong đó, tập trung nguồn nhân lực cho những ngành,lĩnh vực có vai trò quyết định, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xãhội thành phố.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao,có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp.

- Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp vớinhiều phương thức và trình độ kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thựchành, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường laođộng trong nước và quốc tế.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, trình độtay nghề, tính kỷ luật, phẩm chất đạo đức cho công nhân, người lao động, trướchết tại các khu công nghiệp tập trung, các doanh nghiệp có nhiều lao động, giúpnâng cao khả năng tương thích với yêu cầu mới của sản xuất kinh doanh; tănghiệu suất lao động, chất lượng sản phẩm, ổn định việc làm góp phần mang lại lợiích cho doanh nghiệp cũng như công nhân và người lao động.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục,nâng cao nhận thức về đào tạo nhân lực có tay nghề cao:

- Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức và đẩymạnh hơn nữa phương pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cáccấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ đảng viên vànhân dân, đặc biệt là người đứng đầu cần xác định đúng vị trí, vai trò, tầmquan trọng của công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao trong sự nghiệp đẩymạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Lồng ghép vàochương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm trong các cấp ủy đảng, chính quyền,cơ quan, tổ chức của đơn vị mình.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí Thành phố đổi mớicông tác thông tin và truyền thông để thống nhất về nhận thức, nâng cao ý thứctrách nhiệm, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia đánh giá, giám sát và phảnbiện của toàn xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp.

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo về việc cải tiến nội dung, hình thức hướng nghiệp tại các trường phổthông trung học; giúp học sinh định hướng nghề nghiệp, phục vụ tốt hơn yêu cầuphân luồng, nhất là sau bậc trung học phổ thông và nhu cầu thị trường lao độngtheo các lĩnh vực ngành nghề và trình độ tương ứng.

- Định hướng đào tạo nhân lực có tay nghề cao trêncơ sở nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực của thị trường lao động, lấy tín nhiệmcủa thị trường lao động đối với người học sau khi tốt nghiệp là tiêu chí đểđánh giá uy tín, chất lượng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Tăng cường côngtác quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực có tay nghề cao:

- Tổ chức điều tra, khảo sát, nâng cao năng lực dựbáo nguồn nhân lực có tay nghề cao thuộc các lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt làlao động qua đào tạo và lao động trình độ cao đối với những ngành, lĩnh vực mũinhọn, công nghiệp hỗ trợ và tập trung đầu tư các nguồn lực cho những ngành cóhàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao thuộc 9 nhóm ngành dịch vụ và 04ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố. Trên cơ sở đó, định hướng, tư vấnnghề nghiệp cho người học. Đồng thời triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triểnnguồn nhân lực có tay nghề cao phải đảm bảo về số lượng và cơ cấu nghề nghiệp,gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

- Thực hiện rà soát, xác định thế mạnh theo lĩnhvực ngành nghề đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thực hiện phân côngnhiệm vụ đào tạo theo yêu cầu từng lĩnh vực, trong đó ưu tiên các nghề trọngđiểm cấp quốc gia, cấp khu vực, các ngành kinh tế thuộc lĩnh vực ưu tiên củaThành phố. Sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp củaNgành, địa phương trên địa bàn Thành phố, tránh chồng chéo, gây lãng phí nguồnlực xã hội.

- Phấn đấu đến năm 2020, Thành phố có 04 trườngnghề chất lượng cao đủ năng lực đào tạo một số nghề được các nước tiên tiếntrong khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận; góp phần đổi mới căn bản, toàn diệnđào tạo nghề ở Thành phố và đáp ứng yêu cầu nhân lực có tay nghề cao cho pháttriển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lýnhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thựchiện việc tự kiểm định chất lượng đào tạo. Phấn đấu đến năm 2016, 100% cácTrường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm dạynghề công lập Thành phố hoàn thành tựkiểm định chất lượng đào tạo.

- Xây dựng hệ thống thông tin nhu cầu nhân lực theocác cấp trình độ, ngành nghề và thường xuyên cập nhật kịp thời để các cơ sởgiáo dục nghề nghiệp và cơ quan quản lý đào tạo sử dụng có hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai thực hiện “Dự án Đổi mới và pháttriển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giaiđoạn 2012 - 2015, trong đó đầu tư tăng cường thiết bị dạy nghề cho trường đượcđầu tư nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia cho 07 TrườngCao đẳng nghề, Trung cấp nghề của Thành phố.

