ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 16/TTr-STP ngày 19 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018: 311 văn bản (có danh mục 1 kèm theo).

2. Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018: 42 văn bản (có danh mục 2 kèm theo).

3. Danh mục văn bản còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018: 468 văn bản (có danh mục 3 kèm theo).

4. Danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018: 140 văn bản (có danh mục 4 kèm theo).

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2014 - 2018: 468 văn bản (có danh mục gửi kèm).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hp với Sở Tư pháp thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2014 - 2018 trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; đăng công báo danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2014 - 2018.

2. Căn cứ danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường
trực HĐND tỉnh;- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Ban chỉ đạo CCTP - Tỉnh
y;
- Ban Nội chính - Tỉnh
y;
- Như Điều 4;
- Các s
, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh PTNC;
- Lưu: VT, NC, SN50b.

CHỦ TỊCHCầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC 01

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản/Trích yếu nội dung văn bn

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1.

Nghị quyết

71/2003/NQ-HĐND ngày 18/7/2003

Về quy định mức thu một số khoản phí và một số khoản thu trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bbãi bỏ theo các nghị quyết 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 về quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Nghị quyết 327/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 quy định mức thu học phí đối với và phổ thông công lập năm 2010-2011

20/8/2007

2.

Nghị quyết

129/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Quy định phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị giam giữ do vi phạm hành chính; Phí đấu giá đất; Lệ phí cấp biển số nhà

Được thay thế bằng số Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

3.

Nghị quyết

151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007

Về việc quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng số Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

4.

Nghị quyết

205/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 và bãi bỏ mục 2, Phần II Nghị quyết số 71/2003/NQ-HĐND ngày 18/7/2003 của HĐNĐ tnh quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

5.

Nghị quyết

250/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp bn sao, lệ phí chng thực

Được thay thế bằng Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

6.

Nghị quyết

268/2009/NQ-HĐND ngày 17/4/2009

Về việc sửa đổi mức thu một số khoản phí tại Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

7.

Nghị quyết

299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009

Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 72/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La

14/4/2018

8.

Nghị quyết

328/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 Nghị quyết s 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

9.

Nghị quyết

343/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản do hết giai đoạn 2011-2015; Giai đoạn 2016-2020 có nghị quyết số 119/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 về việc ban hành nguyên tc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư đầu tư công giai đoạn 2016-2020

341/12/2015

10.

Nghị quyết

349/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghquyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức chi công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2018

11.

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND ngày 10/8/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí vệ sinh, phí nước thải, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Được thay thế bng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

12

Nghị quyết

10/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về việc Quy định tỷ lệ thu Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

13

Nghị quyết

367/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011

Quy định mức chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 84/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của HĐND tỉnh về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La

14/12/2014

14.

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc quy định mức thu Phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

15.

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

Sửa đổi, bổ sung, bãi bmột số nội dung của Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh Sơn La về việc quy định một số khoản phí, lệ phí

Được thay thế bng Nghị quyết số 76/2014/NQ -HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

16.

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐNĐ ngày 19/9/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

17.

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn; bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, khu vực II trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 73/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở bản, tiểu khu, tổ dân phtrên địa bàn tỉnh

13/4/2014

18.

Nghị quyết

29/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Về quy định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

Được thay thế bằng Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 ca HĐND tỉnh Quy định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

19.

Nghị quyết

42/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013

Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ để lại tiền phí thu được cho cơ quan thu phí trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyn quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

20.

Nghị quyết

43/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sn nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 72/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La

14/4/2018

21.

Nghị quyết

47/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

22.

Nghị quyết

53/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Phê chuẩn tng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2012

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2013

23.

Nghị quyết

54/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2014

24.

Nghị quyết

55/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tnh và mức bổ sung cân đối ngân sách các huyện, thành phố năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2014

25.

Nghị quyết

56/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về phê chuẩn phương án phân bổ vốn ĐTPT thuộc NSNN năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

26.

Nghị quyết

59/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

27.

Nghị quyết

64/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014

Về ban hành Cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh Ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh

15/8/2016

28.

Nghị quyết

165/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014

Về cơ chế chính sách phát triển đối với huyện Vân Hồ, Sốp Cộp và thành phố Sơn La;

Được thay thế bằng Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 về cơ chế chính sách phát triển đối với huyện Vân Hồ, Sốp Cộp và thành phố Sơn La; Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND ngày 15/01/2015 của HĐND tỉnh sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014.

01/4/2017

29.

Nghị quyết

66/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 12/2016/NQ -HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

01/01/2017

30.

Nghị quyết

69/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chng và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh đến năm 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020

01/01/2016

31.

Nghị quyết

75/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014

Quy định hỗ trợ kinh phí hot động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

32.

Nghị quyết

76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh (Trừ Khoản 3; Mục I, Điều 1 về Phí đấu giá tài sản được thực hiện đến ngày 01 tháng 7 năm 2017)

01/01/2017

33.

Nghị quyết

77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý vả sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2017

34.

Nghị quyết

87/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014

Về tiêu chí dự án trọng đim nhóm c thuc cấp tỉnh qun lý

Được thay thế bằng Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh

20/9/2015

35.

Nghị quyết

88/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014

Về ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020;

Được thay thế bng Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021

01/8/2017

36.

Nghị quyết

95/2014/NQ-HĐN D ngày 04/12/2014

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tnh Sơn La năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

37.

Nghị quyết

96/2014/NQ-HĐN D ngày 04/12/2014

Phân bố dự toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

38.

Nghị quyết

97/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

Phân bdự toán chi ngân sách cấp tnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

39.

Nghị quyết

98/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

Về phương án phân b vn ĐTPT thuộc NSNN năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn

 

40.

Nghị quyết

104/2015/NQ-HĐND ngày 15/01/2015

Sửa đổi, bổ sung Điểm 18.4, Khoản 18, Mục 1, Điều 1 Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2017

41.

Nghị quyết

105/2015/NQ-HĐND ngày 15/01/2015

Sửa đổi một số nội dung Nghị quyết s 65/2014/NQ- HĐND ngày 03/4/2014 về cơ chế chính sách phát triển đối với huyện Vân Hồ, Sp Cộp và thành phố Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 về cơ chế chính sách phát triển đối với huyện Vân Hồ, Sp Cộp và thành phố Sơn La; Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND ngày 15/01/2015 của HĐND tỉnh sa đổi một số nội dung Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014

01/4/2017

42.

Nghị quyết

106/2015/NQ-HĐND ngày 07/07/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020

01/01/2016

43.

Nghị quyết

108/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Về sửa đổi, bổ sung Khoản 9, Điều 2 Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh khóa XIII về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh

15/8/2016

44

Nghị quyết

110/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2017

45.

Nghị quyết

116/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

 

46.

Nghị quyết

120/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

 

47.

Nghị quyết

121/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

 

48.

Nghị quyết

128/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020

Được thay thế bằng Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách phòng, chng và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020

01/01/2018

49.

Nghị quyết

131/2016/NQ-HĐND ngày 22/3/2016

Về việc quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sdụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2017

50.

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

Bãi bỏ Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND , Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND , Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND và Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết s110/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2017

51.

Nghị quyết

04/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bng Nghị quyết số 12/2016/NQ -HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐNĐ tnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

01/01/2017

52

Nghị quyết

05/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016

Quy định về phí bảo vệ môi trưng đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, qun lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2017

53.

Nghị quyết

13/2016/N Q-HĐND ngày 14/12/2016

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 36/2017/NQ-H ĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về Bổ sung Điểm 4.3 vào Khoản 4, Điều 2, Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/N Q-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh

01/4/2017

54.

Nghị quyết

40/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017

Về sửa đổi, bổ sung, bãi bmột số nội dung Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020

Được thay thế bằng Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020

01/01/2018

55.

Nghị quyết

69/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020

Được thay thế bằng Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách phòng, chng và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2019

56.

Nghị quyết

73/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong phụ lục kèm theo nghị quyết số 69/2017/N Q-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tnh giai đoạn 2018 - 2020

Được thay thế bng Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2019

57.

Quyết định

76/2004/QĐ-UBND ngày 12/7/2004

Về việc ban hành Quy chế làm việc Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tnh Sơn La

Hết hiệu lực, được thay thế bi quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Sơn La

14/10/2011

58.

Quyết định

20/2007/QĐ-UBN D ngày 27/9/2007

Về việc sửa đổi Điều 5 của quy định về chính sách hỗ trợ chữa trị cắt cơn cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2006 quy định chính sách hỗ trợ chữa trị, cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Sơn La

02/9/2016

59

Quyết định

114/2009/QĐ-UBND ngày 20/4/2009

Về việc quy định điều kiện, tiêu chun chức danh Trưng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưng, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưng, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

17/10/2016

60.

Quyết định

38/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Sở Tài chính

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

22/7/2016

61.

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011

Quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ- TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ- TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

29/3/2014

62.

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ- TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định danh mục nghề, mức chi phí đào tạo và quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/9/2017

63.

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Về ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức hỗ trợ cho các hoạt động Khuyến công trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La

17/11/2018

64.

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014

Về việc Quản lý, thanh, quyết toán kinh phí phòng, chng và kiểm soát ma y theo Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/2015/NQ -HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La về ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020

30/5/2016

65.

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về việc quy định mức thu phí chợ theo Nghị quyết số 76/2014/NQ -HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tnh về quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;

Được thay thế bng Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tnh Sơn La

21/01/2017

66.

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND quy định mức thu phí chợ theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bng Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thm quyền quyết định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

21/01/2017

67.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016

Về việc quy định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 về việc Quy định giá dịch vụ thoát nước và quản lý, sử dụng nguồn thu tdịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

01/7/2017

68.

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 20/05/2016

Cthể hóa mt số nội dung triển khai thực hiện Nghị Quyết s 128/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Sơn La về việc ban hành chính sách phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020

Hết hiệu lực do Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND hết hiệu lực

01/01/2018

69.

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

Về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bng Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/01/2019

70.

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017

Về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thi sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tnh Quy định mức thu giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tnh Sơn La

30/5/2018

71.

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

Quy định giá sn phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy li trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/01/2019

LĨNH VỰC NỘI VỤ

72.

Nghị quyết

303/2009/NQ- HĐND ngày 07/12/2009

Về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ thuộc diện điều động, luân chuyển và tăng cường cho cấp xã

Được thay thế bằng Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

01/01/2015

73.

Nghị quyết

304/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009

Quy định chế độ phụ cấp đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận; Đng ủy viên trực thuộc đảng ủy bộ phận; Phó Bí thư, chi ủy viên chi bộ bn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 74/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đng bộ bộ phận; cấp ủy viên đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh

13/4/2014

74.

Nghị quyết

351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về slượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối vi những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

13/4/2014

75.

Nghị quyết

27/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

76.

Nghị quyết

46/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013

Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bản, tiểu khu, tổ dân phtrên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đi với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trn trên địa bàn tỉnh

13/4/2014

77.

Nghị quyết

71/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014

Về số lượng, chc danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chun trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

Được thay thế bằng Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chức danh, slượng, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

78.

Nghquyết

72/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014

Về số lượng, chức danh, mức phụ cp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bng Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội bản, tiểu khu, tdân phố trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

79.

Nghị quyết

85/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Ban hành định mức hỗ trợ cho một số nội dung của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 năm 2014-2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

80.

Nghị quyết

86/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014

Về chính sách khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Được thay thế bằng Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ trợ đi với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

81.

Nghị quyết

91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014

Về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

01/8/2018

82.

Quyết định

82/2003/QĐ-UBND ngày 16/6/2003

Về việc thành lập Phòng Xử lý sau Thanh tra thuộc Thanh tra Nhà nước tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh

01/11/2018

83.

Quyết định

116/2003/QĐ-UBND ngày 12/8/2003

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thuộc địa bàn thị xã Sơn La

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định số 116/2003/QĐ-UB ngày 12/8/2002 của UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thuộc địa bàn thị xã Sơn La

25/01/2019

84.

Quyết định

16/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Chiềng Mai, Nà Ớt, Cò Nòi, Mường Chanh, Phiêng Cằm thuộc Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004; Quyết định số 18/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004; Quyết định số 20/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La

01/01/2019

85.

Quyết định

18/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Phiêng Khoài thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Châu

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004; Quyết định số 18/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004; Quyết định số 20/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La

01/01/2019

86.

Quyết định

19/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Co Mạ thuộc Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 21/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 19/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La

20/4/2018

87.

Quyết định

20/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Tân Lang, Mường Do, Gia Phù, Tân Phong thuộc Trung tâm Y tế huyện Phù Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004; Quyết định số 18/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004; Quyết định số 20/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004 của UBND tnh Sơn La

01/01/2019

88.

Quyết định

21/2004/QĐ- UBND ngày 09/02/2004

Về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Làng Chếu thuộc Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 21/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 19/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 của UBND tnh Sơn La

20/4/2018

89.

Quyết định

24/2004/QĐ-UB ND ngày 09/02/2004

Về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Chiềng Khương, Mường Lầm thuộc Trung tâm Y tế huyện Sông Mã

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 21/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 19/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La

20/4/2018

90.

Quyết định

60/2004/QĐ-UBND ngày 28/5/2004

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính của Thanh tra Nhà nước tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tnh

15/9/2009

91.

Quyết định

104/2004/QĐ-UBND ngày 31/08/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Văn thư - Lưu trữ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tnh Sơn La

01/11/2018

92.

Quyết định

109/2004/QĐ-UBND ngày 31/8/2004

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bbộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

15/9/2019

93.

Quyết định

152/2004/QĐ-UBND ngày 25/11/2004

Về việc thành lập phòng Quản lý và Đào tạo nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Được thay thế bằng Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

15/12/2018

94.

Quyết định

187/2004/QĐ-UBND ngày 20/12/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

21/11/2008

95.

Quyết định

32/2005/QĐ-UBND ngày 01/4/2005

Về việc chuyển giao một số nhiệm vụ, Chương trình mục tiêu Quốc gia hiện Chi cục Định canh định cư - Vùng kinh tế mới (nay là Chi cục Hợp tác xã - Phát triển nông thôn), một số sở, ban, ngành đang quản lý về Ban Dân tộc tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

01/11/2018

96.

Quyết định

36/2006/QĐ-UBND ngày 19/5/2006

Về việc ban hành danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào TT lưu trữ tnh

Được thay thế bằng Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 về việc ban hành Danh mục số 1 nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tnh gồm: các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội cấp tỉnh; các cơ quan, tổ chức Trung ương trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước

06/8/2009

97.

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND ngày 25/5/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưng tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tnh Sơn La

01/11/2018

98.

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, Phó các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng, Phó phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

14/12/2015

99.

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sơn La

09/4/2015

100.

Quyết định

37/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

19/12/2015

101.

Quyết định

44/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Qun lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La

15/02/2017

102.

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND ngày 03/11/2010

Về việc giao số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trn thuộc tỉnh Sơn La

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 về việc Giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La

08/02/2015

103.

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Bthay thế bởi Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

23/5/2011

104.

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Ban Thi đua - Khen thưng tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tnh Sơn La

01/11/2018

105.

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

01/11/2018

106.

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưng, phó các đơn vị thuộc Sở GD và ĐT; Trưng, Phó phòng GD và ĐT thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 08/20I4/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

20/6/2014

107.

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 06/01/2011

Về việc bổ sung kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 về việc Giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La

08/02/2015

108.

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

20/6/2014

109.

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 04/4/2011

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ

Được thay thế bằng Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ

19/12/2015

110.

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tnh Sơn La

16/5/2015

111.

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011

Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

09/4/2015

112.

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012

Về việc Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

16/5/2015

113.

Quyết định

20/2012/QĐ- UBND ngày 02/11/2012

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tnh Sơn La

Thay thế bi Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của Ủy ban nhân dân tnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tnh Sơn La

31/5/2015

114.

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 01/01/2013

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tnh Sơn La

 

115.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 21/3/2013

Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đu tư tnh Sơn La

20/01/2019 Sở KH

116.

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013

Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

19/12/2015

117.

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013

Về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trn trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

12/8/2016

118.

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 12/6/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về việc giao số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La

Bị thay thế bi Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 về việc Giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La

08/02/2015

119.

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013

Về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

01/7/2017

120.

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên đa bàn tỉnh Sơn La

01/8/2018

121.

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

Ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/8/2018

122.

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Dân tộc và phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện, thành phố tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc và Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện, thành phố tỉnh Sơn La

13/11/2016

123.

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

13/02/2016

124.

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014

Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố của tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó trưng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

12/8/2016

125.

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

Về việc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các đơn vị, chuyên viên khối nghiên cứu tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc UBND các huyện, thành phố của tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chun chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố

20/6/2018

126.

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014

Về việc điều chnh, bổ sung danh mục xã, bn trong Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

127.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp qun lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/8/2018

128.

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014

Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưng tnh Sơn La.

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/11/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy chế Thi đua, khen thưng tỉnh Sơn La

01/12/2017

129.

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015

Về giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bQuyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trn thuộc tnh Sơn La

17/3/2017

130.

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/8/2018

131

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015

Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo nghị định 68

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/8/2018

132.

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra tnh

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2018/QĐ -UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra tnh

01/11/2018

133.

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

01/11/2018

134.

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

01/11/2018

135.

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015

Về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm ca các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/11/2017

136.

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/2015

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

01/11/2018

137.

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành ktừ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành

Được thay thế bng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trn trên địa bàn tỉnh Sơn La

12/8/2016

138.

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Sở Ngoại vụ tnh Sơn La

01/11/2018

139.

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

15/12/2018

140.

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 10/3/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

15/12/2018

141.

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/11/2018

142.

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

01/11/2018

143.

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư

20/01/2019

144.

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương

01/11/2018

145.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Sơn La

15/12/2018

146.

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại và Quy trình đánh giá, phân loại, thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh

03/01/2017

147.

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Sở Thông tin và Truyền thông

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Sở Thông tin và Truyền thông

01/11/2018

148.

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La

11/01/2019

149.

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

Về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La

20/8/2018

150.

Quyết định

43/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

15/12/2018

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

151.

Nghị quyết

339/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

152.

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011

Phê chun phương án phân bcác nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước năm 2012

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2012

153.

Nghị quyết

34/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Phê chuẩn nguyên tắc, cơ cấu phân bkế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2013

Hết hiệu lực theo năm ban hành

 

154.

Nghị quyết

51/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 339/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 -2015)

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

155.

Nghị quyết

52/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

156.

Nghị quyết

94/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

157.

Nghị quyết

118/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

 

158.

Nghị quyết

122/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về kế hoạch đầu tư công năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

159.

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

160.

Nghị quyết

18/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về phân cấp quản lý vốn đầu tư công năm 2017

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

161.

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND ngày 20/4/2009

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thay thế bởi 38/2017/QĐ-UBND ngày 25/11/2017 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

15/12/2017

162.

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

18/6/2016

163.

Quyết định

18/2011/Q Đ-UBND ngày 05/12/2011

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 25/11/2017 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

15/12/2017

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

164.

Nghị quyết

41/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013

Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nội bn, tiểu khu, tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm 2013 đến năm 2014

Hết hiệu lực theo năm ban hành

 

165.

Quyết định

66/2004/QĐ-UBND ngày 28/6/2004

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý Công trình dân dụng - Công nghiệp, thuộc Sở Xây dựng tnh

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2018/QĐ -UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

01/11/2018

166.

Quyết định

46/2006/QĐ-UBND ngày 28/6/2006

Về việc thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tnh Sơn La

01/11/2018

167.

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND ngày 04/12/2008

Quy định các Khu vực lắp đặt các trạm BTS loại 2 phải xin giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

20/3/2018

168.

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

02/5/2016

169.

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chc danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc SXây dựng; Trưởng, Phó phòng quản lý đô thị, Phòng Công thương thuộc UBND các huyện, thành phố của tnh Sơn La

Được thay thế bng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng, Phó phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tng thuộc UBND các huyện, thành phố của tnh Sơn La

01/02/2017

170.

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013

Về Quy định về phân cấp quản lý xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở ha táng trên địa bàn tỉnh Sơn La

15/7/2018

171.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016

Về việc phân cấp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

22/7/2017

172.

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016

Ban hành Quy định Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/4/2018

173.

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay, thế bằng Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

20/3/2018

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

174.

Nghị quyết

57/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

175.

Quyết định

03/2006/QĐ-UBND ngày 09/02/2006

Về thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

01/11/2018

176.

Quyết định

73/2006/QĐ-UBND ngày 10/11/2006

Về việc quy định chi tiết thi hành một số nội dung Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

B bãi bbằng Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

30/12/2014

177.

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về việc đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tnh; huyện; xã

Được thay thế bằng Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 và Quyết định 1219/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 thay thế quyết định 2524/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La

14/10/2010

178.

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND ngày 04/4/2008

Về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

01/11/2018

179.

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND ngày 20/4/2009

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trưng thuộc UBND các huyện, thành phố của tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tnh Sơn La Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

19/12/2015

180.

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011

Ban hành Quy định qun lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khậu trên địa bàn tỉnh Sơn La

29/01/2015

181.

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tnh Sơn La

08/8/2015

182.

Quyết đnh

08/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường

Được thay thế bằng Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Sơn La về quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vmôi trường

12/8/2015

183.

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

Về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2014/Q Đ- UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật đất đai

21/8/2014

184.

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

21/8/2014

185.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật đất đai

21/8/2014

186.

Quyết định

23/2014/Q Đ-UBND ngày 20/10/2014

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyết sử dụng đất để giao đất có thu tiền sdụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2014/-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyết sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

11/12/2017

187.

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014

Về việc ban hành Tỷ lệ quy đổi số lượng Quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra số lượng Quặng nguyên khai

Được thay thế bằng Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Tlệ quy đổi số lượng Quặng thành phẩm ra số lượng Quặng nguyên khai

20/12/2018

188.

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/12/2018

189.

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015

Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, thu hồi, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho người sử dụng đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận); cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, sở hữu tài sn gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân; Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/6/2018

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

190.

Nghị quyết

64/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004

Về tăng mức hỗ trợ hộ gia đình nghèo cải thiện nhà ở

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh

13/4/2014

191.

Nghị quyết

60/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về chương trình làm việc tỉnh Sơn La năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

192.

Nghị quyết

99/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

Về Chương trình việc làm tnh Sơn La năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

193.

Quyết định

68/2004/QĐ-UB ngày 28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Thay thế bằng quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh v/v kiện toàn Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi tỉnh Sơn La thành Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Sơn La

08/3/2011 S

194.

Quyết định

59/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006

Thành lập Trung tâm gii thiệu việc làm thuộc Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm giới thiệu việc làm

01/9/2008 S

195.

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND ngày 13/04/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

14/02/2016 S

196.

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 20/4/2009

Về việc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

01/11/2018 S

197.

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016

Về việc quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành quy định mức đóng góp đi với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/02/2019

198.

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018

 

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La 

01/02/2019

LĨNH VỰC Y TẾ

199.

Nghị quyết

157/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007

Về các biện pháp cấp bách phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2007 - 2010 và những năm tiếp theo

Được thay thế bằng Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

13/4/2014

200.

Nghị quyết

271/2009/NQ-HĐND ngày 17/4/2009

Về chính sách hỗ trợ túi thuốc y tế bản

Được thay thế bằng Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

201.

Nghị quyết

277/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Về các biện pháp cấp bách thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2010 và đến năm 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách và biện pháp thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020

26/7/2014

202.

Nghị quyết

44/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 277/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của HĐND tỉnh về các biện pháp cấp bách thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2010 và đến năm 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách và biện pháp thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014-2020

26/7/2014

203.

Nghị quyết

68/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014

Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ skhám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, cha bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý

01/8/2017

204

Quyết định

123/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Sơn La hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La

01/01/2017

205.

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND ngày 13/8/2009

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế, Trưởng, Phó phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng, Phó phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

01/01/2017

206.

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND ngày 15/4-02/2014

Về việc quy định đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên cấp xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015

Quyết định quy định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015

Mặt khác Thông tư liên tịch số 67/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 21/5/2013 của liên bộ: Tài chính - Y tế quy định quản lý và sdụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015 là văn bản QPPL mà Quyết định 36/2014/QĐ-UBND thực hiện đã hết hiệu lực ngày 07/5/2018

Hết ngày 07/5/2018

207.

Chỉ thị

20/2003/CT-UB ngày 14/11/2003

V/v tổ chức triển khai thực hiện Bảo hiểm Y tế tự nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bị thay thế bởi Luật Bảo hiểm Y tế năm 2008; Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Sơn La V/v ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2016- 2020

13/9/2016

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

208.

Nghị quyết

223/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008

Về Chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục - đào tạo tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tnh Sơn La

26/7/2014

209.

Nghị quyết

273/2009/NQ-HĐND ngày 17/4/2009

Về chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh đang học các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề của tnh

26/7/2014

210.

Nghị quyết

365/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011

Về quy định mức thu học phí đi với các trường Trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

211.

Nghị quyết

49/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2013 - 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

212.

Nghị quyết

61/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Quy định chính sách htrợ tổ chức nu ăn cho trường ph thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phthông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tnh

01/4/2017

213.

Nghị quyết

62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về chế độ hỗ trợ đào tạo đối với lưu học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào học tại tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tnh

01/4/2017

214.

Nghị quyết

80/2014/NQ -HĐND ngày 16/7/2014

Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

215.

Nghị quyết

81/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Quy định sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

216.

Nghị quyết

125/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Quy định mức học phí đối với giáo dục mm non, phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

 

217.

Nghị quyết

132/2016/NQ-HĐND ngày 22/3/2016

Quy định mức hỗ trợ cho công chức, viên chức và người lao động được giao thêm nhiệm vụ quản lý học sinh ăn, bán trú tại trường trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 41/2017/NQ -HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

218.

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2016 - 2017

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

219

Nghị quyết

51/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mm non và phổ thông công lập năm 2017- 2018

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

220

Quyết định

105/2003/QĐ-UBND ngày 13/7/2003

Về quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường lớp học của tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2005

221.

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013

Quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở không thể đi đến trường và trvề nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn làm căn cứ hỗ trợ học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN

222.

Nghị quyết

258/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009-2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

223.

Nghị quyết

370/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011

Vổn định sản xuất và đi sống nhân dân ở các bản có điều kiện KT - XH còn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015

Bbãi bỏ bi Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 370/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh về ổn định sản xuất và đi sống nhân dân ở các bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015.

16/7/2014

224.

Nghị quyết

40/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Được thay thế bằng Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 tỉnh Sơn La Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020

01/10/2015

225.

Nghị quyết

63/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Sơn La về quy định mức hỗ trợ tngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Được thay thế bằng Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 tnh Sơn La Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020

01/10/2015

226.

Nghị quyết

100/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

Quy định mức chi và nội dung chi hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Được thay thế bằng Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND . Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND , Nghquyết số 100/2014/NQ-HĐND và Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

15/8/2016

227.

Nghị quyết

109/2015/NQ-HĐND ngày 18/3/2015

Bổ sung nội dung Điều 1, Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh về chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết s109/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh bổ sung nội dung Điều 1, Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/4/2017

228.

Nghị quyết

112/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015

Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020;

Được thay thế bng Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thc phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021

01/8/2017

229.

Nghị quyết

115/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020

Thay thế bi Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

14/4/2018

230.

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trồng cây ăn quả, cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thc phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021

01/8/2017

231.

Nghị quyết

57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017

Về chính sách hỗ trợ cây trồng vật nuôi, thủy sản và chế biến tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021

14/4/2018

232.

Quyết định

56/2004/QĐ-UBND ngày 24/5/2004

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN và PTNT

15/9/2009

233.

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND ngày 09/02/2006

Thành lập Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Được thay thế bằng Quyết định số 3429/QĐ-UBND ngày 31/12/2005

31/12/2005

234.

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND ngày 14/7/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 3426/QĐ -UBND ngày 31/12/2015

31/12/2005

235.

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tnh Sơn La

19/12/2015

236.

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục Bảo vệ thực vật Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

31/12/2015

237.

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục Phát triển nông thôn Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

31/12/2015

238.

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục Thủy sản Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 3429/QĐ -UBND ngày 31/12/2015

31/12/2015

239.

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đưc thay thế bằng Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, Phó các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trưng, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND các huyện, thành phố của tnh Sơn La

19/12/2015

240.

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND ngày 05/10/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sn và thủy sn Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 3430/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

31/12/2015

241.

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 13/3/2012

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2015/-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/01/2016

242.

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường

Được thay thế bằng Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Sơn La về quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vmôi trường

12/8/2015

243.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 02/5/2012

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục Thú y

Được thay thế bằng Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La

31/12/2015

244.

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012

Về việc ban hành Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La

15/4/2018

245.

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý sử dụng quỹ phát triển đất tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Sơn La

15/5/2018

246.

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017

Ban hành Quy định khung đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2019

247.

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

20/11/2018

248.

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018

Ban hành Quy định Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/12/2018

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

249.

Nghị quyết

50/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004

Về việc ban hành chính sách phát triển đường giao thông nông thôn từ xã đến bn của tỉnh Sơn La

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

01/01/2013

250.

Nghị quyết

278/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Về việc sửa đổi mục 3, phần I Nghquyết số 50/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tnh khóa XII về việc ban hành chính sách phát triển giao thông nông thôn từ xã đến bản của tỉnh Sơn La

Bị bãi bbởi Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

01/01/2013

251.

Quyết định

137/2003/QĐ-UBND ngày 29/08/2003

Về việc kiện toàn Ban thanh tra giao thông - vận tải tỉnh Sơn La

Quyết định 68/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

17/9/2006

252.

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải

19/12/2015

253.

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009

Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận ti tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận ti

21/8/2016

254.

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND ngày 17/10/2012

Về việc ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tnh Sơn La

15/10/2016

255.

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 06/9/2013

Ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 -2015

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La

11/4/2012

256.

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014

Ban hành Quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La

23/7/2016

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

257.

Quyết định

64/2004/QĐ-UBND ngày 23/06/2004

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính của Sở Khoa học - Công nghệ

Được thay thế bằng Quyết định 2493/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc công bố bộ TTHC thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ tnh Sơn La

15/9/2009

258.

Quyết định

77/2004/QĐ-UBND ngày 12/7/2004

Về việc ban hành quy định về xét duyệt, tuyển chọn, tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh và phương thức làm việc của Hội đồng xét duyệt tuyển chọn

Được thay thế Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

28/3/2015

259.

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 13/4/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tnh Sơn La

30/5/2015

260.

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tnh Sơn La

Thay thế bởi 13/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưng phòng, Phó trưởng phòng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ; Chi cục trưng, Phó Chi cục trưởng; Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

21/4/2017

261.

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 08/9/2011

Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

Được thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2015 ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tnh sử dụng ngân sách nhà nước

28/3/2015

262.

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND ngày 08/9/2011

Quy định Tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tnh

Được thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2015 ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

28/3/2015

263.

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

Quy định Đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thnghiệm cấp tỉnh

Được thay thế Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2015 ban hành quy định đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tnh sử dụng ngân sách nhà nước

28/3/2015

264.

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

Quy định Đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tnh

Được thay thế Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2015 ban hành quy định đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tnh sử dụng ngân sách nhà nước

28/3/2015

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

265.

Nghị quyết

366/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011

Về việc quy định mức chi đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về quy định mc chi đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

266.

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tnh, huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ; Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ; Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND và Khoản 1, Điu 1, Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

15/8/2016

267.

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ; Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ; Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND và Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2017

268.

Quyết định

73/2003/QĐ-UBND ngày 28/4/2003

Về việc giáo quyền quản lý di tích lịch sử Văn hóa bia Quế Lâm ngự chế - Đền vua Lê Thái Tông cho Bo Tàng Sơn La

Quyết định 1049/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 vviệc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch VH danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

04/5/2016

269.

Quyết định

74/2003/QĐ-UBND ngày 28/4/2003

Về việc ban hành quy định bảo vệ, sử dụng di tích lịch sử Văn bia Quế lâm ngự chế - Đn thờ vua Lê Thái Tông

Quyết định 1049/Q Đ-UBND ngày 04/5/2016 về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch VH danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

04/5/2016

270.

Quyết định

96/2003/QĐ-UBND ngày 03/7/2003

Về việc bổ sung thành viên ban chỉ đạo Cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống VH tnh Sơn La

1383/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 về việc giải thể BCĐ lĩnh vực VHTT&DL

14/6/2018

271.

Quyết định

97/2003/QĐ-UBND ngày 03/7/2003

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH tnh Sơn La”

QĐ 1383/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 về việc giải thể BCĐ lĩnh vực VHTT&DL

14/6/2018

272.

Quyết định

155/2003/QĐ-UBND ngày 30/09/2003

Về việc ban hành Quy chế làm việc của trung tâm thông tin Xúc tiến thương mại và du lịch thuộc Sở thương mại - Du lịch

Được thay thế bằng Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 23/4/2007

23/4/2007

273.

Quyết định

133/2004/QĐ-UBND ngày 26/10/2004

Về việc kiện toàn BCĐ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng VH tnh Sơn La”

1383/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 về việc giải thể BCĐ lĩnh vực VHTT&DL

14/6/2018 Sở VH

274.

Quyết định

105/2005/QĐ-UBND ngày 12/9/2005

Về việc ban hành quy định vmức chi đi với HLV, trọng tài, VĐV, học sinh năng khiếu ththao và các giải thi đấu thể thao tnh Sơn La

QĐ số 126/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 quy định về mức chi đối với HLV, trọng tài, VĐV thể thao tnh Sơn La

31/10/2007 Sở VH

275.

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND ngày 04/10/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/5/2016

276.

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 09/3/2009

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng, Phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng, Phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

13/11/2016

277.

Quyết định

08/2009/QĐ- UBND ngày 13/3/2009

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưng, phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

Được thay thế bng Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13/11/2016

278.

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Được thay thế bàng Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/11/2018

279.

Chỉ thị

02/2013/CT-UBND ngày 15/4/2013

Về việc tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường chất lượng phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Thay thế bi Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bChỉ thị số 02/2013/CT-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường chất lượng phong trào “toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

13/4/2017

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

280.

Quyết định

81/2003/QĐ-UBND ngày 16/6/2003

Về việc đổi tên Phòng kế hoạch và xúc tiến thương mại thành Phòng kế hoạch và tổng hợp thuộc Sở Thương mại - Du lịch

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương

01/11/2018

281.

Quyết định

152/2003/QĐ-UBND ngày 29/9/2003

Về việc đổi tên và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm thông tin - Xúc tiến thương mại thuộc Sở Thương mại - Du lịch

Được thay thế bng Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương

01/11/2018

282.

Quyết định

65/2004/QĐ-UBND ngày 28/6/2004

Về việc tách Đội quản lý thị trường số 1 liên huyện Mường La - Thị xã, thành Đội quản lý thị trường Mường La và Đội quản lý thị trường thị xã

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương

01/11/2018

283.

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương

18/6/2016

284.

Quyết định

18/2009/QĐ- UBND ngày 20/5/2009

Về Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương tỉnh Sơn La

Được thay thế bng Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Về Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương tỉnh Sơn La

13/11/2016

285.

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 17/02/2012

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trưng thuộc Sở Công thương

Được thay thế bng Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chc bộ máy của Sở Công thương

01/11/2018

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND - UBND

286.

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

 

287.

Nghị quyết

67/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tnh Sơn La

01/01/2017

288.

Nghị quyết

101/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tnh Sơn La.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La

01/01/2017

289.

Nghị quyết

15/2016/NQ -HĐND ngày 14/12/2016

Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về quy định chế độ chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về chế độ chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La

01/01/2018

290.

Quyết định

170/2003/QĐ-UBND ngày 02/12/2003

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện Mai Sơn

Được thay thế bằng Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của UBND tỉnh Quy định về quy trình chnh lý tài liệu giấy đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La

25/9/2008

291.

Quyết định

131/2004/QĐ-UBND ngày 22/10/2004

Về việc ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn thư - lưu trữ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La

31/5/2006

292.

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 22/7/2011

Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2011 - 2016

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2016 - 2021

28/8/2016

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

293.

Quyết định

117/2005/QĐ-UBND ngày 27/12/2005

Về việc ban hành Quy chế sử dụng, khai thác hệ thống thư tín điện tử của tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La

15/6/2014

294.

Quyết định

77/2006/QĐ-UBN D ngày 27/11/2006

Ban hành quy chế tổ chức, quản lý cung cấp và khai thác thông tin trên mạng tin học diện rộng của tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2019

295.

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức SThông tin và Truyền thông

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

13/11/2016

296.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014

Về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy chế quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

17/3/2016

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

297.

Nghị quyết

18/2001/NQ-HĐND ngày 12/01/2001

Về việc phê chuẩn định hướng nội dung hương ước

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 91/2019/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 18/2001/NQ-HĐND ngày 12/01/2001 của HĐND tỉnh Về việc phê chuẩn định hướng nội dung hương ước

01/01/2019

298.

Quyết định

81/2005/QĐ-UBND ngày 07/5/2005

Về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tnh Sơn La

Được thay thế bng Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 13/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tnh Sơn La

13/5/2008

299.

Quyết định

35/2006/QĐ-UBND ngày 04/5/2006

Thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 Bãi bỏ Quyết định s 35/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

08/7/2017

300.

Quyết định

30/2009/QĐ- UBND ngày 24/7/2009

Về quy định điều kiện, tiêu chun chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thành phố ca tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc STư pháp; Trưởng, phó trưng phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thành phố của tnh Sơn La

27/10/2016

301.

Quyết định

40/2009/QĐ- UBND ngày 02/10/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

Được thay thế bng Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tnh Sơn La

09/4/2015

302.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010

Về việc chuyển giao chng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn cho Tổ chức hành nghề công chứng

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sn tại UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn cho Tổ chức hành nghề công chứng

03/02/2017

303.

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 26/6/2011

Ban hành Quy chế kiểm tra xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2012; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014; Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2011; Chthị số 04/2007/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007; Chỉ thị số 42/2010/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh

20/10/2016

304.

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

Ban hành Quy chế soạn tho và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bng Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2012; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014; Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2011; Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007; Chỉ thị số 42/2010/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh

20/10/2016

305.

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014

Sửa đổi một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế soạn tho và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2012; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014; Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2011; Chỉ thị s 04/2007/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007; Chỉ thị số 42/2010/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh

20/10/2016

306.

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của STư pháp tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

15/12/2018

307.

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016

Thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sn thuộc Sở Tư pháp

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh bãi bQuyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp

08/7/2017

308.

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND ngày 18/01/2007

Về việc tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác soạn tho, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL

Được thay thế bng Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2012; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014; Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2011; Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007; Chỉ thị số 42/2010/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh

20/10/2016

309.

Chỉ thị

42/2010/CT-UBND ngày 29/12/2010

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sn

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2012; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014; Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2011; Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007; Chthị số 42/2010/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh

20/10/2016

LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

310.

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

Quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh tại xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết s 02/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND , Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND , Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND và Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

15/8/2016

311

Nghị quyết

31/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

Quy định mức hỗ trợ chính sách đối với lực lượng dân quân của tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Về việc quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Dân quân của tnh Sơn La

01/01/2017

 

DANH MỤC 02

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(ban hành kèn theo Quyết định số: 459/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1.

Nghị quyết

Nghị quyết số 73/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Khoản 2, Điều 1

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 25/2017/NQ-H ĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

2.