3. Tiếp tục đổi mớimạnh mẽ và đồng bộ chương trình, nội dung đào tạo nhân lực có tay nghề cao:

- Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng,triển khai đổi mới công tác quản lý và giảng dạy theo hướng cập nhật, nâng caotay nghề, từng bước tiếp cận trình độ của các nước tiên tiến trong khu vựcASEAN và quốc tế. Đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN,quốc tế giai đoạn 2012 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hỗ trợ đầutư đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề đáp ứng yêu cầu của chương trìnhđào tạo ở 04 trường nghề chất lượng cao tại Thành phố.

- Tiếp tục mở rộng ngành nghề, tăng số lượng vàhiệu quả đào tạo theo yêu cầu sử dụng lao động của cả 3 cấp trình độ: cao đẳngnghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội; trongđó tập trung đào tạo nghề trình độ cao trong những ngành công nghiệp trọng yếunhư: cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin...và các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng cao như: du lịch, thươngmại, tài chính, ngân hàng... đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hộinhập kinh tế quốc tế.

- Xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề trêncơ sở tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn cho giáoviên, cán bộ quản lý dạy nghề; hỗ trợ đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị,phần mềm, học liệu dạy nghề theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

- Đổi mới phương pháp dạy và học của các cơ sở giáodục nghề nghiệp theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vậndụng kiến thức, kỹ năng của người học vào thực hành nghề. Đa dạng hóa cácphương thức và chương trình đào tạo nhân lực có tay nghề cao. Tổ chức hướng dẫncác cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở sử dụngphương pháp phân tích nghề Dacum, phân tích nhiệm vụ, công việc của người laođộng, thiết kế các module đào tạo tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, gắn đàotạo với hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp; đảm bảo khả năng liên thông giữacác trình độ.

- Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năngnghề tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đểtổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thựchiện chương trình đào tạo và đánh giá năng lực người học.

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạonhân lực có tay nghề cao của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kiếnthức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Chuẩn hóa cácđiều kiện bảo đảm chất lượng và quản lý quá trình đào tạo; chú trọng quản lý chấtlượng đầu ra.

4. Tăng cường xâydựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo nhân lực có taynghề cao:

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng,chuẩn hóa và có chính sách khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đàotạo nhân lực có tay nghề cao theo chuẩn trình độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Đội ngũ Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệpcác cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý và phấn đấu 100% giáo viên đạtchuẩn theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề thực hànhcho giáo viên giảng dạy thực hành, cấp Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề, Chứngchỉ kỹ năng nghề quốc gia các cấp trình độ đào tạo nghề.

- Tăng quy mô đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sáchnhà nước trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực có tay nghềcao. Tổ chức đào tạo, tập huấn theo hình thức chuyển giao công nghệ đào tạotiên tiến của nước ngoài cho giáo viên tại các trường cao đẳng nghề, trung cấpnghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm dạy nghề công lập của Thành phố. Nghiêncứu, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung,phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rènluyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức vànăng lực nghề nghiệp.

- Tổ chức hội giảng giáo viên dạy nghề, hội thithiết bị dạy nghề tự làm, hội thi tay nghề cấp Thành phố và toàn quốc cho giảngviên, giáo viên và sinh viên, học sinh tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bànThành phố; Hội thi bàn tay vàng với một số ngành nghề kỹ thuật cao cho côngnhân tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bànThành phố; xây dựng phong trào tổ chức tuyên dương, có chế độ ưu đãi và hìnhthức tôn vinh, khen thưởng đối với giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo, thợ giỏi,lao động kỹ thuật giỏi hàng năm.

5. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đa dạng hóanguồn lực đào tạo nhân lực có tay nghề cao:

- Xây dựng cơ chế, chính sách phối hợp giữa cáctrường với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn để đào tạo nguồn nhânlực có tay nghề cao theo nhu cầu của Thành phố.

- Nghiên cứu xây dựng định mức kinh phí đào tạo chocác nghề theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo; nhà nước cấp kinh phíđào tạo ở các trường công lập tương ứng với chất lượng đào tạo.