Nghị quyết

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tnh giai đoạn 2017 - 2020

- Nội dung sửa đổi Mục I, phần A, điều 1 Khoản 3, Mục I, Phần A, Điều 1 Khoản 27, Mục I, Phần A, Điều 1 Mục II, Phần A, Điều 1 Khoản 1, Mục II, Phần A, Điều 1 Khoản 2, Mục II, Phần A, Điều 1 Khoản 4, Mục II, Phần A, Điều 1 Khoản 7, Mục II, Phần A, Điều 1 Mục III, Phần A, Điều 1 Điểm 1.3, Khoản 1, Mục I, Phn B, Điều 1 Điểm 1.2, Khoản 1, Mục II, Phần B, Điều 1 Điểm 3, phụ biểu quy định tại Điều 2 Mục 2, Điểm 9, phụ biểu quy định tại Điều 2 Mục 2, Điểm 23, phụ biểu quy định tại Điều 2 Điểm 33, phụ biểu quy định tại Điều 2

Được sửa đổi bổ sung bằng Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh vphân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phn trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

04/4/2018

3.

Nghị quyết

Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Điểm 3.1, khoản 3, mục I, Điều 1

Được bổ sung, bãi bỏ bng Nghị quyết s67/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Bổ sung, bãi bmột số nội dung Điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2018

4.

Nghị quyết

Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Sửa đổi điểm 18.2, khon 18, Mục I, Điều 1

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sửa đổi điểm 18.2, khoản 18, Mục I, Điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2019

LĨNH VỰC NỘI VỤ

5.

Nghị quyết

Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu cho cá nhân có công đóng góp xây dựng và phát triển tnh

Khoản 5, Điều 2

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sa đổi Khoản 5, Điều 2, Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu cho cá nhân có công đóng góp xây dựng và phát triển tỉnh

01/8/2017

6.

Quyết định

Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Sơn La Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trưởng đài, Phó Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố

- Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định s13/2014/QĐ-UBND ; - Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ; - Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ; - Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ; - Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ; - Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ; - Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ; - Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ; - Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND .

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trưởng đài, Phó Trưng Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ- UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Sơn La

15/8/2017

7.

Quyết định

Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tnh; Trưng Đài, Phó Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố

Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 3 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

8.

Quyết định

Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng, phó phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 4, Điều 4 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

9.

Quyết định

Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện; Trưng phòng, Phó phòng phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Tiết a, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 7 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưng phòng, Phó trưng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

10.

Quyết định

Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Tiết a, Điểm 1, Khoản 3, Điều 4 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưng phòng, Phó trưng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

11.

Quyết định

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La

Khoản 1 Điều 1

Được sa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La

01/01/2018

12.

Quyết định

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Khoản 7 Điều 36 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ; - Thay đổi từ “xét tuyển” bằng từ “thi tuyển” tại Khoản 1, 2, 4, 6 Điều 36 Mục 5, Chương III Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 36 của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh

15/4/2017

13.

Quyết định

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trưởng, phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 5 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưng phòng, Phó trưng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

14.

Quyết định

Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc S Tài chính; trưng, phó phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 5 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

15.

Quyết định

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, phó trưng phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thành phố

Sửa đổi, bổ sung Ý thứ nhất Điểm a, Khoản 1, Điều 7 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

16.

Quyết định

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng, Phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 4, Điều 4 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

17.

Quyết định

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc và Trưởng, phó phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện, thành phố tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 5 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

18.

Quyết định

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng, phó phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 4, Điều 4 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

19.

Quyết định

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng, Trưởng, Phó phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Tiết a, Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 4 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tnh Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

20.

Quyết định

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung Điều 3

Đã có Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

01/8/2018

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

21.

Nghị quyết

Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Sửa đổi chỉ tiêu số 9, 20, 21 tại khoản 2 Mục II Điều 1

Được bổ sung, bổ sung bằng Nghị quyết số 81/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

01/01/2019

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

22.

Quyết định

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La

Khoản 1 Điều 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND

Được sa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 17 Quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh

15/4/2017

23.

Quyết định

Quyết định 21/2017/Q Đ-UBND ngày 12/7/2017 về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 4 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bng Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2017/Q Đ-UBND ngày 12/7/2017 về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/4/2018

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

24.

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 Ban hành cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La

Điểm a, Khoản 1, Điều 3; Điểm d, Khoản 2, Điều 4; Khoản 3, Điều 6; Khoản 2, Điều 8; Điểm b, Khoản 2; Khoản 4 và Khon 7 Điều 9; Điều 11; Điểm g, Khoản 1 và Điểm c, Đim h, Khon 2 Điều 12; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 6 Điều 13; Khoản 3, Khoản 4 Điều 14 của Cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Dự án tái định cư thủy điện Sơn La ban hành kèm Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều trong "Cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La" ban hành kèm theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Sơn La

22/8/2014

25.

Quyết định

Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai

- Đim a Khoản 1 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Điểm d Khoản 1 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND; - Khoản 2 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 1 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Tiêu đề Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định; - Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND , - Điểm b Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 2 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 3 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 4 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 5 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 2 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 4 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 5 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND; - Khoản 7 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 8 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 9 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Khổ thứ nhất Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 3, Khoản 5 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 8 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ;

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bng Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều tại quy định ban hành theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai

13/01/2017

26.

Quyết định

Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Khoản 2 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 7 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ; - Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ; - Điều 15 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ; - Điểm d Khoản 1 Điều 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ; - Điểm e Khoản 1 Điều 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 2 Điều 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ; - Điều 18 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ; - Gạch đầu dòng thứ nhất, Điều 19 Quy định ban hành kèm theo Quyết định s15/2014/QĐ-UBND ; - Điều 22 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ; - Điều 25 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 1 Điều 26 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 3, Điều 25 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND;

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi một số điều tại quy định ban hành theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai

13/01/2017

27.

Quyết định

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về sửa đổi Điều 6 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

- Bổ sung thêm Khoản 3 vào Điều 1

Được bổ sung bằng Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Về việc bổ sung thêm Khoản 3 vào Điều 1 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về sửa đổi Điều 6 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

 

LĨNH VỰC Y TẾ

28.

Nghị quyết

Nghị quyết số 78/2014/NQ- ND ngày 16/7/2014 của ND tỉnh về chính sách và biện pháp thực hiện công tác n s- kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2014 - 2020

- Khoản 1, Điều 1; - Gạch đầu dòng thứ 5, Tiết a, Điểm 3.5, Khoản 3, Điều 1; - Gạch đầu dòng thứ 2, 3, 5 và cụm từ “đơn vị văn hóa” tại gạch đầu dòng thứ 4, Tiết b, Điểm 3.5, Khoản 3, Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bằng Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐN D ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung, bãi bmột số nội dung trong Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách và biện pháp thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đon 2014 - 2020

01/01/2018

29.

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, cha bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 2; - Tại ý cuối cùng của gạch đầu dòng thứ 2, Khoản 1; - Tại gạch đầu dòng thứ 2 Khoản 2 Điều 3; - Tại cộng đầu dòng thứ hai Điểm a, Khoản 1; Tại gạch đầu dòng thứ hai và thứ 3 của Điểm a, Khoản 1 Điều 4; - Bổ sung thêm nội dung vào Khoản 1; Sửa đổi Khoản 3 và Khoản 4; Bổ sung Khoản 9 Điều 6; - Bãi bỏ Khoản 3 Điều 2; - Bãi bỏ gạch đầu dòng thứ nhất của Khoản 1 Điều 3; - Bãi bỏ cộng đầu dòng thứ ba Điểm a Khoản 1 Điều 4.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bằng Quyết định số 18/2016/QĐ- UBND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trmột phần chi phí khám, chữa bnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La

13/8/2016

- Điểm b, Khoản 3, Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ; - Khoản 4, Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ;

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 06/4/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

20/4/2017

30.

Quyết định

Quyết định số 18/2016/Q Đ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh

- Khoản 1, Điều 1; - Điểm 1.2, Khoản 2, Điều 1; - Gạch đầu dòng thứ 2 Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 1;

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 06/4/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, cha bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh vviệc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

20/4/2017

LĨNH VỰC GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

31

Nghị quyết

66/2005/NQ-HĐND ngày 25/7/2005 về việc hỗ trợ ngoài học bổng cho học sinh học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh thuộc diện học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập khác của tnh Sơn La

Khoản 1, Điều 1

Nghị quyết 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh bãi bỏ quy định về hỗ trợ ngoài học bng cho học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Nghị quyết số 66/2005/NQ-HĐND ngày 25/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XII

10/12/2006

32

Nghị quyết

82/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất Iượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La

- Điểm 2.1, 2.2 Khoản 2, Điều 1; - Gạch đầu dòng thứ 1, Tiết a, Điểm 1.2, Mục 1; - Gạch đầu dòng thứ 4, Tiết a, Điểm 1.2, Mục 1; - Tiết a, Điểm 1.2, Mục 1; - Dấu cộng thứ nhất, th2; gạch đầu dòng thứ nhất, Tiết c, Điểm 1.2, Mục 1 - Tiết 1.5.1, Điểm 1.5, Mục 1; - Bổ sung Điểm 2.5, Mục 2; - Bổ sung Điểm 2.6, Mục 2

Được sửa đổi bổ sung bằng Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Sơn La Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất Iượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La

01/01/2017

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

33

Nghị quyết

Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tnh về chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

- Khoản 1, Điều 1; - Ý thứ nhất, Điểm 2.1 Khoản 2, Điều 1

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

34

Nghị quyết

Nghị quyết số 93/2014/NQ -HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về Quy định vùng thiếu nước sinh hoạt hp vệ sinh; thời gian và mức hưng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước sinh hoạt hp vệ sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tnh với những nội dung

- Khoản 1, Điều 1 - Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 1

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 93/2014/NQ -HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về Quy định vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thi gian và mức hưng trcấp tiền mua, vận chuyển nước sinh hoạt hợp vệ sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh với những nội dung

01/8/2017

35

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 Ban hành quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng thuộc các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La

Khoản 1, Điều 1 của Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng thuộc các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 1 của quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng thuộc các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh Sơn La

05/12/2014

36

Quyết định

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết thực hiện Điểm b Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Gạch đầu dòng thứ 4 Điểm b Khoản 1 Điều 1 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND .

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại quy định kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết thực hiện Điểm b Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

29/12/2017

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

37

Quyết định

Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La Quy trình công nhận sáng kiến

- Khổ thứ nhất Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ; - Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ; - Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ; - Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ; - Khổ thứ nhất, khổ thứ hai, khổ thứ 3 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ; - Điểm b Khoản 2 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ; - Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ; - Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND .

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bng Quyết định số 22/2017/QĐ -UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Quy trình công nhận sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La

05/8/2017

LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI

38

Nghị quyết

25/2012/NQ-H ĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La

- Điểm 2.2, Khoản 2 Điều 1

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Sơn La Sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 25/2012/NQ-H ĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tnh Sơn La

01/01/2016

39

Quyết định

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Điểm a, Khoản 2, Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ; - Đim đ, Khoản 3, Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ; - Điểm d, Khoản 3, Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND .

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La (ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Sơn La)

27/8/2017

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND - UBND

40

Nghị quyết

Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Điểm d vào Khoản 1, Điều 8

Được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết s 30/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Bổ sung Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

01/4/2017

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

41

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND tnh Sơn La Ban hành Quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Điều 9; - Điều 10; - Khoản 1 Điều 11;

Được sửa đổi, bổ sung bng Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh Sơn La Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tnh Sơn La

10/8/2015

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

42

Quyết định

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Điều 3 Điều 4 Khoản 4 Điều 5 Điều 6 Khoản 1 Điều 7 Bãi bỏ các Điều 9, Điều 10, Điều 11 quy định tại Chương III của Quy định

Được sửa đổi, bãi bỏ bằng Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Sơn La

15/7/2018

 

DANH MỤC 03

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 459/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

01

02

03

04

05

06

07

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1.

Nghị quyết

217/2008/NQ-HĐND

21/7/2008

Về quy định lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và không thu khoản phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

31/7/2008 (sau 10 ngày kể từ ngày thông qua)

 

2.

Nghị quyết

329/2010/NQ-HĐND

08/7/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tnh Sơn La, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Sơn La và chi tiêu tiếp khách trong nước

01/8/2010

 

3.

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND

12/12/2011

Quy định mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2012

 

4.

Nghị quyết

39/2012/NQ-HĐND

12/12/2012

Về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2013

 

5.

Nghị quyết

45/2013/NQ-HĐND

14/3/2013

Quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/4/2013

 

6.

Nghị quyết

73/2014/NQ-HĐND

03/4/2014

quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã ở bản, tiểu khu, tổ dân số trên địa bàn tỉnh

01/5/2014

- Hết hiệu lực 1 phn

- Văn bn sửa đổi, bổ sung, thay thế: Nghị quyết 25/2017/NQ -HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh

7.

Nghị quyết

74/2014/NQ-HĐND

03/4/2014

Về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở

13/4/2014 (sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua)

 

8.

Nghị quyết

84/2014/NQ-HĐND

16/7/2014

Nghị quyết Quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

01/8/2014

 

9.

Nghị quyết

102/2014/NQ-HĐND

04/12/2014

Nghị quyết Về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/1/2015

 

10.

Nghị quyết

103/2014/NQ-HĐND

04/12/2014

Nghị quyết Về việc thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

15/12/2014 (sau 10 ngày kể từ ngày Nghquyết được thông qua)

 

11.

Nghị quyết

114/2015/NQ-HĐND

10/9/2015

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi kinh phí thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/10/2015

 

12.

Nghị quyết

124/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Về Chương trình việc làm tnh Sơn La giai đoạn 2016-2020

20/12/2015 (Sau 10 ngày ktừ ngày thông qua)

 

13.

Nghị quyết

09/2016/NQ- HĐND

03/8/2016

Về việc quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/9/2016

 

14.

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND

12-12-2016

Nghị quyết về việc Quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng dân quân của tnh Sơn La

01/01/2017

 

15.

Nghị quyết

12/2016/NQ- HĐND

14-12-2016

Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tnh giai đoạn 2017 - 2020

01/01/2017

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 1 phn: Nghị quyết 71/2018/NQ-H ĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh

16.

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND

14-12-2016

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2017

 

17.

Nghị quyết

16/2016/NQ-HĐND

14-12-2016

Nghị quyết quyết định Mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2017

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 1 phn: Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh

18.

Nghị quyết

26/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

 

19.

Nghị quyết

34/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về việc Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

 

20.

Nghị quyết

35/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Sa đi, bổ sung một số nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tnh

01/4/2017

 

21.

Nghị quyết

36/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Bổ sung Điểm 4.3 vào Khoản 4, Điều 2, Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ -HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh

01/4/2017

 

22.

Nghị quyết

44/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

 

23.

Nghị quyết

45/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

 

24.

Nghị quyết

46/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

 

25.

Nghị quyết

47/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Hỗ trợ kinh phí đi với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường các xã biên giới trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

 

26.

Nghị quyết

60/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết quy định mức chi công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2018

 

27.

Nghị quyết

61/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2018

 

28.

Nghị quyết

62/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2018

 

29.

Nghị quyết

63/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2018

 

30.

Nghị quyết

64/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2018

 

31.

Nghị quyết

65/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 14-12-2016 của HĐND tỉnh quy định về chế độ chi đảm bảo điều kiện hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La

01/01/2018

 

32.

Nghị quyết

67/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14-12-2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2018

 

33.

Nghị quyết

71/2018/NQ-HĐND

04/4/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ- HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phn trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

14/4/2018

 

34.

Nghị quyết

72/2018/NQ-HĐND

04/4/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về việc quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La

14/4/2018

 

35.

Nghị quyết

74/2018/NQ-HĐND

04/4/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

01/5/2018

 

36.

Nghị quyết

83/2018/NQ-HĐND

06/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2019

 

37.

Nghị quyết

84/2018/NQ-HĐND

07/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh

01/01/2019

 

38.

Nghị quyết

86/2018/NQ-HĐND

07/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi điểm 18.2, khoản 18, Mục I, Điều 1, Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2019

 

39.

Nghị quyết

87/2018/NQ-HĐND

08/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh

01/01/2019

 

40.

Nghị quyết

89/2018/NQ-HĐND

08/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2019

 

41.

Quyết định

23/2007/QĐ -UBND

09/10/2007

Về việc Ban hành quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

09/10/2007

 

42.

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND

15/10/2007

Về việc quy định mức giá trị ngày công lao động làm căn cứ thực hiện chế độ đối với lực lượng dân quân

25/10/2007

 

43.

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

27/6/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2007/QĐ -UBND ngày 09/10/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

07/7/2008

- Hết hiệu lực 1 phn

- Văn bản Sửa đi bổ sung thay thế: Quyết định 3317/Q Đ-UBND ngày 02/12/2014

44.

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND

22/8/2008

Về việc sửa đổi Quyết định số 23/2007/QĐ -UBND ngày 09 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/9/2008

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản Sửa đổi bổ sung thay thế Quyết định 3317/Q Đ-UBND ngày 02/12/2014

45.

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

10/9/2008

Về việc quy định cơ quan, đơn vị thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

20/9/2008

 

46.

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND

27/12/2008

Về việc quy định cơ quan, đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

27/12/2008

 

47.

Quyết định

01/2012/Q Đ-UBND

20/01/2012

Về việc quy định thực hiện bổ sung hỗ trợ lương thực đối với hộ dân tái định cư Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La theo Quyết định số 43/2011/QĐ-TTG ngày 10/8/2011 của Thủ tưng Chính phủ

20/01/2012

 

48.

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

20/02/2012

Về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với người học là dân tộc thiểu số học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở Giáo dục phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên

01/3/2012

 

49.

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

09/7/2012

Về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Đề án “n định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà xây dựng thủy điện Hoà Bình” thuộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2011 - 2015

19/7/2012

 

50.

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

24/7/2012

Về việc sửa đổi Điểm 1, Điều 15, Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 Vviệc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình” thuộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2011 - 2015

24/7/2012

 

51.

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND

04/11/2014

Quyết định Sửa đổi điều 6 Quyết định 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

14/11/2014

- Hết hiệu lực 1 phn

- Văn bản sửa đổi bsung thay thế Quyết định 41/2016/Q Đ-UBND ngày 11/12/2016

52.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND

04/11/2014

Quyết định Sửa đi, bổ sung mt số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh quy định về một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện Đề án "n định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà Xây dựng thủy điện Hòa Bình" thuộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2011 - 2015

04/11/2014

 

53.

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND

02/12/2014

Quyết định Về việc Quy định đối tượng học viên hưởng chế độ hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian tập trung học trên địa bàn tỉnh Sơn La

1/1/2015

 

54.

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND

31/12/2014

Quyết định về việc Quy định mức chi cụ thể đi vi các nội dung quy định tại Điểm 2.2, Điểm 2.3, Điểm 2.4 của Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh

01/01/2015

 

55.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND

07/8/2015

Quyết định việc Quy định định mc xây dựng dự toán kinh phí đi với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, có sử dụng Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

17/8/2015

 

56.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND

02/02/2016

Quyết định của UBND tỉnh Về việc quy định mức trích kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

12/12/2016

 

57.

 

03/2016/QĐ-UBND

03/02/2016

Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

13/20/2016 (sau 10 ngày kể từ ngày ký)

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đi, bổ sung thay thế: Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

58.

Quyết định

41/2016/Q Đ-UBND

11/12/2016

Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ sung thêm Khoản 3 vào Điều 1 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về sửa đổi Điều 6 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trvà tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

21/12/2016

 

59.

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND

11/01/2017

Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

21/01/2017

 

60.

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND

23/8/2017

Quyết định của UBND tỉnh về ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Sơn La

23/8/2017

 

61.

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND

30/8/2017

Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La

14/9/2017

 

62.

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND

11/9/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc Ban hành Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

25/9/2017

 

63.

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND

06/12/2017

Quyết định của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

01/01/2018

 

64.

Quyết định

42/2017/QĐ-UBND

21-12-2017

Quyết định về việc ban hành Đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước và đơn giá thuê đất đxây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/01/2018

 

65.

 

44/2017/QĐ-UBND

21/12/2017

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

01/01/2018

 

66.

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND

09/02/2018

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số điều tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

26/02/2018

 

67.

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND

03/5/2018

Quyết định của UBND tỉnh Về việc ban hành điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý sử dụng QuPhát triển đất tnh Sơn La

15/05/2018

 

68.

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND

15/5/2017

Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức thu giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

30/5/2018

 

69.

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND

11/7/2018

Quyết định của UBND tỉnh Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018

01/8/2018

 

70.

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND

12/10/2018

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Sơn La

25/10/2018

 

71.

Quyết định

49/2018/QĐ-UBND

03/12/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La

20/12/2018

 

72.

Quyết định

55/2018/QĐ-UBND

26/12/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/01/2019

 

73.

Quyết định

56/2018/QĐ-UBND

26/12/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/01/2019

 

LĨNH VỰC NỘI VỤ

74.

Nghị quyết

61/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về sửa đổi điều chnh Nghị quyết số 44/2002/NQ-HĐND ngày 11/01/2002 của HĐND tỉnh khóa XI về phân loại quy mô bn tại tỉnh Sơn La

10/12/2004

 

75.

Nghị quyết

71/2005/NQ-HĐND

25/7/2005

Thông qua đề án thành lập phường Chiềng An, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

05/8/2005 (sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua)

 

76.

Nghị quyết

83/2014/NQ-HĐND

16/7/2014

Nghị quyết Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu cho cá nhân có đóng góp xây dựng và phát triển tỉnh

17/7/2014

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi bổ sung bãi bỏ: Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐN D ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh

77.

Nghị quyết

92/2014/NQ-HĐND

17/9/2014

Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020

01/01/2015

 

78.

Nghị quyết

24/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

 

79.

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

 

80.

Nghị quyết

53/2017/NQ-HĐN D

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi Khoản 5, Điều 2, Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu cho cá nhân có công đóng góp xây dựng và phát triển tỉnh

01/8/2017

 

81.

Nghị quyết

70/2017/NQ-HĐND

08/12/2017

Nghị quyết về chế độ, chính sách đối với người lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2021

01/01/2018

 

82.

Nghị quyết

80/2018/NQ-HĐND

19/7/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

01/8/2018

 

83.

Nghị quyết

85/2018/NQ-HĐND

07/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về việc bổ sung Khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chức danh; số lượng; mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

01/1/2019

 

84.

Quyết định

88/2018/NQ-HĐND

08/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh

01/1/2019

 

85.

Quyết định

68/2003/QĐ-UBND

11/4/2003

Ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học tỉnh.

21/4/2003

 

86.

Quyết định

82/2003/QĐ-UBND

16/06/2003

Về việc thành lập phòng Xử lý sau thanh tra thuộc thanh tra Nhà nước tnh Sơn La

26/10/2003

 

87.

Quyết định

87/2003/QĐ-UBND

18/6/2003

Về việc thành lập ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La

30/9/2003

 

88.

Quyết định

88/2003/QĐ-UBND

18/6/2003

Về việc thành lập ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La cấp huyện, thị và xã

30/9/2003

 

89.

Quyết định

92/2003/QĐ-UBND

30/06/2003

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La

10/7/2003

 

90.

Quyết định

105/2003/QĐ-UBND

13/7/2003

Về quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học của tnh Sơn La

23/7/2003

 

91.

Quyết định

117/2003/QĐ-UBND

12/8/2003

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Cò Nòi thuộc địa bàn huyện Mai Sơn

23/8/2003 (sau 10 ngày ktừ ngày ký)

 

92.

Quyết định

118/2003/QĐ-UBND

12/8/2003

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Mộc Hạ thuộc địa bàn huyện Mộc Châu

23/8/2008 (sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

93.

Quyết định

119/2003/QĐ-UBND

12/8/2003

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Tông Lệnh trên cơ sở tách trường liên cấp 2 + 3 Tông Lệnh, huyện Thuận Châu

23/8/2008 (sau 10 ngày ktừ ngày ký

 

94.

Quyết định

120/2003/QĐ-UBND

12/8/2003

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Chiềng Khương thuộc địa bàn huyện Sông Mã

23/8/2008 (sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

95.

Quyết định

126/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tdân phố thuộc thị trấn của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

12/9/2003

 

96.

Quyết định

127/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tdân phố thuộc phường của thị xã Sơn La

12/9/2003

 

97.

Quyết định

128/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Vviệc công nhận bản thuộc xã, t dân phố thuộc thị trấn của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

12/9/2003

 

98.

Quyết định

129/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Yên Châu, tnh Sơn La

12/9/2003

 

99.

Quyết định

130/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tdân phố thuộc thị trấn của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

12/9/2003

 

100.

Quyết định

131/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

12/9/2003

 

101.

Quyết định

132/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

12/9/2003

 

102.

Quyết định

133/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, t dân phthuộc thị trấn của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

12/9/2003

 

103.

Quyết định

134/2003/QĐ- UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bn thuộc xã, tổ dân phthuộc thị trấn, của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

12/9/2003

 

104.

Quyết định

135/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc huyện ly của huyện Mường La, tỉnh Sơn La

12/9/2003

 

105.

Quyết định

145/2003/QĐ-UBND

12/9/2003

Về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tnh Sơn La

23/9/2008 (sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

106.

Quyết định

147/2003/QĐ-UBND

22/9/2003

Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La.

02/10/2003

 

107.

Quyết định

148/2003/QĐ-UBND

22/9/2003

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển thuộc Liên minh Hợp tác xã tnh Sơn La

02/10/2003

 

108.

Quyết định

149/2003/QĐ-UBND

22/09/2003

Về việc bổ sung thêm thành viên Ban Chỉ đạo các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rng tỉnh Sơn La

02/10/2003

 

109.

Quyết định

153/2003/QĐ-UBND

30/09/2003

Về việc tách khoa xét nghiệm thành: Khoa huyết học truyền máu và vi sinh; khoa Hóa sinh và đổi tên gọi: Khoa mổ trung tâm thành khoa phẫu thuật gây mê hồi sức; Khoa Xquang thành khoa chuẩn đoán thăm dò chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

10/10/2003

 

110.

Quyết định

156/2003/QĐ-UBND

30/09/2003

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý điện nông thôn

10/10/2003

 

111.

Quyết định

157/2003/QĐ-UBND

30/09/2003

Về việc kiện toàn Hội đồng chỉ đạo ban điều hành Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở cấp tỉnh

10/10/2003

 

112.

Quyết định

166/2003/QĐ-UBND

30/12/2003

Về việc phê duyệt chỉ tiêu công chức dự bị và danh mục các đơn vị phân bổ chỉ tiêu công chức dự bị

10/01/2014

 

113.

Quyết định

190/2003/QĐ-UBND

30/12/2003

Về việc đổi tên tổ chức chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

30/12/2003

 

114.

Quyết định

08/2004/QĐ-UBND

15/01/2004

Về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ phụ cấp đối với Trưng bản, Bí thư Chi bộ, Trưng các đoàn th, Y tế bản và cán bộ Văn hóa - Truyền thanh - truyền hình thuộc 86 xã đặc biệt khó khăn

01/02/2004

 

115.

Quyết định

14/2004/QĐ-UBND

09/02/2004

Về việc thành lập Phòng Giám định Y khoa tỉnh trực thuộc Bệnh vin đa khoa tnh Sơn La

19/02/2004

 

116.

Quyết định

15/2004/QĐ-UBND

09/02/2004

Về việc đổi tên Trung tâm Lao và bệnh Phổi thành Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thuộc Sở Y tế tnh Sơn La

19/02/2004

 

117.

Quyết định

17/2004/QĐ-UBND

09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Tô Múa, Chiềng Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu

19/02/2004

 

118.

Quyết định

22/2004/QĐ-UBND

09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Ngọc Chiến thuộc Trung tâm Y tế huyện Mường La

19/02/2004

 

119.

Quyết định

23/2004/QĐ-UBND

09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Mường Giôn, Chiềng Khoang thuộc Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai

19/02/2004

 

120.

Quyết định

25/2004/QĐ-UBND

09/02/2004

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Sơn La

19/02/2004

 

121.

Quyết định

27/2004/QĐ-UBND

09/02/2004

Về việc Thành lập Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

19/02/2004

 

122.

Quyết định

29/2004/QĐ-UBND

27/02/2004

Về việc thành lập Đài Truyền thanh truyền hình huyện Sốp Cộp trực thuộc Đài phát thanh truyền hình tnh Sơn La

27/2/2004

 

123.

Quyết định

30/2004/QĐ-UBND

27/02/2004

Về việc thành lập Ban Định canh định cư và vùng kinh tế mới huyện Sốp Cộp

07/3/2004

 

124.

Quyết định

31/2004/QĐ-UBND

27/02/2004

Về việc Thành lập Trạm bảo vệ thực vật huyện Sốp Cộp

07/3/2004

 

125.

Quyết định

32/2004/QĐ-UBND

27/02/2004

Về việc thành lập Trạm Thú y huyện Sốp Cộp

07/3/2004

 

126.

Quyết định

33/2004/QĐ-UBND

27/02/2004

Về việc Thành lập Hạt Kiểm lâm huyện Sốp Cộp

07/3/2004

 

127.

Quyết định

66/2004/QĐ-UBND

28/06/2004

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban quản lý công trình dân dụng - Công nghiệp, thuộc Sở Xây dựng tnh

08/7/2004

 

128.

Quyết định

68/2004/QĐ-UBND

28/06/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội

08/7/2004

 

129.

Quyết định

70/2004/QĐ-UBND

28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm tin học Văn phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh

08/7/2004

 

130.

Quyết định

71/2004/QĐ-UBND

28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm ứng dụng triển khai tiến bộ Khoa học và Công nghệ, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

08/7/2004

 

131.

Quyết định

72/2004/QĐ-UBND

28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, thuộc Sở Y tế tỉnh

08/7/2004

 

132.

Quyết định

73/2004/QĐ-UBND

28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ, thuộc Sở Y tế tnh

08/7/2004

 

133.

Quyết định

76/2004/QĐ-UBND

12/7/2004

Về việc ban hành Quy chế làm việc Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Sơn La

22/7/2004

 

134.

Quyết định

79/2004/QĐ-UBND

23/7/2004

Về việc thành lập Hội đồng giáo dục Quốc phòng tnh Sơn La

03/8/2004

 

135.

Quyết định

80/2004/QĐ-UBND

23/7/2004

Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Sơn La

03/8/2004

 

136.

Quyết định

81/2004/QĐ-UBND

23/7/2004

Về việc phê duyệt đề án tổ chức và hoạt động của trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Sơn La

03/8/2004

 

137.

Quyết định

82/2004/QĐ-UBND

29/7/2004

Về việc phê duyệt đề án kinh tế kỹ thuật thành lập hồ sơ, bản đồ cắm mốc địa giới hành chính giữa huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp theo Nghị định 148/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ

09/8/2004

 

138.

Quyết định

83/2004/QĐ-UBND

29/7/2004

Về việc phê duyệt đề án kinh tế kỹ thuật thành lập hồ sơ, bản đồ cm mốc địa giới hành chính gia huyện Thuận Châu và huyện Quỳnh Nhai theo Nghị định 148/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ

09/8/2004

 

139.

Quyết định

84/2004/QĐ-UBND

29/07/2004

Việc ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của trường CĐSP Sơn La

09/8/2004

 

140.

Quyết định

87/2004/QĐ-UBND

31/07/2004

Về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Sơn La

11/8/2004

 

141.

Quyết định

88/2004/QĐ-UBND

31/07/2004

Về việc ban hành Quy định và tổ chức hoạt động của trường Trung học Y tế Sơn La

11/8/2004

 

142.

Quyết định

93/2004/QĐ-UBND

13/08/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển Doanh nghiệp tnh Sơn La

23/8/2004

 

143.

Quyết định

94/2004/QĐ-UBND

13/08/2004

Về việc thành lập Ban đại diện Hội đng qun trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Sơn La

23/8/2004

 

144.

Quyết định

95/2004/QĐ-UBND

13/8/2004

Về việc thành lập ban dân tộc tỉnh Sơn La

23/8/2004

 

145.

Quyết định

101/2004/QĐ-UBND

23/8/2004

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Co Mạ thuộc trung tâm cụm xã Co Mạ, huyện Thuận Châu

03/9/2004

 

146.

Quyết định

103/2004/QĐ-UBND

31/08/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học Công nghệ

11/9/2004

 

147.

Quyết định

112/2004/QĐ-UBND

13/9/2004

Về việc kiện toàn tổ chức và quy định nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua khen thưng các cấp

23/9/2004

 

148.

Quyết định

113/2004/QĐ-UBND

15/9/2004

Về việc chuyn giao quyền quản lý 13 hộ, 98 khẩu thuộc bản Pom Khóc xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu sang xã Chiềng Khừa huyện Mộc Châu quản lý theo địa giới hành chính

15/9/2004

 

149.

Quyết định

115/2004/QĐ-UBND

23/9/2004

Về việc bố trí chức danh công chức cấp xã tăng thêm theo số dân đối với các xã, thị trấn thuộc huyện Mai Sơn

23/9/2004

 

150.

Quyết định

116/2004/QĐ-UBND

23/9/2004

Về việc bố trí chức danh công chức cấp xã tăng thêm theo số dân đối với các xã, thị trấn thuộc huyện Mường La

23/9/2004

 

151.

Quyết định

117/2004/QĐ-UBND

23/9/2004

Về việc bố trí chức danh công chức cấp xã tăng thêm theo số dân đối với các xã, thị trấn thuộc huyện Mộc Châu

23/9/2004

 

152.

Quyết định

119/2004/QĐ-UBND

23/09/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống cháy ntỉnh Sơn La

03/10/2004

 

153.

Quyết định

139/2004/QĐ -UBND

08/11/2004

Vviệc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án Dân sự tnh Sơn La

18/11/2004

 

154.

Quyết định

140/2004/QĐ-UBND

08/11/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Xóa đói giảm nghèo; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng núi, vùng sâu vùng xa; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất , nhà ở và nước sinh hoạt; nước sạch và vệ sinh môi trường; đường giao thông nông thôn

18/11/2004

 

155.

Quyết định

152/2004/QĐ-UBND

25/11/2004

Về việc thành lập phòng Quản lý và Đào tạo nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội

05/12/2004

 

156.

Quyết định

12/2005/QĐ-UBND

01/02/2005

Thành lập Trung tâm Giáo dục lao động thị xã Sơn La

11/02/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

157.

Quyết định

15/2005/QĐ-UBND

02/02/2005

Về việc Thành lập ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao tnh Sơn La

12/02/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

158.

Quyết định

35/2005/QĐ-UBND

04/4/2005

Về việc thành lập Trạm Bảo vệ thực vật Thị xã

14/4/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

159.

Quyết định

61/2005/QĐ-UBND

10/5/2005

Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của ban vì sự tiến bộ phụ nữ tnh Sơn La

20/5/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

160.

Quyết định

84/2005/QĐ-UBND

05/07/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu Trung tâm du lịch Mộc Châu tỉnh Sơn La

15/7/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

161.

Quyết định

86/2005/QĐ-UBND

21/07/2005

Về việc thành lập Ban quản lý các khu đô thị mới thuộc UBND thị xã Sơn La

01/8/2005 (Sau 10 ngày ktừ ngày ký)

 

162.

Quyết định

87/2005/QĐ-UBND

21/07/2005

Kiện toàn tổ chức bộ máy của trường Trung học Nông lâm tnh Sơn La

01/8/2003 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

163.

Quyết định

89/2005/QĐ-UBND

21/07/2005

Về việc thành lập 3 Ban quản lý dự án 661 trên địa bàn các huyện Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Thị xã Sơn La và kiện toàn tổ chức bộ máy các ban quản lý tại các huyện còn lại

01/8/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

164.

Quyết định

91/2005/QĐ-UBND

21/7/2005

Về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tnh Sơn La quy mô 500 giường

01/8/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

165.

Quyết định

93/2005/QĐ-UBND

22/7/2005

Thành lập Hội Khoa học kỹ thuật cu đường Sơn La

02/8/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

166.

Quyết định

114/2005/QĐ-UBND

22/11/2005

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban qun lý khu trung tâm du lịch Mộc Châu

02/12/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

167.

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND

9/2/2006

Thành lập Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19/02/2006 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

168.

Quyết định

12/2006/QĐ-UBND

15/3/2006

Thành Lập quỹ phòng chống ma túy

25/03/2006 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

169.

Quyết định

18/2006/QĐ-UBND

14/4/2006

Quy định quản lý quỹ phòng chống ma túy của tỉnh theo Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND

24/4/2006 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

170.

Quyết định

19/2006/QĐ-UBND

14/4/2006

Chế độ phụ cấp đối với phó chủ tịch hội người cao tuổi, cán bộ thú y cấp xã và trưởng ban an ninh dân phố

24/4/2006 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

171.

Quyết định

20/2006/QĐ-UBND

28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của thị xã Sơn La

28/4/2006

 

172.

Quyết định

21/2006/QĐ-UBND

28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Sốp Cộp

28/4/2006

 

173.

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND

28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Quỳnh Nhai

28/4/2006

 

174.

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND

28/4/2006

Chia tách thành lập mới bn thuộc các xã của huyện Bắc Yên

28/4/2006

 

175.

Quyết định

24/2006/QĐ-UBND

28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Mường La

28/4/2006

 

176.

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND

28/4/2006

Chia tách thành lập mới bn thuộc các xã của huyện Sông Mã

28/4/2006

 

177.

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND

28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Mộc Châu

28/4/2006

 

178.

Quyết định

27/2006/QĐ-UBND

28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Yên Châu

28/4/2006

 

179.

Quyết định

54/2006/QĐ-UBND

24/7/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Thuận Châu

24/7/2006

 

180.

Quyết định

55/2006/QĐ-UBND

24/7/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Phù Yên

24/7/2006

 

181.

Quyết định

65/2006/QĐ-UBND

24/8/2006

Về việc bố trí cán bộ phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện địa bàn tỉnh Sơn La

24/8/2006

 

182.

Quyết định

69/2006/QĐ-UBND

22/9/2006

Ban hành quy định tiêu chuẩn chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền li và việc quản lý cán bộ phòng chng ma túy ở xã, phường, thị trấn.

02/10/2006 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

183.

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND

14/7/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm tnh Sơn La

24/7/2008 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

184.

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND

11/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

21/9/2008 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

185.

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND

16/4/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

26/4/2009

 

186.

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

20/10/2010

Quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

30/10/2010 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

187.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

02/5/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y

12/5/2012 (Sau 10 ngày ktừ ngày ký)

 

188.

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

17/8/2012

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La

27/8/2012

 

189.

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

07/5/2013

Về việc ban hành Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

17/5/2013

 

190.

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND

20/6/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc xây dựng và kiểm tra thực hiện đề án

30/6/2013

 

191.

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND

30/8/2013

Ban hành Quy định tiêu chí phân loại bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/9/2013 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

192.

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND

21/3/2014

Quyết định Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang uống rượu, bia trước và trong gilàm việc

31/3/2014

 

193.

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND

30/6/2014

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/7/2014

 

194.

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND

31/7/2014

Quyết định Quy định, Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tnh; Trưởng đài, Phó Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố

10/8/2014

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi bổ sung thay thế: Quyết định 23/2017/Q Đ-UBND và 25/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh

195.

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND

13/8/2014

Quyết định Ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La

23/8/2014

 

196.

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND

03/02/2015

Quyết định về việc ban hành quy định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án đào tạo cán bộ của Tnh ủy Sơn La giai đoạn 2015 - 2020

13/02/2015

 

197.

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND

21/5/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SKhoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

31/5/2015 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

198.

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND

01/6/2015

Quyết định Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp công dân

11/6/2015

 

199.

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND

15/7/2015

Quyết định Về việc ban hành quy định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

25/7/2015

 

200.

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND

04/12/2015

Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng, Phó phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thành phố của tnh Sơn La

14/12/2015

 

201.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND

09/12/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

29/12/2015 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

202.

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND

09/12/2015

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Giao thông vận tải Sơn La

19/12/2015

 

203.

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND

09/12/2015

Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện; Trưng, Phó phòng phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Sơn La

19/12/2015

 

204.