- Có chính sách ưu đãi để doanh nghiệp đổi mới côngnghệ sản xuất gắn với đào tạo, sử dụnglao động. Đẩy mạnh chương trình cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính,tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động,các chuyên gia quốc tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia vào hoạtđộng đào tạo nhân lực có tay nghề cao. Thực hiện cơ chế đặt hàng đào tạo trêncơ sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng cấp độ quốcgia, khu vực, quốc tế.

- Thành phố quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các cơ sởđào tạo những ngành nghề đang có nhu cầu cao, kinh phí đầu tư lớn. Tiếp tụckhuyến khích các cơ sở đào tạo tự đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, đổi mới nộidung, chương trình, phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ đội ngũ giảngviên, giáo viên để cải thiện chất lượng đào tạo.

- Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đẩy mạnh xãhội hóa và khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (công lập và tư thục)tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo tiêu chí của trườngnghề chất lượng cao, bao gồm:

+ Ưu đãi về tín dụng đầu tư cơ sở vật chất, thiếtbị dạy nghề theo quy định của pháp luật;

+ Ưu đãi về thuế đối với hoạt động sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ gắn với đào tạo theo quy định của pháp luật;

+ Hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên dạynghề; sử dụng chương trình, giáo trình dạy các nghề trọng điểm;

+ Thí điểm đào tạo các nghề trọng điểm từ ngân sáchnhà nước;

+ Nghiên cứu và triển khai thí điểm đấu thầu, đặthàng chỉ tiêu đào tạo nghề từ ngân sách nhà nước; cơ chế liên kết dạy nghề theonhu cầu của doanh nghiệp.

- Ngoài cơ chế theo quy định hiện hành của Nhà nướcđối với các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham giađào tạo nhân lực có tay nghề cao, được thí điểm áp dụng, thực hiện cơ chế tựchủ tài chính và quản lý tài chính, tài sản, bao gồm:

+ Xây dựng và quy định mức thu học phí, lệ phí thivà tuyển sinh và báo cáo Bộ, ngành, địa phương là cơ quan chủ quản của trườngphê duyệt và công khai mức thu trước khi thực hiện;

+ Quyết định các nội dung và mức chi từ nguồn kinhphí hoạt động thường xuyên (bao gồm cả kinh phí do ngân sách nhà nước cấp vàthu sự nghiệp) trên cơ sở quy chế chitiêu nội bộ, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả theo yêu cầu về chấtlượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Tự chủ quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trangthiết bị đã được đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đàotạo (kể cả liên doanh, liên kết với cáctổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy địnhcủa pháp luật); tự chủ về tiền công, tiền lương đối với giáo viên, cán bộ và học viên, học sinh, sinh viên trực tiếptham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo.

- Khuyến khích, ưu tiên các doanh nghiệp trực tiếptham gia cùng với cơ sở dạy nghề tổ chức đào tạo một số nghề trọng điểm gắn vớilĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Phát triển trường nghề chất lượng cao để đào tạonhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có kiến thức, kỹ năng vàtrách nhiệm nghề nghiệp cao, trên cơ sở kế thừa, phát huy thành tựu và nhữngnhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm về đào tạo nghề của khu vực vàthế giới; bảo đảm tính hệ thống, dài hạn với các giải pháp đồng bộ, khả thi, cólộ trình, bước đi phù hợp.

- Có cơ chế, chính sách đặc thù và hỗ trợ đầu tưđồng bộ cho các trường đào tạo các nghề trọng điểm để đạt các tiêu chí củatrường nghề chất lượng cao; đồng thời có cơ chế, chính sách khuyến khích, đẩymạnh xã hội hóa để những trường nghề khác xây dựng và triển khai chương trìnhđào tạo các nghề trọng điểm, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

6. Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế:

- Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổithông tin, kinh nghiệm với các nước, các tổ chức quốc tế, khuyến khích các cơsở giáo dục nghề nghiệp trong nước mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơsở đào tạo ở nước ngoài.