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND

09/12/2015

Quyết định quy định điền kiện, tiêu chuẩn chức danh trưng, Phó các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường; trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

19/12/2015

 

205.

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND

09/12/2015

Quyết định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

19/12/2015

 

206.

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND

03/02/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La

13/02/2016 (Sau 10 ngày ktừ ngày ký)

 

207.

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND

02/8/2016

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

12/08/2016

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi bổ sung: Quyết định 09/2017/Q Đ-UBND của UBND tỉnh

208.

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND

02/8/2016

Quyết định của UBND tỉnh Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó trưng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố của tnh Sơn La

12/8/2016

 

209.

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND

11/8/2016

Quyết định của UBND tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải

21/8/2016

 

210.

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND

07/10/2016

Quyết định của UBND tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưng, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố ca tỉnh Sơn La

17/10/2016

 

211.

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND

17/10/2016

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưng phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

27/10/2016

 

212.

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND

31/10/2016

Quyết định của UBND tỉnh Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ

15/11/2016

 

213.

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND

03/11/2016

Quyết định của UBND tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13/11/2016

 

214.

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND

03/11/2016

Quyết định của UBND tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng, Phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

13/11/2016

 

215.

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND

03/11/2016

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc và Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện, thành phố tnh Sơn La

13/11/2016

 

216.

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND

07/12/2016

Quyết định của UBND tnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưng, Phó phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

01/01/2017

 

217.

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND

03/01/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh

3/1/2017

 

218.

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND

16/01/2017

Quyết định của UBND tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng, Phó phòng Qun lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tng thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

01/02/2017

 

219.

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND

20/01/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tnh Sơn La

15/02/2017

 

220.

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND

17/3/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh về giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tnh Sơn La

17/3/2017

 

221.

Quyết định

09/2017/Q Đ-UBND

30/3/2017

Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 36 của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh

15/4/2017

 

222.

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND

11/4/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưng phòng, Phó trưởng phòng các tổ chức tham mưu, tng hp và chuyên môn, nghiệp vụ; Chi cục trưng, Phó Chi cục trưng; Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

21/4/2017

 

223.

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND

05/6/2017

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

01/7/2017

 

224.

Quyết định

23/2017/Q Đ-UBND

31/7/2017

Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trưng đài, Phó Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

15/8/2017

 

225.

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND

09/8/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Hiệu trưng, Phó Hiệu trưng các đơn vị snghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

01/9/2017

 

226.

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND

03/11/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định công khai xin li tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La

15/11/2017

 

227.

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND

03/11/2017

Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưng

13/11/2017 (sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

228.

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND

25/11/2017

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưng, Phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

15/12/2017

 

229.

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND

21-12-2017

Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La

01/01/2018

 

230.

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND

04/4/2018

Quyết định về việc ban hành Điu lệ vtổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La

15/4/2018

 

231.

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND

10/4/2018

Quyết định của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 21/2004/Q Đ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 19/2004/QĐ- UB ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La

20/4/2018

 

232.

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND

25/11/2017

Quyết định của UBND tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố

20/6/2018

 

233.

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND

11/6/2018

Quyết định Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La

25/6/2018

 

234.

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND

12/7/2018

Quyết định của UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sơn La

01/8/2018

 

235.

Quyết định

22/2018/QĐ -UBND

17/7/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/8/2018

 

236.

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND

17/7/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/8/2018

 

237.

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND

07/8/2018

Quyết định của UBND tnh Về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La

20/8/2018

 

238.

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND

11/9/2018

Quyết định của UBND tỉnh Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

 

239.

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND

16/10/2018

Quyết định của UBND tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

01/11/2018

 

240.

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND

16/10/2018

Quyết định của UBND tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tnh Sơn La

01/11/2018

 

241.

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND

16/10/2018

Quyết định của UBND tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

01/11/2018

 

242.

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND

16/10/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Sở Thông tin và Truyền thông

01/11/2018

 

243.

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND

16/10/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/11/2018

 

244.

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND

16/10/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

01/11/2018

 

245.

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND

16/10/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương

01/11/2018

 

246.

Quyết định

35/2018/QĐ-UBND

16/10/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

01/11/2018

 

247.

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND

16/10/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh

01/11/2018

 

248.

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND

17/10/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về việc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưng, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

01/11/2018

 

249.

Quyết định

41/2018/QĐ-UBND

13/11/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/12/2018

 

250.

Quyết định

43/2018/QĐ-UBND

23/11/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Sơn La

15/12/2018

 

251.

Quyết định

44/2018/QĐ-UBND

23/11/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

15/12/2018

 

252.

Quyết định

45/2018/QĐ-UBND

23/11/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

15/12/2018

 

253.

Quyết định

46/2018/QĐ-UBND

23/11/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

15/12/2018

 

254.

Quyết định

47/2018/QĐ-UBND

29/11/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

20/01/2019

 

255.

Quyết định

51/2018/QĐ-UBND

13/12/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về việc bãi bQuyết định số 16/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004; Quyết định số 18/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004; Quyết định số 20/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La

25/12/2018

 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

256.

Nghị quyết

264/2009/NQ-HĐND

17/4/2009

Về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội

28/4/2009 sau 10 ngày

 

257.

Nghị quyết

111/2015/NQ-HĐND

10/9/2015

Nghị quyết Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Sơn La

21/9/2015 (Sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua)

 

258.

Nghị quyết

117/2015/NQ - HĐND

10/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm ( 2016-2020)

09/12/2015 (kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua)

 

259.

Nghị quyết

119/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Nghị quyết Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

10/12/2015

 

260.

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND

04/8/2016

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh

15/8/2016

 

261.

Nghị quyết

29/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Ban hành nguyên tc tiêu chí định mức phân bvốn ĐTPT và kinh phí sự nghiệp nguồn NSNN thực hiện chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020

01/4/2017

 

262.

Nghị quyết

31/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND , Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

01/4/2017

 

263.

Nghị quyết

32/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, định mức hỗ trchi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

01/4/2017

 

264.

Nghị quyết

48/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

1/8/2017

 

265.

Nghị quyết

50/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

 

266.

Nghị quyết

66/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; thời gian phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương hàng năm; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cp huyện và thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách; hệ thống mu biểu phục vụ lập báo cáo trên địa bàn tỉnh Sơn La

1/1/2018

 

267.

Nghị quyết

81/2018/NQ-HĐND

06/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 117/2015/NQ -HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

1/1/2019

 

268.

Nghị quyết

82/2018/NQ-HĐND

06/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

01/01/2019

 

269.

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND

25/10/2013

Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La

04/11/2013

 

270.

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND

12/8/2014

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong “Cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La” ban hành kèm theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh

22/8/2014 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

271.

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND

30/10/2014

Quyết định Về việc ban hành quy định tạm vay các nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa sử dụng cho các dự án trọng điểm, cấp thiết để đẩy nhanh tiến độ trên địa bàn huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La

10/11/2014 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

272.

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND

06/11/2014

Quyết định Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung thực hiện cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bn thực hiện “Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

16/11/2014 (Sau 10 ngày ktừ ngày ký)

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

273.

Nghị quyết

26/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Phê chuẩn kế hoạch chung điều chỉnh xây dựng thị xã Sơn La lên đô thị loại III (năm 2005) thành phố Sơn La (năm 2008) giai đoạn 2004-2020

23/7/2004

 

274.

Nghị quyết

27/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Phê chuẩn kế hoạch chung xây dựng Thị trấn Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La giai đoạn 2004 - 2020

23/7/2004

 

275.

Nghị quyết

28/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Phê chuẩn kế hoạch chung xây dựng Thị trấn huyện lỵ, Mường La, tnh Sơn La giai đoạn 2004 - 2020

23/7/2004

 

276.

Nghị quyết

29/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Phê chuẩn kế hoạch chung xây dựng Thị trấn Sốp Cộp, huyện Sp Cộp, tỉnh Sơn La giai đon 2004 - 2020

23/7/2004

 

277.

Nghị quyết

30/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Phê chuẩn quy hoạch chung điều chỉnh đô thị Mộc Châu lên đô thị loại IV và thành thị xã Mộc Châu năm 2007 - 2020

23/7/2004

 

278.

Nghị quyết

54/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn Tnh Sơn La. Giai đoạn 2004-2020

23/7/2004

 

279.

Nghị quyết

77/2005/NQ-HĐND

25/7/2005

Thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại III

25/7/2005

 

280.

Nghị quyết

364/2011/NQ-HĐND

18/3/2011

Về việc miễn Phí xây dựng

28/3/2011 (sau 10 ngày ktừ ngày HĐND tỉnh thông qua)

 

281.

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND

13/01/2007

Về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

23/01/2007

 

282.

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND

04/5/2007

Về việc phân công trách nhiệm thực hiện quản lý đánh số, gắn biển s nhà

14/5/2007

 

283.

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND

26/22/2012

Ban hành quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

06/12/2012

 

284.

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND

16/5/2013

Về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La

26/5/2013

 

285.

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND

28/10/2013

Về việc ban hành quy định phân cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

07/11/2013

 

286.

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND

28/10/2013

Về việc quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

17/11/2013

 

287.

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND

14/10/2015

Quyết định về việc Quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La

24/10/2015

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế: Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 15/4/2017

288.

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND

02/11/2016

Quyết định của UBND tỉnh Quy định Lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu, tnh Sơn La đến năm 2030

15/11/2016

 

289.

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND

05/4/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc sửa đi, bổ sung Khoản 1 Điều 17 Quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh

15/4/2017

 

290.

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND

05/4/2017

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

15/4/2017

 

291.

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND

07/6/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc Quy định giá dịch vụ thoát nước và quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn tnh Sơn La

01/7/2017

 

292.

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND

12/7/2017

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện quản lý hoạt động cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

22/7/2017

 

293.

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND

12/7/2017

Quyết định của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

22/7/2017

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

294.

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND

07/3/2018

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La

07/3/2018

 

295.

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND

07/3/2018

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn

20/3/2018

 

296.

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND

30/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/4/2018

 

297.

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND

10/4/2018

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/4/2018

 

298.

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND

02/7/2018

Quyết định của UBND tỉnh Vviệc ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La

15/7/2018

 

299.

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND

02/7/2018

Quyết định của UBND tnh Về việc ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Sơn La

15/7/2018

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

300.

Nghị quyết

77/2003/NQ-HĐND

18/7/2003

Về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai và quản lý đất đai sau quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt trên địa bàn tỉnh Sơn La

03/8/2003 (sau 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết thông qua)

 

301.

Nghị quyết

265/2009/NQ-HĐND

17/4/2009

Về giải pháp giải quyết những vướng mắc, tồn đng trong việc thực hiện Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La

28/4/2009 (sau 10 ngày kể từ ngày Nghquyết thông qua)

 

302.

Nghị quyết

324/2010/NQ-HĐND

08/7/2010

Về một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La

19/7/2010 (sau 10 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua)

 

303.

Nghị quyết

49/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở

01/8/2017

 

304.

Quyết định

51/2004/QĐ-UBND

20/4/2004

Về việc ban hành quy định ứng vốn và hoàn trả vốn để sản xuất con ging phục vụ dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

20/4/2004

 

305.

Quyết định

55/2004/QĐ-UBND

17/5/2004

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đền bù di dân giải phóng mặt bằng công trường thủy điện Sơn La

17/5/2004

 

306.

Quyết định

134/2004/QĐ-UBND

27/10/2004

Về việc ban hành quy định tạm thời cụ thể hóa một số nội dung quyết định 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng riêng cho thực hiện dự án khu tái định cư Mường Chùm, huyện Mường La

27/10/2004

 

307.

Quyết định

29/2005/QĐ-UBND

28/3/2005

Về việc ban hành Đơn giá tổng hợp đầu tư xây dựng các loại các loại đường giao thông áp dụng cho các khu (điểm) tái định cư dự án thủy điện Sơn La

28/3/2005

 

308.

Quyết định

47/2005/QĐ-UBUB

22/4/2005

Về việc ban hành quy định về trình tự, nội dung lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư dự án thủy điện Sơn La

22/4/2005

 

309.

Quyết định

76/2005/QĐ-UBND

29/6/2005

Về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định dự án tái định cư thủy điện Sơn La

09/7/2005 (sau 10 ngày ktừ ngày ký)

 

310.

Quyết định

96/2005/QĐ-UBND

06/8/2005

Về việc ban hành quy trình di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La

16/8/2005 (sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

311.

Quyết định

52/2006/QĐ-UBND

07/7/2006

Về việc ban hành đơn giá lập, thẩm định và quản lý quy hoạch chi tiết, các khu, điểm tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

07/7/2006

 

312.

Quyết định

56/2006/QĐ-UBND

25/7/2006

Về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 07/7/2006 của UBND tnh Sơn La

25/7/2006

 

313.

Quyết định

12/2007/QĐ-UBND

08/5/2007

Về việc quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

18/5/2007

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi bổ sung: Quyết định 41/2016/Q Đ-UBND

314.

Quyết định

15/2007/QĐ-UBND

01/6/2007

Ban hành quy trình tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thủy điện Sơn La

01/6/2007

 

315.

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND

05/12/2007

Về việc sửa đổi một số điều ban hành tại Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND tỉnh về quy trình tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

05/12/2007

 

316.

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND

29/02/2008

V/v Điều chỉnh, bổ sung một số điều tại quy định ban hành kèm theo quyết định số 47/2005/QĐ- UB ngày 22/4/2005 của UBND tỉnh về trình tự, nội dung lập thẩm định về phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư dự án thủy điện Sơn La

29/02/2008

 

317.

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND

11/4/2008

V/v sửa đổi, bổ sung một sđiều của Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La V/v quy định chi tiết một số điều về bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

24/4/2008

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế: Quyết định 01/2012/Q Đ-UBND ngày 20/01/2012

318.

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND

22/7/2008

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND 07/7/2006 của UBND tỉnh về đơn giá lập, thẩm định quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái đnh cư Dự án Thủy điện Sơn La

01/8/2008

 

319.

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

10/9/2008

Về việc quy định Cơ quan, đơn vị thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

20/9/2008 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

320.

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND

27/12/2008

Về việc quy định cơ quan, đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

27/12/2008

 

321.

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

21/01/2010

Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 07/2007/Q Đ-UBND ngày 26/02/2007 của Ủy ban nhân dân tnh Sơn La về việc ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất cấp tỉnh, huyn, xã

31/01/2010

 

322.

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

03/11/2010

Về việc cụ thể hóa một số điều của Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La

07/11/2010

 

323.

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND

26/8/2011

Về việc ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La

05/9/2011

 

324.

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND

11/8/2014

Quyết định Về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật đất đai

21/8/2014

- Hết hiệu lực 1 phn

- Văn bản sửa đổi, bsung Quyết định 02/2017/Q Đ-UBND ngày 03/01/2017

325.

Quyết định

15/2014/Q Đ-UBND

11/8/2014

Quyết định Về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

21/8/2014

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi, bsung Quyết định 03/2017/Q Đ-UBND ngày 03/01/2017

326.

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND

25/9/2015

Quyết định Về việc ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Sơn La

05/10/2015

 

327.

Quyết định

02/2017/Q Đ-UBND

03/01/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc sửa đổi một số điều tại quy định ban hành theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai

13/01/2017

- Văn bản được đính chính một số nội dung bi khoản 1 Điều 1 Quyết định 1038/QĐ-UBND , ngày 28/4/2017

328.

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND

03/01/2017

Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành theo Quyết định số 15/2014/Q Đ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên đa bàn tỉnh Sơn La

13/01/2017

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung một số nội dung: Quyết định 21/2018/QĐ- UBND ngày 16/7/2018

329.

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND

03/7/2017

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng đến ngày 31/12/2019

15/7/2017

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung một số nội dung: Quyết đnh 49/2018/QĐ-UBND

330.

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND

17/01/2018

Quyết định của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La

29/01/2018

 

331.

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND

11/6/2017

Quyết định của UBND tỉnh Quy định về đơn giá bồi thường nhà cửa, vật liệu, kiến trúc, hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/7/2018

 

332.

Quyết định

21/2018/QĐ- UBND

16/7/2018

Quyết định của UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định kèm theo Quyết định số 15/2014/Q Đ-UBND ngày 11/8/2014; khoản 8 Điều 1 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La

01/8/2018

 

333.

Quyết định

42/2018/QĐ-UBND

14/11/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/12/2018

 

334.

Quyết định

48/2018/QĐ-UBND

23/11/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về việc ban hành Tỷ lệ quy đổi từ số lượng Khoáng sản thành phẩm ra số lượng Khoáng sản nguyên khai

20/12/2018

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

335.

Nghị quyết

133/2016/NQ-HĐND

22/3/2016

Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

02/4/2016 (Sau 10 ngày kể từ ngày thông qua)

 

336.

Quyết định

63/2003/QĐ-UBND

09/4/2003

Ban hành quy định về chữa trị, giáo dục cho người nghiện ma túy ở cơ sở giáo dục - Lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La

09/4/2003

 

337.

Quyết định

76/2003/QĐ-UBND

07/5/2003

Về việc trợ cấp chính sách đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

07/5/2003

 

338.

Quyết định

67/2004/QĐ-UBND

28/6/2004

Về việc đổi tên Khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

28/6/2004

 

339.

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND

04/7/2016

Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

14/7/2016

 

340.

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND

23/8/2016

Quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh

04/9/2016 (Sau 10 ngày ktừ ngày ký)

 

341.

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND

16/8/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc ban hành danh mục nghề và quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/9/2017

 

342.

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND

11/9/2018

V/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 về quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh

21/9/2018 (Sau 10 ngày ktừ ngày ký)

 

LĨNH VỰC Y TẾ

343.

Nghị quyết

70/2014/NQ-HĐND

03/4/2014

Về các biện pháp phòng, chng HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

13/4/2014 (sau 10 ngày ktừ ngày thông qua)

 

344.

Nghị quyết

78/2014/NQ-HĐND

16/7/2014

Về chính sách và biện pháp thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh

27/7/2014 (sau 10 ngày kể từ ngày thông qua)

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi bổ sung thay thế: Nghị quyết 68/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

345.

Nghị quyết

90/2014/NQ-HĐND

17/9/2014

Nghị quyết Về chính sách khuyến khích bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại tỉnh giai đoạn 2015 - 2020

01/1/2015

 

346.

Nghị quyết

38/2017/NQ- HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về chính sách hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

 

347.

Nghị quyết

54/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý

1/8/2017

 

348.

Nghị quyết

68/2017/NQ-HĐND

08/12/2017

Về việc sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số nội dung trong Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh

01/01/2018

 

349.

Quyết định

91/2005/QĐ-UBND

21/7/2005

Về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La quy mô 500 giường

21/7/2005

 

350.

Quyết định

111/2005/QĐ-UBND

21/10/2005

Về việc thực hiện đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế công lập tnh Sơn La

 

 

351.

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

17/4/2013

Về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La

27/4/2013

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế: Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016

352.

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND

03/8/2016

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trmột phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La

03/8/2016

bị sửa đổi, bổ sung một số nội dung bi Quyết định 12/2017/Q Đ-UBND ngày 06/4/2017

353.

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND

07/12/2016

Quyết định của UBND tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưng, Phó phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố của tnh Sơn La

01/01/2017

 

354.

Quyết định

12/2017/Q Đ-UBND

06/4/2017

về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại quy định ban hành kèm theo quyết định số Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định, hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La

20/4/2017

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

355.

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND

19/9/2012

Quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu hi trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ olympic quốc tế và khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La

30/9/2012 (Sau 10 ngày kể từ ngày thông qua)

 

356.

Nghị quyết

50/2013/NQ-HĐND

12/7/2013

Quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục THCS.

22/7/2013 (Sau 10 ngày kể từ ngày thông qua)

 

357.

Nghị quyết

79/2014/NQ-HĐND

16/7/2014

Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh đang học ti các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề của tỉnh.

27/7/2014 (Sau 10 ngày kể từ ngày thông qua)

 

358.

Nghị quyết

82/2014/NQ-HĐND

16/7/2014

Nghị quyết Về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La

26/7/2014 (Sau 10 ngày kể từ ngày thông qua)

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế: Nghị quyết 21/2016/NQ-H ĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh

359.

Nghị quyết

113/2015/NQ-HĐND

10/9/2015

Nghị quyết Về việc quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em gái học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2015- 2020

1/10/2015

 

360.

Nghị quyết

126/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Nghị quyết Quy định mức học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của tỉnh Sơn La từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

21/12/2015 (Sau 10 ngày kể từ ngày thông qua)

 

361.

Nghị quyết

129/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Nghị quyết Chế độ hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông, suối, hồ để đi học

1/1/2016

 

362.

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND

03/8/2016

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về việc trang bị sách giáo khoa cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở công lập để phục vụ học sinh diện chính sách trên địa bàn tỉnh

15/8/2016

 

363.

Nghị quyết

19/2016/NQ-HĐND

14-12-2016

Nghị quyết quy định cụ thể về Khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh

1/1/2017

 

364.

Nghị quyết

20/2016/NQ-HĐND

14-12-2016

Nghị quyết quy định cụ thể về Tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh để nhà trường tổ chức nấu ăn tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh

1/1/2017

 

365.

Nghị quyết

21/2016/NQ-HĐND

14-12-2016

Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 16-7-2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tnh Sơn La

1/1/2017

 

366.

Nghị quyết

39/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về cơ chế hỗ trợ thành lập trường mầm non tư thục trên đa bàn tnh

1/4/2017

 

367.

Nghị quyết

41/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về chính sách hỗ trợ tổ chức nu ăn cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh

1/4/2017

 

368.

Nghị quyết

42/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Quy định chính sách đối với lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La.

01/4/2017

 

369.

Nghị quyết

52/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên và các trường Phổ thông dân tộc Nội trú trên địa bàn tỉnh

1/9/2017

 

370.

Nghị quyết

75/2018/NQ-HĐND

04/4/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về mức hỗ trợ một số nội dung quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

14/4/2018

 

371.

Nghị quyết

78/2018/NQ-HĐND

19/7/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường mầm non công lập thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

1/9/2018

 

372.

Nghị quyết

79/2018/NQ-HĐND

19/7/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh

1/9/2018

 

373.

Quyết định

118/2003/QĐ-UBND

12/8/2003

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Mộc Hạ thuộc địa bàn huyện Mộc Châu

01/9/2003

 

374.

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

20/02/2012

Về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với người học là dân tộc thiểu số học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở Giáo dục phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên

02/3/2012 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

375.

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

27/4/2012

Ban hành Quy định quản lý đội ngũ giảng viên thnh giảng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Sơn La

07/5/2012

 

376.

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND

28/8/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sơn La

07/9/2013

 

377.

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND

02/12/2014

Quyết định Về việc Quy định đối tượng học viên hưng chế độ hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian tập trung học trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2015

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

378.

Nghị quyết

32/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Phê chuẩn quy hoạch vùng sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu - tnh Sơn La

23/7/2004

 

379.

Nghị quyết

89/2014/NQ-H ĐND

17/9/2014

Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

1/1/2015

Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế: 56/2017/NQ-H ĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh

380.

Nghị quyết

93/2014/NQ-HĐND

17/9/2014

Nghị quyết Quy định vùng thiếu nước sinh hoạt hp vệ sinh; thi gian và mức cấp tiền mua, vận chuyển nước sinh hoạt hp vệ sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh

1/1/2015

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế 58/2017/NQ- HĐND ngày 21/7/2017

381.

Nghị quyết

06/2016/NQ-HĐND

04/8/2016

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp

15/8/2016

 

382.

Nghị quyết

27/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về chính sách hỗ trtiếp nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh

1/4/2017

 

383.

Nghị quyết

28/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Về quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/4/2017

 

384.

Nghị quyết

33/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 363/2011/NQ- ND, Nghị quyết số 109/2015/N Q-HĐND của HĐND tỉnh

1/4/2017

 

385.

Nghị quyết

37/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

1/4/2017

 

386.

Nghị quyết

55/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

1/8/2017

 

387.

Nghị quyết

56/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 89/2014/NQ-H ĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trcông tác phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm trên đa bàn tnh

1/8/2017

 

388.

Nghị quyết

58/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về Quy định vùng thiếu nước sinh hoạt hp vệ sinh; thời gian và mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước sinh hoạt hp vệ sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tnh

1/8/2017

 

389.

Nghị quyết

76/2018/NQ- HĐND

04/4/2018

Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tnh giai đoạn 2018-2021

14/4/2018

 

390.

Nghị quyết

77/2018/NQ-HĐND

04/4/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mi tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

14/4/2018

 

391.

Quyết định

32/2004/QĐ-UBND

27/02/2004

Về việc thành lập Trạm Thú y huyện Sp Cộp

27/02/2004

 

392.

Quyết định

51/2004/QĐ-UBND

20/4/2004

Về việc ban hành quy định ứng vốn và hoàn trả vốn để sản xuất con giống phục vụ dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

20/4/2004

 

393.

Quyết định

111/2004/QĐ-UBND

06/9/2004

Về việc sửa đổi bổ sung một số điểm về chính sách hỗ trợ 364 bản ĐBKK chưa n định sản xuất và đời sống thuộc các xã 135

06/9/2004

 

394.

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

26/11/2012

Ban hành Quy chế “Quản lý nuôi trồng, khai thác đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản” trên địa bàn tỉnh Sơn La

06/12/2012

 

395.

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND

30/5/2014

Quyết định Quy định mức hỗ trợ trng rừng và chuyển đi vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo quy hoạch cho các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La

30/5/2014

 

396.

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND

28/7/2014

Quyết định Ban hành quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng thuộc các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La

07/8/2014

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản Sửa đổi, bổ sung thay thế: Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

397.

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND

25/11/2014

Quyết định Về việc Sửa đổi Khoản 1, Điều 1 của Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rng thuộc các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La

05/12/2014

 

398.

Quyết định

13/2015/QĐ- UBND

06/5/2015

Quyết định Ban hành Quy định chi tiết thực hiện Điểm b, Khoản 3, Điều 6, Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quchăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

23/5/2015

- Hết hiu lc 1 phần

- Văn bản Sửa đổi, bổ sung thay thế: Quyết định 45/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

399.

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND

31/12/2015

Quyết định Về ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/01/2016

 

400.

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND

10/10/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rng và khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La

20/10/2017

 

401.

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND

30/10/2017

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý và khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/11/2017

 

402.

Quyết định

45/2017/QĐ-UBND

22-12-2017

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ- UBND ngày 13-5-2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định chi tiết thực hiện Điểm b, Khoản 3, Điều 6, Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04-9-2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tnh Sơn La

29/12/2017

 

403.

Quyết định

40/2018/QĐ-UBND

12/11/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định về Phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La

20/11/2018

 

404.

Quyết định

53/2018/QĐ-UBND

19/12/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Về việc quy định đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2019

 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

405.

Nghị quyết

33/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La

02/8/2004 (Sau 10 ngày ktừ ngày thông qua)

 

406.

Quyết định

29/2005/QĐ-UBND

28/3/2005

Về việc ban hành đơn giá tổng hợp đầu tư xây dựng các loại đường giao thông áp dụng cho các khu (điểm) tái định cư dự án thủy điện Sơn La

28/3/2005

 

407.

Quyết định

62/2005/QĐ-UBND

14/5/2005

Về việc Ban hành "Quy định phạm vi và thời

24/5/2005

 

…. 

 

 

 

…………

 

 

426.

Nghị quyết

22/2016/NQ-HĐND

14-12-2016

Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

1/1/2017

 

427.

Nghị quyết

43/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Về quy định mức chi đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh

1/4/2017

 

428.

Nghị quyết

90/2018/NQ-HĐND

08/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động văn nghệ quần chúng của bn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

1/1/2019

 

429.

Quyết định

26/2007/QĐ-UBND

31/10/2007

Về việc quy định về một số chế độ chi đối với HLV, VĐV thể thao tỉnh Sơn La

11/11/2007 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

430.

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND

12/10/2012

Ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La

27/10/2015 (sau 15 ngày kể từ ngày ký)

Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế: Quyết định 05/2013/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của UBND tỉnh

431.

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

02/5/2013

Về việc sửa đổi một số điều tại Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La

17/5/2013 (sau 15 ngày ktừ ngày ký)

 

432.

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND

01/12/2016

Quyết định của UBND tỉnh Về việc Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

1/1/2016

 

433.

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND

16/8/2017

Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La (ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

27/8/2017

 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

434.

Nghị quyết

23/2016/NQ-HĐND

14-12-2016

Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất may công nghiệp, giày da trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

01/01/2017

 

435.

Quyết định

120/2004/QĐ-UBND

29/9/2004

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban quản lý Chương trình phát triển chợ tỉnh Sơn La

15/10/2004 (sau 15 ngày kể từ ngày ký)

 

436.

Quyết định

38/2018/QĐ-UBND

02/11/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La

17/11/2018

 

437.

Quyết định

39/2018/QĐ-UBND

02/11/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nsử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

16/11/2018

 

LĨNH VC CÔNG TÁC CỦA VĂN PHÒNG HĐND, UBND TỈNH

438.

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND

03/8/2016

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

15/8/2016

- Hết hiệu lực 1 phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế: Nghquyết 30/2017/NQ-H ĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh

439.

Nghị quyết

30/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Bổ sung Điểm d vào Khoản 1, Điều 8, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016

01/4/2017

 

440.

Quyết định

26/2004/QĐ-UBND

17/02/2004

Về việc đổi tên Văn phòng HĐND thành Văn phòng UBND tỉnh Sơn La

17/2/2004

 

441.

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND

27/7/2015

Quyết định Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

08/08/2015 (sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

442.

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND

18/8/2016

Quyết định của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021

29/8/2016 (sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

443.

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND

03/01/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh

03/01/2017

 

444.

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND

21/12/2017

Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội

01/01/2018

 

….

 

 

 

 

 

 

459.

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND

23/01/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn cho Tổ chức hành nghề công chứng

3/2/2017

 

460.

Quyết định

18/2017/QĐ- UBND

28/6/2017

Quyết định của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp

8/7/2017

 

461.

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND

01/12/2017

Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bQuyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

11/12/2017

 

462.

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND

04/7/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Sơn La

15/7/2018

 

LĨNH VỰC THANH TRA, KIM TRA

463.

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND

20/5/2009

Về việc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưng, phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố của tnh Sơn La.

31/5/2009

 

464.

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

03/6/2010

Về việc ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân

13/6/2010

 

465.

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND

01/6/2015

Quyết định Ban hành quy định một số nội dung về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

12/6/2015 (sau 10 ngày ktừ ngày ký)

 

466.

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

07/4/2011

Về việc thực hiện các yêu cầu của UBND tỉnh đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

17/4/2011 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

467.

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND

05/6/2012

Về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

15/6/2012 (Sau 10 ngày ktừ ngày ký)

 

LĨNH VC AN NINH - QUỐC PHÒNG

468.

Chthị

02/2012/CT-UBND

22/11/2012

Về việc cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện

22/11/2012

 

 

DANH MỤC 04

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI CỦA TỈNH SƠN LA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 459/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1.

Nghị quyết

329/2010/NQ-HĐND của ngày 08/7/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Sơn La, chtiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Sơn La và chtiêu tiếp khách trong nước

Thay thế

Không còn phù hợp với quy định hiện hành

Sở Tài chính

Năm 2019

2.

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND

Về việc quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Sau thời gian triển khai gặp nhiều khó khăn, do ngườinghin đa slà người nghèo

Sở Tài chính

Năm 2019

LĨNH VỰC NỘI VỤ

3.

Nghị quyết

1/2004/NQ -HĐND ngày /12/2004

Về sửa đổi điều chính Nghị quyết số 44/2002/NQ-HĐND ngày 11/01/2002 của HĐND tnh khóa XI về phân loại quy mô bản tại tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với quy định hiện hành

Sở Nội vụ

Năm 2019

4.

Nghị quyết

70/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/12/2017

Nghị quyết về chế độ, chính sách đối với người lao động hợp đồng theo Đề án b trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc ng và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tnh Sơn La giai đoạn 2018-2021

Bãi b

Không còn phù hợp với quy định hiện hành

Sở Nội vụ

Năm 2019

5.

Quyết định

68/2003/QĐ-UB ND ngày 11/4/2003

Ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học tỉnh.

Bãi bỏ

Hội hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Vì vậy, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tnh tại Quyết định số 68/2003/QĐ-UB không còn phù hợp

Sở Nội vụ

Quý II/2019

6.

Quyết định

82/2003/QĐ-UBND ngày 16/6/2003

Về việc thành lập phòng Xử lý sau thanh tra thuộc thanh tra Nhà nước tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

7.

Quyết định

83/2003/QĐ-UBND ngày 16/06/2003

Về việc thành lập Ban quản lý công trình dân dụng - công nghiệp

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

8.

Quyết định

92/2003/QĐ-UBND ngày 30/06/2003

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

9.

Quyết định

105/2003/QĐ-UBND ngày 13/7/2003

Về quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường lớp học của tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Do giải thể không còn Ban chỉ đạo

Sở Nội vụ

Năm 2019

10.

Quyết định

126/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tdân phố thuộc thị trấn của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Đề nghị sửa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

11.

Quyết định

127/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc phường của thị xã Sơn La

Đề nghị sửa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

12.

Quyết định

128/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trn của huyện Sông Mã, tnh Sơn La

Đề nghị sửa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ đban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội (Huyện Sông Mã đã được chia tách để thành lập huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp theo Nghị định số 148/2003/N Đ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ )

Sở Nội vụ

Năm 2019

13.

Quyết định

129/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Yên Châu, tnh Sơn La

Đề nghị sa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết hết hiệu lực thi hành và việc triển khai thực hiện Nghị quyết s 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị ln thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII

Sở Nội vụ

Năm 2019

14.

Quyết định

130/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Đề nghị sa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội (Huyện Sông Mã đã được chia tách để thành lập huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp theo Nghị định số 148/2003/N Đ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ)

Sở Nội vụ

Năm 2019

15.

Quyết định

131/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phthuộc thị trấn của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Đề nghị sa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần th6 BCHTW Đảng khóa XII

Sở Nội vụ

Năm 2019

16.

Quyết định

132/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

Về việc công nhận bn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Phù Yên, tnh Sơn La

Đề nghị sa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần th 6 BCHTW Đảng khóa XII

Sở Nội vụ

Năm 2019

17.

Quyết định

133/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Thuận Châu, tnh Sơn La

Đề nghị sửa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đng khóa XII và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội (Huyện Sông Mã đã được chia tách để thành lập huyện Sông Mã và huyện Sp Cộp theo Nghị định số 148/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ)

Sở Nội vụ

Năm 2019

18.

Quyết định

134/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phthuộc thị trấn, của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

19.

Quyết định

135/2003/QĐ- UBND ngày 27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc huyện lỵ của huyện Mường La, tnh Sơn La

Bãi b

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

20.

Quyết định

147/2003/QĐ -UBND ngày 22/9/2003

Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển thuộc Liên minh Hợp tác xã tnh Sơn La.

Bãi bỏ

Quyết định số 147/2003/QĐ -UB ngày 22/9/2003. Vì toàn bộ nguồn vốn của quỹ được chuyển sang Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh là Quỹ tổ chức tài chính thuộc UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Quý II/2020

21.

Quyết định

148/2003/QĐ-UB ND ngày 22/9/2003

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La

Bãi b

Quyết định số 148/2003/QĐ-UB ngày 22/9/2003. Vì toàn bộ nguồn vốn của quỹ được chuyển sang Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh là Quỹ tổ chức tài chính thuộc UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Quý II/2021

22.

Quyết định

149/2003/QĐ-UBND ngày 22/09/2003

Về việc bổ sung thêm thành viên Ban Chỉ đạo các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mi, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

23.

Quyết định

153/2003/QĐ-UBND ngày 30/09/2003

Về việc tách khoa xét nghiệm thành: Khoa huyết học truyền máu và vi sinh; khoa Hoá sinh và đổi tên gọi: Khoa mổ trung tâm thành khoa phẫu thuật gây mê hồi sức; Khoa Xquang thành khoa chuẩn đoán thăm dò chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa tnh Sơn La

Bãi b

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

24.

Quyết định

156/2003/QĐ-UBND ngày 30/09/2003

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về chuyn đổi mô hình tổ chức quản lý điện nông thôn

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

25.

Quyết định

157/2003/QĐ-UBND ngày 30/09/2003

Về việc kiện toàn Hội đồng chỉ đạo ban điều hành Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở cấp tnh

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

26.

Quyết định

166/2003/QĐ-UBND ngày 30/12/2003

Về việc phê duyệt chỉ tiêu công chức dự bị và danh mục các đơn vị phân bổ chỉ tiêu công chức dự bị

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

27.

Quyết định

08/2004/QĐ-UBND ngày 15/01/2004

Về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ phụ cấp đối với Trưởng bản, Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể, Y tế bản và cán bộ Văn hóa - Truyền thanh - truyền hình thuộc 86 xã đặc biệt khó khăn

Bãi bỏ

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

28.

Quyết định

14/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc thành lập Phòng Giám định Y khoa tỉnh trực thuộc Bệnh vin đa khoa tỉnh Sơn La

Bãi b

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thng chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

29.

Quyết định

15/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc đổi tên Trung tâm Lao và bệnh Phổi thành Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị làn thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

30.

Quyết định

17/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Tô Múa, Chiềng Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

31.

Quyết định

22/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Ngọc Chiến thuộc Trung tâm Y tế huyện Mường La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

32.

Quyết định

23/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Mường Giôn, Chiềng Khoang thuộc Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai

Bãi b

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

33.

Quyết định

25/2004/QĐ-UB ND ngày 09/02/2004

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Quyết định số 25/2004/QĐ-UB ban hành dưới dạng văn bản QPPL là chưa đúng với Nghị định số 88/2003/NĐ-CP (nay là Nghị định số 45/2010/NĐ-CP) và thẩm quyền ban hành chưa đúng quy định. Đề nghị ban hành mới dưới dạng Quyết định hành chính thông thường

Sở Nội vụ

Quý II/2022

34.

Quyết định

27/2004/QĐ-UBND ngày 17/02/2004

Về việc Thành lập Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

35.

Quyết định

30/2004/QĐ -UBND ngày 27/02/2004

Về việc thành lập Ban Định canh định cư và vùng kinh tế mới huyện Sốp Cộp

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

36.

Quyết định

31/2004/QĐ-UBND ngày 27/02/2004

Về việc Thành lập Trạm bảo vệ thực vật huyện Sốp Cộp

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qu; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

37.

Quyết định

33/2004/QĐ-UBND ngày 27/02/2004

Về việc Thành lập Hạt Kiểm lâm huyện Sốp Cộp

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

38.

Quyết định

66/2004/QĐ-UBND ngày 28/06/2004

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban quản lý công trình dân dụng - Công nghiệp, thuộc Sở Xây dựng tỉnh

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

39.

Quyết định

68/2004/QĐ-UBND ngày 28/06/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

40.

Quyết định

70/2004/QĐ -UBND ngày 28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm tin học Văn phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qu; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

41.

Quyết định

71/2004/QĐ-UBND ngày 28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm ứng dụng triển khai tiến bộ Khoa học và Công nghệ, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

42.

Quyết định

72/2004/QĐ-UBND ngày 28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ, thuộc Sở Y tế tỉnh

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

43.

Quyết định

73/2004/QĐ-UBND ngày 28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ, thuộc Sở Y tế tỉnh

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

44.