- Có cơ chế khuyến khích các tổ chức quốc tế, cánhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động đào tạo, nghiêncứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ đào tạo tiên tiến của nước ngoài phù hợp yêucầu phát triển của Thành phố. Chủ động phối hợp tìm kiếm đối tác có uy tín ởnước ngoài để đề xuất cho chương trình hợp tác của đơn vị.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cao chấtlượng đào tạo nghề của Thành phố giai đoạn 2011 - 2015, trong đó chú trọng côngtác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; phối hợp với các Sở ngành, đoàn thể, cáckhu chế xuất, khu công nghệ cao, Ủy ban nhândân các quận - huyện xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện kế hoạchnày; kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dânThành phố xem xét, giải quyết vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện kếhoạch.

- Báo cáo sơ kết hàng năm, tổng kết từng giai đoạnvà cả chương trình cho Ủy ban nhân dânThành phố.

2. Sở Kế hoạch - Đầu tư:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình đàotạo đội ngũ doanh nhân; phối hợp với SởTài chính, Sở Nội vụ và các Sở ngành liên quan, Ủyban nhân dân quận - huyện tổng hợp nhu cầu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kế hoạchvốn thực hiện chương trình đối với các nội dung thực hiện công tác đào tạo nhânlực có tay nghề cao bằng nguồn vốn đầu tư phát triển hoặc nguồn vốn chươngtrình mục tiêu quốc gia.

- Phối hợp với các Sở ngành liên quan nghiên cứu,đề xuất cơ chế, chính sách về đầu tư để thực hiện chương trình.

3. Sở Nội vụ:

Phối hợp vớiSở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở ngành liên quan xây dựng cơ chế chínhsách cụ thể thực hiện công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao của Thành phố.

4. Sở Tài chính:

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch cụthể hàng năm, trình Ủy ban nhân dân Thànhphố xem xét, bố trí kinh phí cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáodục và Đào tạo, các sở ngành có liên quan thực hiện Kế hoạch này.

5. Sở Giáo dục vàĐào tạo:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,các Sở ngành và đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đầutư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung và đổi mới thiết bị công nghệ tiên tiến,hiện đại phù hợp trình độ đào tạo cho các trường thuộc hệ thống giáo dục nghềnghiệp.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đàotạo, bồi dưỡng tại các đơn vị đào tạo; Báo cáo sơ kết hàng năm, tổng kết từnggiai đoạn và toàn bộ kế hoạch cho Ủy ban nhândân Thành phố.

6. Các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, chủ động xâydựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có tay nghề cao hàng năm của cơ quan,đơn vị, phối hợp với Sở lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạothực hiện kế hoạch này.

7. Các cơ sở giáodục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố:

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực hiện công tácđào tạo nhân lực có tay nghề cao cho Thành phố; rà soát, tổ chức đào tạo, bồidưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy theo hướng chuẩn hóa vềtrình độ, kỹ năng và sư phạm nghề; đủ về số lượng; có cơ cấu hợp lý theo nghềvà trình độ đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trangthiết bị dạy học đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất, danh mục thiết bị dạy nghềđược quy định. Thực hiện đổi mới, cải cách công tác đào tạo, xây dựng và pháttriển chương trình, giáo trình.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, gắn kết chặt chẽ côngtác dạy nghề với thị trường lao động và sự tham gia của doanh nghiệp; tổ chứctheo dõi, thu thập thông tin về học sinh học nghề sau khi tốt nghiệp. Tổ chứcđánh giá lao động qua đào tạo làm việc trong các lĩnh vực công nghệ, dịch vụtrình độ cao và trong các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm của Thành phố.

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạynghề, tăng cường và mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạotrong và ngoài nước, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa họcvà công nghệ dạy nghề tiên tiến để đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

V. TỔ CHỰC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch được triển khai làm 2 giai đoạn.Trước mắt tập trung giai đoạn từ nay đến hết năm 2015, đến quý IV năm 2015 sẽsơ kết thực hiện giai đoạn I và triển khai kế hoạch giai đoạn II từ năm 2016đến năm 2020.

2. Căn cứ kế hoạch này, Thủ trưởng các Sởngành, các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhândân quận - huyện chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung đãđược phân công và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Định kỳ 06 tháng và một năm các ngành,các cấp tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình Ủyban nhân dân Thành phố.

4. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hộilàm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thựchiện và chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kếhoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả và các vướng mắc phát sinh, đề xuấttrình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét,chỉ đạo./.