Quyết định

80/2004/QĐ -UBND ngày 23/7/2004

Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

45.

Quyết định

81/2004/QĐ-UBND ngày 23/7/2004

Về việc phê duyệt đề án tổ chức và hoạt động của trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

46.

Quyết định

84/2004/QĐ-UBND ngày 29/07/2004

Về việc ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của trường CĐSP Sơn La

Bãi b

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

47.

Quyết định

87/2004/QĐ-UBND ngày 31/07/2004

Về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghquyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

48.

Quyết định

88/2004/QĐ-UBND ngày 31/07/2004

Về việc ban hành Quy định và tổ chức hoạt động của trường Trung học Y tế Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

49.

Quyết định

93/2004/QĐ-UBND ngày 13/08/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển Doanh nghiệp tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

50.

Quyết định

94/2004/QĐ-UBND ngày 13/08/2004

Về việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

51.

Quyết định

103/2004/QĐ-UBND ngày 31/08/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học Công nghệ

Bãi b

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

52.

Quyết định

119/2004/QĐ-UBND ngày 23/09/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống cháy nổ tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

53.

Quyết định

139/2004/QĐ-UBND ngày 08/11/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án Dân sự tỉnh Sơn La

Bãi b

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

54.

Quyết định

140/2004/QĐ -UBND ngày 08/11/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Xóa đói giảm nghèo; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng núi, vùng sâu vùng xa; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất , nhà ở và nước sinh hoạt; nước sạch và vệ sinh môi trường; đường giao thông nông thôn

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

55.

Quyết định

152/2004/QĐ-UBND ngày 25/11/2004

Về việc thành lập phòng Quản lý và Đào tạo nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

56.

Quyết định

12/2005/QĐ-UB ND ngày 01/02/2005

Thành lập Trung tâm Giáo dục lao động thị xã Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

57.

Quyết định

15/2005/QĐ -UBND ngày 02/02/2005

Về việc Thành lập ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

58.

Quyết định

35/2005/QĐ-UBND ngày 04/4/2003

Về việc thành lập Trạm Bảo vệ thực vật Thị xã

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần th6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

59.

Quyết định

61/2005/QĐ-UB ND ngày 10/05/2005

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

60.

Quyết định

76/2005/QĐ -UBND ngày 29/6/2005

Về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định dự án tái định cư thủy điện Sơn La

Thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

61.

Quyết định

84/2005/QĐ-UB ND ngày 05/07/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu Trung tâm du lịch Mộc Châu tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

62.

Quyết định

86/2005/QĐ -UBND ngày 21/07/2005

Về việc thành lập Ban quản lý các khu đô thị mới thuộc UBND thị xã Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

63.

Quyết định

87/2005/QĐ-UB ND ngày 21/07/2005

Kiện toàn tổ chức bộ máy của trường Trung học Nông lâm tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

64.

Quyết định

89/2005/QĐ-UBND ngày 21/07/2005

Về việc thành lập 3 Ban quản lý dự án 661 trên địa bàn các huyện Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Thị xã Sơn La và kiện toàn tổ chức bộ máy các ban quản lý tại các huyện còn lại

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

65.

Quyết định

91/2005/QĐ-UB ND ngày 21/7/2005

Về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tnh Sơn La quy mô 500 giường

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Sở Nội vụ

Năm 2019

66.

Quyết định

93/2005/QĐ-UB ND 22/7/2005

Thành lập Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Sơn La

Bãi bỏ

Quyết định số 93/2005/QĐ-UB ban hành dưới dạng văn bản QPPL là chưa đúng với Nghị định số 88/2003/NĐ-CP (nay là Nghị định số 45/2010/NĐ-CP) và thẩm quyền ban hành chưa đúng quy định. Đề nghị ban hành QĐ mới thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Năm 2019

67.

Quyết định

114/2005/QĐ-UB ND ngày 22/11/2005

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý khu trung tâm du lịch Mộc Châu

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

68.

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND ngày 9/2/2006

Thành lập Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông thôn và Phát triển nông thôn

Thay thế

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

69.

Quyết định

19/2006/QĐ-UBND ngày 14/4/2006

Chế độ phụ cấp đối với phó chủ tịch hội người cao tuổi, cán bộ thú y cấp xã và trưng ban an ninh dân phố

Bãi bỏ

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và không phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

70.

Quyết định

20/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của thị xã Sơn La

Đề nghị sửa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và không phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội (Thị xã Sơn La nay là Thành phố Sơn La)

Sở Nội vụ

Năm 2019

71.

Quyết định

21/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Sốp Cộp

Đề nghị sa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và không phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

72.

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Quỳnh Nhai

Đề nghị sửa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và không phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

73.

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Bắc Yên

Đề nghị sửa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và không phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

74.

Quyết định

24/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Mường La

Đề nghị sửa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ đban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và không phù hp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

75.

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Sông Mã

Đề nghị sa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và không phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

76.

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Mộc Châu

Đề nghị sửa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và không phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

77.

Quyết định

27/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Yên Châu

Đề nghị sửa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và không phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

78.

Quyết định

54/2006/QĐ-UBND ngày 24/7/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Thuận Châu

Đề nghị sửa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và không phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

79.

Quyết định

55/2006/QĐ-UBND ngày 24/7/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Phù Yên

Đề nghị sửa đổi, thay thế

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và không phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

80.

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND ngày 14/7/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

81.

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

82.

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND ngày 6/4/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Bãi bỏ

Do tất cả các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành và Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nội vụ

Năm 2019

83.

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 20/10/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Thay thế

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

84.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 02/5/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y

Bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

85.

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tnh Sơn La

Thay thế

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

86.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

Thay thế

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

87.

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La

Thay thế

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ

Năm 2019

88.

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND ngày 04/11/2017

Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Sơn La

Sa đi, bổ sung

Do không phù hợp với quy định hiện hành (theo kết luận kiểm tra của Bộ Nội vụ)

Ban thi đua, khen thưởng

Năm 2019

89.

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018

Quyết định Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với trưng phòng, phó trưởng phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La

Ban hành mới

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng phòng, phó trưng phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Năm 2019

90.

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 12/7/2018

Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tnh Sơn La do thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết TW6

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Năm 2019

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

91.

Nghị quyết

117/2015/NQ-H ĐND ngày 10/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020)

Sửa đổi, bổ sung,

Lý do: phù hợp quy định hiện hành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2019

92

Nghị quyết

29/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017

Ban hành nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vn ĐTPT và kinh phí sự nghiệp nguồn NSNN thực hiện chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020

Sửa đổi, bổ sung,

Lý do: phù hợp quy định hiện hành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2019

93.

Nghị quyết

50/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017

Định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tnh

Sửa đổi, bổ sung,

Lý do: phù hợp quy định hiện hành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2019

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

94.

Nghị quyết

54/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2004

Quy hoạch tổng thhệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn Tỉnh Sơn La. Giai đoạn 2004-2020

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với luật hiện hành

Sở Xây dựng

Năm 2019

95.

Nghị quyết

364/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011

Về việc miễn phí xây dựng

Bãi bỏ do không còn phù hợp

- Nghị quyết 364 ban hành theo QĐ 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của thủ tướng, Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2011 của UB thường vụ quốc hội về phí và lệ phí.

Đến 01/01/2017 Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 có hiệu lực, pháp lệnh nêu trên hết hiệu lực. Ngày 24/01/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg trong đó bãi bỏ QĐ 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010.

- Theo Luật phí và lệ phí, Thông tư số 250/2016/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh => không có nội dung phí xây dựng => phải bãi bỏ

Sở Xây dựng

Năm 2019

96.

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013

Về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rn thông thường tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thay thế

Theo Điều 28, Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu

Sở Xây dựng

Tháng 3/2019

97.

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung

Cần đẩy mạnh phân cấp cho các phòng ở cấp huyện để thẩm định những công trình có quy mô nhỏ, không phức tạp được đầu tư trên địa bàn huyện, thành phố

Sở Xây dựng

Quý II năm 2019

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

98.

Quyết định

51/2004/QĐ-UBND ngày 20/4/2004

Về việc ban hành quy định ng vốn và hoàn trả vốn đsản xuất con giống phục vụ dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Bãi bỏ

Dự án đã triển khai nhưng không hiệu quả, số tiền tạm ứng chưa hoàn trả đủ, quyết định này hiện nay không còn thực thi

Liên ngành: Ban TĐC tỉnh, Sở KH&ĐT, NN&PTNT, Tài chính

Năm 2019

99.

Quyết định

55/2004/QĐ-UBND ngày 17/5/2004

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đền bù di dân giải phóng mặt bằng công trường thủy điện Sơn La

Bãi bỏ

Dự án di dân đến nay đã hoàn thành tổng kết ngày 08/4/2016 nên đến nay chỉ tiêu không còn thực thi

 

Năm 2019

100.

Quyết định

134/2004/QĐ-UBND ngày 27/10/2004

Về việc Ban hành quy định tạm thời cụ thể hóa một số nội dung Quyết định 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng riêng cho thực hiện dự án khu tái định cư Mường Chùm, huyện Mường La

Bãi bỏ

Quyết định số 134 là ban hành chế độ chính sách cho di dân điểm TĐC Nà Nhụng trên cơ sở vận dụng chế độ chính sách ban hành tại Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Khi thực hiện chế độ chính sách TĐC thủy điện Sơn La ngày 09/01/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2007/QĐ- TTg thay thế Quyết định 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 nên Quyết định số 134 không còn hiệu lực

Ban TĐC tỉnh

Năm 2019

101.

Quyết định

29/2005/QĐ-UBND ngày 28/3/2005

Về việc ban hành Đơn giá tổng hợp đầu tư xây dựng các loại các loại đường giao thông áp dụng cho các khu (điểm) tái định cư dự án thủy điện Sơn La

Bãi bỏ

Đơn giá tổng hợp đầu tư xây dựng các loại các loại đường giao thông chỉ phục vụ cho công tác lập quy hoạch chi tiết các khu điểm tái đnh cư dự án thủy điện Sơn La, đến nay Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La đã hoàn thành tổng kết ngày 08/4/2016 nên đến nay đơn giá tổng hợp đầu tư xây dựng các loại các loại đường giao thông áp dụng cho các khu (điểm) tái định cư dự án thủy điện Sơn La không còn thực thi

Liên ngành: Sở Giao thông vận tải, sở Xây dựng

Năm 2019

102.

Quyết định

37/2005/QĐ-UBND ngày 04/4/2005

Bổ sung một số chính sách áp dụng cho Dự án tái định cư xã tân lập huyện Mộc Châu

Bãi bỏ

Dự án tái định cư xã tân lập huyện Mộc Châu đến nay đã hoàn thành và quyết toán nên chính sách áp dụng không còn thực thi

Liên ngành: Sở Tài chính, Ban tỉnh

Năm 2019

103.

Quyết định

47/2005/QĐ-UBND ngày 22/4/2005

V/v Ban hành quy định về trình tự, nội dung lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm TĐC dự án TĐSL

Bãi bỏ

Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La đã hoàn thành (giai đoạn I), công tác quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư thủy điện Sơn La đã được hoàn thành, không còn đối tượng để áp dụng

Liên ngành KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, NN & PTNT, TNMT, Ban tỉnh

Năm 2019

104.

Quyết định

76/2005/QĐ -UBND ngày 29/6/2005

Ban hành qui chế làm việc của HĐTĐ dự án TĐC thủy điện Sơn La

Bãi bỏ

Hội đồng thẩm định tự giải thể khi thực hiện xong nhiệm vụ

Sở Nội vụ

Năm 2019

105.

Quyết định

96/2005/QĐ -UBND ngày 6/8/2005

V/v ban hành quy trình di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Bãi b

Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La đã hoàn thành (giai đoạn I) nên không còn thực hiện di dân

Ban TĐC tnh

Năm 2019

106.

Quyết định

52/2006/QĐ-UBND ngày 07/7/2006

Về việc ban hành đơn giá lập, thẩm định và quản lý quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái đnh cư Dự án thủy điện Sơn La

Bãi bỏ

Công tác quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư thủy điện Sơn La đã được hoàn thành và quyết toán

Sở KH&ĐT

Năm 2019

107.

Quyết định

56/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006

V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 07/7/2006 của UBND tỉnh Sơn La

Bãi b

Hội đồng thẩm định TĐC

Năm 2019

108.

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008

V/v điều chỉnh, bổ sung một số điều tại quy định ban hành kèm theo quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 22/4/2005 của UBND tỉnh Sơn La về trình tự, nội dung lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm TĐC dự án thủy điện Sơn La

Bãi bỏ

Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La đã hoàn thành (giai đoạn I), công tác quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư thủy điện Sơn La đã được hoàn thành, không còn đối tượng để áp dụng

Sở KH&ĐT

Năm 2019

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

109.

Quyết định

63/2003/QĐ -UBND ngày 09/4/2003

Về việc quy định về chữa trị giáo dục cho người nghiện ma túy ở cơ sở giáo dục-Lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2019

110.

Quyết định

99/2003/QĐ-UBND ngày 04/7/2003

Về việc ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý, điều trị và nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần được người đại diện hợp pháp tự nguyện đưa vào điều dưỡng tập trung tại Khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thn

Bãi bỏ

Không còn phù hợp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2019

111.

Quyết định

67/2004/QĐ-UBND ngày 28/6/2004

Về việc đổi tên Khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

Bãi b

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần th6 BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2019

112.

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016

Quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh

Thay thế

Ngày 07/01/2019 Sở Lao động-TBXH tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2019

113.

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018

V/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 về quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh

Thay thế

Ngày 07/01/2019 Sở Lao động-TBXH tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2019

LĨNH VỰC Y TẾ

114.

Nghị quyết

70/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014

Về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Thay thế

Do không phù hợp với quy định hiện hành

Sở Y tế

Năm 2019

115.

Nghị quyết

78/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014;

Về chính sách và biện pháp thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014-2020

Ban hành 01 Nghị quyết mới để thay thế

Do không phù hợp với quy định hiện hành

Sở Y tế

6/2019

116.

Nghị quyết

68/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung trong Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh

Ban hành 01 Nghị quyết mới để thay thế

Do không phù hợp với quy định hiện hành

Sở Y tế

6/2019

117.

Quyết định

04/2013/Q Đ-UBND ngày 17/4/2014

Về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sửa đổi

Sửa đổi cho phù hợp với các văn bản hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế

SY tế

Năm 2019

118.

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/Q Đ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí KCB cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sửa đổi

Sửa đổi cho phù hợp với các văn bản hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế

Sở Y tế

Năm 2019

119.

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 06/4/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/Q Đ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bmột số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/Q Đ-UBND ngày 17/4/2013

Sửa đổi

Sửa đổi cho phù hợp với các văn bản hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế

Sở Y tế

Năm 2019

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

120.

Nghị quyết

50/2013/NQ-H ĐND ngày 12/7/2013

Quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục THCS.

Bãi bỏ

Căn cứ xây dựng Nghị quyết số 50/2013/NQ-H ĐND ngày 12/7/2013 là Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015 đã hết hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quý I/2019

121.

Nghị quyết

79/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh đang học ti các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đng nghề của tỉnh.

Thay thế

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Giáo dục và Đào tạo

Năm 2019

122.

Nghị quyết

42/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017

Quy định chính sách đối với lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Khoản 1, Điều  1

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quý I/2019

123.

Quyết định

118/2003/QĐ-UBND ngày 12/8/2003

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Mộc Hạ thuộc địa bàn huyện Mộc Châu

Sửa đổi, bổ sung

Thay cm từ “Mộc Châu” thành cụm từ “Vân Hồ” do trường Trung học phổ thông Mộc Hạ thuộc địa bàn huyện Vân H sau khi tách khỏi huyện Mộc Châu

S Giáo dục và Đào tạo

Năm 2019

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

124.

Nghị quyết

32/2004/NQ -HĐND ngày 23/7/2004

Phê chuẩn quy hoạch vùng sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn la

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm 2019

125.

Nghị quyết

28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017

Về quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm 2019

126.

Nghị quyết

76/2018/NQ- HĐND ngày 04/4/2018

Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021

Sửa đổi, bổ sung

Không còn phù hợp quy định của pháp luật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm 2019

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

127

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính sách phát triển đường giao thông nông thôn từ xã đến bản - tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 182/2004/QĐ- UB ngày 20 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với quy định hiện hành

Sở Giao thông vận tải

Năm 2019

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

128.

Chỉ thị

28/2004/CT- UBND ngày 07/12/2004

Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với quy định hiện hành

Sở Khoa học và Công nghệ

Năm 2019

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

129.

Nghị quyết

25/2012/NQ- HĐND ngày 19/9/2012

Quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La

Thay thế

Căn cứ pháp lý của văn bản đã hết hiệu lực

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm 2019

130.

Nghị quyết

127/2015/NQ- HĐND ngày 10/12/2015

Sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 25/2012/NQ- HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La

Thay thế

Căn cứ pháp lý của văn bản đã hết hiệu lực

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm 2019

131.

Quyết định

26/2007/QĐ- UBND ngày 31/10/2007

Về việc quy định về một số chế độ chi đối với HLV, VĐV thể thao tỉnh Sơn La

Thay thế

Không còn phù hợp với mức chi hiện nay

Sở VHTT&DL

Dự kiến trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 6/2019

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

132.

Quyết định

20/2004/QĐ -UBND ngày 9/9/2004

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban quản lý Chương trình phát triển chợ tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với quy định hiện hành

Sở Công thương

Năm 2019

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

133.

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND , ngày 14/01/2008

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý của văn bản đã hết hiệu lực

Sở Thông tin và Truyền thông

Năm 2019

134.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND, ngày 26/11/2014

Quyết định ban hành quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đã đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ban hành mới

Căn cứ pháp lý của văn bản đã hết hiệu lực

Sở Thông tin và Truyền thông

Năm 2019

135.

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND, ngày 30/7/2015

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La

Ban hành mới

Căn cứ pháp lý của văn bản đã hết hiệu lực

Sở Thông tin và Truyền thông

Năm 2019

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

136.

Quyết định

31/2005/QĐ-UBND ngày 30/3/2005

Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND ngày 30/3/2005 về việc thành lập phòng kiểm tra văn bản QPPL và Thanh tra Sở

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Tư pháp

Năm 2019

137.

Quyết định

01/2009/QĐ- UBND ngày 02/01/2009

Quyết định số 01/2009/QĐ- UBND ngày 02/01/2009 của UBND tỉnh về việc giao thêm thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Tư pháp

Năm 2019

138.

Chỉ thị

08/2009/CT- UBND ngày 19/3/2009

V/v tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Tư pháp

Năm 2019

LĨNH VỰC THANH TRA

139.

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009

Về việc Quy định, điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.

Bãi bỏ

Các văn bản căn cứ đã hết hiệu lực

Thanh tra tỉnh

Năm 2019

LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

140.

Chỉ thị

02/2012/CT- UBND ngày 22/11/2012

Về việc cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Công an tỉnh

Năm 2019

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HĐND, UBND TỈNH SƠN LA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Ngày có hiệu lực

Ghi chú, chỉ dẫn đến nội dung của văn bản

01

02

03

04

05

06

07

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1.

Nghị quyết

217/2008/NQ-HĐND

21/7/2008

Về quy định lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và không thu khoản phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

31/7/2008 (sau 10 ngày kể từ ngày thông qua)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

2.

Nghị quyết

329/2010/NQ-HĐND

08/7/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Sơn La, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Sơn La và chi tiêu tiếp khách trong nước

01/8/2010

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong- hoa.aspx)

3.

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND

12/12/2011

Quy định mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2012

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

4.

Nghị quyết

39/2012/NQ-HĐND

12/12/2012

Về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2013

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

5.

Nghị quyết

45/2013/NQ-HĐND

14/3/2013

Quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/4/2013

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

6.

Nghị quyết

73/2014/NQ-HĐND

03/4/2014

quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã ở bản, tiểu khu, tổ dân số trên địa bàn tỉnh

01/5/2014

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

7.

Nghị quyết

74/2014/NQ-HĐND

03/4/2014

Về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở

13/4/2014 (sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

8.

Nghị quyết

84/2014/NQ-HĐND

16/7/2014

Nghị quyết Quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

01/8/2014

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

9.

Nghị quyết

102/2014/NQ-HĐND

04/12/2014

Nghị quyết về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/1/2015

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

10.

Nghị quyết

103/2014/NQ-HĐND

04/12/2014

Nghị quyết về việc thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

15/12/2014 (sau 10 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

11.

Nghị quyết

114/2015/NQ-HĐND

10/9/2015

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi kinh phí thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/10/2015

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

12.

Nghị quyết

124/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Về Chương trình việc làm tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020

20/12/2015 (Sau 10 ngày kể từ ngày thông qua)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

13.

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND

03/8/2016

Về việc quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/9/2016

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

14.

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND

12-12-2016

Nghị quyết về việc Quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng dân quân của tỉnh Sơn La

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

15.

Nghị quyết

12/2016/NQ-HĐND

14-12-2016

Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

16.

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND

14-12-2016

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

17.

Nghị quyết

16/2016/NQ-HĐND

14-12-2016

Nghị quyết quyết định Mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

18

Nghị quyết

26/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

19.

Nghị quyết

34/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

20.

Nghị quyết

35/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh

01/4/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

21.

Nghị quyết

36/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Bổ sung Điểm 4.3 vào Khoản 4, Điều 2, Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh

01/4/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

22.

Nghị quyết

44/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

23.

Nghị quyết

45/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

24.

Nghị quyết

46/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

25.

Nghị quyết

47/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Hỗ trợ kinh phí đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường các xã biên giới trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

26.

Nghị quyết

60/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết quy định mức chi công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

27.

Nghị quyết

61/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

28.

Nghị quyết

62/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

29.

Nghị quyết

63/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

30

Nghị quyết

64/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

31.

Nghị quyết

65/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 14-12- 2016 của HĐND tỉnh quy định về chế độ chi đảm bảo điều kiện hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

32.

Nghị quyết

67/2017/NQ-HĐND

08-12-2017

Nghị quyết bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14-12-2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

33.

Nghị quyết

71/2018/NQ-HĐND

04/4/2018

Nghị quyết của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ- HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

14/4/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

34.

Nghị quyết

72/2018/NQ-HĐND

04/4/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La

14/4/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

35.

Nghị quyết

74/2018/NQ-HĐND

04/4/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

01/5/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

36.

Nghị quyết

83/2018/NQ-HĐND

06/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thuộc thm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2019

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

37.

Nghị quyết

84/2018/NQ-HĐND

07/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh

01/01/2019

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

38.

Nghị quyết

86/2018/NQ-HĐND

07/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi điểm 18.2, khoản 18. Mục I, Điều 1, Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2019

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

39.

Nghị quyết

87/2018/NQ-HĐND

08/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh

01/01/2019

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

40.

Nghị quyết

89/2018/NQ-HĐND

08/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/01/2019

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl. vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

41.

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND

09/10/2007

Về việc Ban hành quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

09/10/2007

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

42.

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND

15/10/2007

Về việc quy định mức giá trị ngày công lao động làm căn cứ thực hiện chế độ đối với lực lượng dân quân

25/10/2007

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

43.

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

27/6/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

07/7/2008

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

44.

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND

22/8/2008

Về việc sửa đổi Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/9/2008

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

45.

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

10/9/2008

Về việc quy định cơ quan, đơn vị thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

20/9/2008

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

46.

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND

27/12/2008

Về việc quy định cơ quan, đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

27/12/2008

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

47.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

20/01/2012

Về việc quy định thực hiện bổ sung hỗ trợ lương thực đối với hộ dân tái định cư Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La theo Quyết định số 43/2011/QĐ-TTG ngày 10/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

20/01/2012

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

48.

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

20/02/2012

Về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với người học là dân tộc thiểu số học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở Giáo dục phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên

01/3/2012

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

49.

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

09/7/2012

Về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình ” thuộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2011- 2015

19/7/2012

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

50.

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

24/7/2012

Về việc sửa đổi Điểm 1, Điều 15, Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình ” thuộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2011 - 2015

24/7/2012

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https.v/bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

51.

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND

04/11/2014

Quyết định Sửa đổi điều 6 Quyết định 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

14/11/2014

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

52.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND

04/11/2014

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh quy định về một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà Xây dựng thủy điện Hòa Bình" thuộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2011 - 2015

04/11/2014

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

53

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND

02/12/2014

Quyết định về việc Quy định đối tượng học viên hưởng chế độ hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian tập trung học trên địa bàn tỉnh Sơn La

1/1/2015

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

54.

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND

31/12/2014

Quyết định về việc Quy định mức chi cụ thể đối với các nội dung quy định tại Điểm 2.2, Điểm 2.3, Điểm 2.4 của Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh

01/01/2015

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

55.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND

07/8/2015

Quyết định việc Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, có sử dụng Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

17/8/2015

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

56.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND

02/02/2016

Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

12/12/2016

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

57.

 

03/2016/QĐ-UBND

03/02/2016

Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

13/20/2016 (sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

58.

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND

11/12/2016

Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ sung thêm Khoản 3 vào Điều 1 quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về sửa đổi Điều 6 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

21/12/2016

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

59

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND

11/01/2017

Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

21/01/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

60.

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND

23/8/2017

Quyết định của UBND tỉnh về ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Sơn La

23/8/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

61.

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND

30/8/2017

Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La

14/9/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

62.

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND

11/9/2017

Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

25/9/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

63.

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND

06/12/2017

Quyết định của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

64.

Quyết định

42/2017/QĐ-UBND

21-12-2017

Quyết định về việc ban hành Đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước và đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/01/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

65

 

44/2017/QĐ-UBND

21/12/2017

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

66.

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND

09/02/2018

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số điều tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

26/02/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

67.

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND

03/5/2018

Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Sơn La

15/05/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

68.

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND

15/5/2017

Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức thu giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

30/5/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

69.

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND

11/7/2018

Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018

01/8/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

70.

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND

12/10/2018

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Sơn La

25/10/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

71.

Quyết định

49/2018/QĐ-UBND

03/12/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La

20/12/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

72.

Quyết định

55/2018/QĐ-UBND

26/12/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/01/2019

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

73.

Quyết định

56/2018/QĐ-UBND

26/12/2018

Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/01/2019

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

LĨNH VỰC NỘI VỤ

74.

Nghị quyết

61/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Về sửa đổi điều chính Nghị quyết số 44/2002/NQ-HĐND ngày 11/01/2002 của HĐND tỉnh khóa XI về phân loại quy mô bản tại tỉnh Sơn La

10/12/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

75.

Nghị quyết

71/2005/NQ-HĐND

25/7/2005

Thông qua đề án thành lập phường Chiềng An, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

05/8/2005 (sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

76

Nghị quyết

83/2014/NQ-HĐND

16/7/2014

Nghị quyết Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu cho cá nhân có đóng góp xây dựng và phát triển tỉnh

17/7/2014

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

77.

Nghị quyết

92/2014/NQ-HĐND

17/9/2014

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020

01/01/2015

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

78.

Nghị quyết

24/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

79.

Nghị quyết

25/2017/NQ- HĐND

15/3/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoản kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

01/4/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

80.

Nghị quyết

53/2017/NQ-HĐND

21/7/2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi Khoản 5, Điều 2, Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu cho cá nhân có công đóng góp xây dựng và phát triển tỉnh

01/8/2017

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

81.

Nghị quyết

70/2017/NQ-HĐND

08/12/2017

Nghị quyết về chế độ, chính sách đối với người lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2021

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

82

Nghị quyết

80/2018/NQ-HĐND

19/7/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

01/8/2018

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

83.

Nghị quyết

85/2018/NQ-HĐND

07/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bổ sung Khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 25/2017/NQ- HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chức danh; số lượng; mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoản kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

01/1/2019

Nội dung văn bản được, đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

84.

Nghị quyết

88/2018/NQ-HĐND

08/12/2018

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh

01/1/2019

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

85.

Quyết định

68/2003/QĐ-UBND

11/4/2003

Ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học tỉnh.

21/4/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

86.

Quyết định

82/2003/QĐ-UBND

16/06/2003

Về việc thành lập phòng Xử lý sau thanh tra thuộc thanh tra Nhà nước tỉnh Sơn La

26/10/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

87.

Quyết định

87/2003/QĐ-UBND

18/6/2003

Về việc thành lập ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La

30/9/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

88.

Quyết định

88/2003/QĐ-UBND

18/6/2003

Về việc thành lập ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La cấp huyện, thị và xã

30/9/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

89.

Quyết định

92/2003/QĐ-UBND

30/06/2003

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La

10/7/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

90.

Quyết định

105/2003/QĐ-UBND

13/7/2003

Về quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường lớp học của tỉnh Sơn La

23/7/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

91.

Quyết định

117/2003/QĐ-UBND

12/8/2003

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Cò Nòi thuộc địa bàn huyện Mai Sơn

23/8/2003 (sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

92.

Quyết định

118/2003/QĐ-UBND

12/8/2003

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Mộc Hạ thuộc địa bàn huyện Mộc Châu

23/8/2008 (sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

93.

Quyết định

119/2003/QĐ-UBND

12/8/2003

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Tông Lệnh trên cơ sở tách trường liên cấp 2 + 3 Tông Lệnh, huyện Thuận Châu

23/8/2008 (sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

94.

Quyết định

120/2003/QĐ-UBND

12/8/2003

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Chiềng Khương thuộc địa bàn huyện Sông Mã

23/8/2008 (sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

95.

Quyết định

126/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

12/9/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

96.

Quyết định

127/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc phường của thị xã Sơn La

12/9/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

97.

Quyết định

128/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

12/9/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

98.

Quyết định

129/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Yên Châu, tnh Sơn La

12/9/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

99.

Quyết định

130/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

12/9/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

100.

Quyết định

131/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

12/9/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

101.

Quyết định

132/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

12/9/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

102.

Quyết định

133/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

12/9/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

103.

Quyết định

134/2003/QĐ-UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn, của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

12/9/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

104.

Quyết định

135/2003/QĐ- UBND

27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc huyện lỵ của huyện Mường La, tỉnh Sơn La

12/9/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

105.

Quyết định

145/2003/QĐ-UBND

12/9/2003

Về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

23/9/2008 (sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

106.

Quyết định

147/2003/QĐ-UBND

22/9/2003

Thành lập Quỹ hỗ trợ- phát triển thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La.

02/10/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

107.

Quyết định

148/2003/QĐ-UBND

22/9/2003

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La

02/10/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

108.

Quyết định

149/2003/QĐ-UBND

22/09/2003

Về việc bổ sung thêm thành viên Ban Chỉ đạo các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La

02/10/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

109.

Quyết định

153/2003/QĐ-UBND

30/09/2003

Về việc tách khoa xét nghiệm thành: Khoa huyết học truyền máu và vi sinh; khoa Hoá sinh và đổi tên gọi: Khoa mổ trung tâm thành khoa phẫu thuật gây mê hồi sức; Khoa Xquang thành khoa chẩn đoán thăm dò chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

10/10/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

110.

Quyết định

156/2003/QĐ-UBND

30/09/2003

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý diện nông thôn

10/10/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

111.

Quyết định

157/2003/QĐ-UBND

30/09/2003

Về việc kiện toàn Hội đồng chỉ đạo ban điều hành Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở cấp tỉnh

10/10/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

112.

Quyết định

166/2003/QĐ-UBND

30/12/2003

Về việc phê duyệt chtiêu công chức dự bị và danh mục các đơn vị phân bổ chỉ tiêu công chức dự bị

10/01/2014

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

113.

Quyết định

190/2003/QĐ-UBND

30/12/2003

Về việc đổi tên tổ chức chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

30/12/2003

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

114.

Quyết định

08/2004/QĐ-UBND

15/01/2004

Về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ phụ cấp đối với Trưởng bản, Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể, Y tế bản và cán bộ Văn hóa - Truyền thanh - truyền hình thuộc 86 xã đặc biệt khó khăn

01/02/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

115.

Quyết định

14/2004/QĐ-UBND

09/02/2004

Về việc thành lập Phòng Giám định Y khoa tỉnh trực thuộc Bệnh viên đa khoa tỉnh Sơn La

19/02/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

116.

Quyết định

15/2004/QĐ-UBND

09/02/2004

Về việc đổi tên Trung tâm Lao và bệnh Phổi thành Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La

19/02/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

117.

Quyết định

17/2004/QĐ-UBND

09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Tô Múa, Chiềng Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu

19/02/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

118.

Quyết định

22/2004/QĐ-UBND

09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Ngọc Chiến thuộc Trung tâm Y tế huyện Mường La

19/02/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

119.

Quyết định

23/2004/QĐ-UBND

09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Mường Giôn, Chiềng Khoang thuộc Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai

19/02/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

120.

Quyết định

25/2004/QĐ-UBND

09/02/2004

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Sơn La

19/02/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

121.

Quyết định

27/2004/QĐ-UBND

09/02/2004

Về việc Thành lập Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

19/02/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

122.

Quyết định

29/2004/QĐ-UBND

27/02/2004

Về việc thành lập Đài Truyền thanh truyền hình huyện Sốp Cộp trực thuộc Đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La

27/2/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

123.

Quyết định

30/2004/QĐ-UBND

27/02/2004

Về việc thành lập Ban Định canh định cư và vùng kinh tế mới huyện Sốp Cộp

07/3/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

124.

Quyết định

31/2004/QĐ-UBND

27/02/2004

Về việc Thành lập Trạm bảo vệ thực vật huyện Sốp Cộp

07/3/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

125.

Quyết định

32/2004/QĐ-UBND

27/02/2004

Về việc thành lập Trạm Thú y huyện Sốp Cộp

07/3/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

126.

Quyết định

33/2004/QĐ-UBND

27/02/2004

Về việc Thành lập Hạt Kiểm lâm huyện Sốp Cộp

07/3/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

127.

Quyết định

66/2004/QĐ-UBND

28/06/2004

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban quản lý công trình dân dụng - Công nghiệp, thuộc Sở Xây dựng tỉnh

08/7/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

128.

Quyết định

68/2004/QĐ-UBND

28/06/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội

08/7/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

129.

Quyết định

70/2004/QĐ-UBND

28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm tin học Văn phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh

08/7/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

130.

Quyết định

71/2004/QĐ-UBND

28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm ứng dụng triển khai tiến bộ Khoa học và Công nghệ, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

08/7/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

131.

Quyết định

72/2004/QĐ-UBND

28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ, thuộc Sở Y tế tỉnh

08/7/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

132.

Quyết định

73/2004/QĐ-UBND

28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ, thuộc Sở Y tế tỉnh

08/7/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

133.

Quyết định

76/2004/QĐ-UBND

12/7/2004

Về việc ban hành Quy chế làm việc Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Sơn La

22/7/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

134.

Quyết định

79/2004/QĐ-UBND

23/7/2004

Về việc thành lập Hội đồng giáo dục Quốc phòng tỉnh Sơn La

03/8/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

135.

Quyết định

80/2004/QĐ-UBND

23/7/2004

Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Sơn La

03/8/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

136.

Quyết định

81/2004/QĐ-UBND

23/7/2004

Về việc phê duyệt đề án tổ chức và hoạt động của trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Sơn La

03/8/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https.//bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

137.

Quyết định

82/2004/QĐ-UBND

29/7/2004

Về việc phê duyệt đề án kinh tế kỹ thuật thành lập hồ sơ, bản đồ cắm mốc địa giới hành chính giữa huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp theo Nghị định 148/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ

09/8/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

138.

Quyết định

83/2004/QĐ-UBND

29/7/2004

Về việc phê duyệt đề án kinh tế kỹ thuật thành lập hồ sơ, bản đồ cm mốc địa giới hành chính giữa huyện Thuận Châu và huyện Quỳnh Nhai theo Nghị định 148/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ

09/8/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

139.

Quyết định

84/2004/QĐ-UBND

29/07/2004

Về việc ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của trường CĐSP Sơn La

09/8/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

140.

Quyết định

87/2004/QĐ-UBND

31/07/2004

Về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Sơn La

11/8/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

141.

Quyết định

88/2004/QĐ-UBND

31/07/2004

Về việc ban hành Quy định và tổ chức hoạt động của trường Trung học Y tế Sơn La

11/8/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

142.

Quyết định

93/2004/QĐ-UBND

13/08/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển Doanh nghiệp tỉnh Sơn La

23/8/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

143.

Quyết định

94/2004/QĐ-UBND

13/08/2004

Về việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Sơn La

23/8/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

144.

Quyết định

95/2004/QĐ-UBND

13/8/2004

Về việc thành lập ban dân tộc tỉnh Sơn La

23/8/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

145.

Quyết định

101/2004/QĐ- UBND

23/8/2004

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Co Mạ thuộc trung tâm cụm xã Co Mạ, huyện Thuận Châu

03/9/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

146.

Quyết định

103/2004/QĐ-UBND

31/08/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học Công nghệ

11/9/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

147.

Quyết định

112/2004/QĐ-UBND

13/9/2004

Về việc kiện toàn tổ chức và quy định nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp

23/9/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

148.

Quyết định

113/2004/QĐ-UBND

15/9/2004

Về việc chuyển giao quyền quản lý 13 hộ, 98 khẩu thuộc bản Pom Khóc xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu sang xã Chiềng Khừa huyện Mộc Châu quản lý theo địa giới hành chính

15/9/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

149.

Quyết định

115/2004/QĐ-UBND

23/9/2004

Về việc bố trí chức danh công chức cấp xã tăng thêm theo số dân đối với các xã, thị trấn thuộc huyện Mai Sơn

23/9/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

150.

Quyết định

116/2004/QĐ-UBND

23/9/2004

Về việc bố trí chức danh công chức cấp xã tăng thêm theo số dân đối với các xã, thị trấn thuộc huyện Mường La

23/9/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

151.

Quyết định

117/2004/QĐ-UBND

23/9/2004

Về việc bố trí chức danh công chức cấp xã tăng thêm theo số dân đối với các xã, thị trấn thuộc huyện Mộc Châu

23/9/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

152.

Quyết định

119/2004/QĐ-UBND

23/09/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống cháy nổ Dân sự tỉnh Sơn La

03/10/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn ti:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

153.

Quyết định

139/2004/QĐ-UBND

08/11/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án Dân sự tỉnh Sơn La

18/11/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

154.

Quyết định

140/2004/QĐ-UBND

08/11/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Xóa đói giảm nghèo; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng núi, vùng sâu vùng xa; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt; nước sạch và vệ sinh môi trường; đường giao thông nông thôn

18/11/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

155.

Quyết định

152/2004/QĐ-UBND

25/11/2004

Về việc thành lập phòng Quản lý và Đào tạo nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội

05/12/2004

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

156.

Quyết định

12/2005/QĐ-UBND

01/02/2005

Thành lập Trung tâm Giáo dục lao động thị xã Sơn La

11/02/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

157.

Quyết định

15/2005/QĐ-UBND

02/02/2005

Về việc Thành lập ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Sơn La

12/02/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

158.

Quyết định

35/2005/QĐ-UBND

04/4/2005

Về việc thành lập Trạm Bảo vệ thực vật Thị xã

14/4/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

159

Quyết định

61/2005/QĐ-UBND

10/5/2005

Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Sơn La

20/5/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

160.

Quyết định

84/2005/QĐ-UBND

05/07/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu Trung tâm du lịch Mộc Châu tỉnh Sơn La

15/7/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

161.

Quyết định

86/2005/QĐ-UBND

21/07/2005

Về việc thành lập Ban quản lý các khu đô thị mới thuộc UBND thị xã Sơn La

01/8/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

162.

Quyết định

87/2005/QĐ-UBND

21/07/2005

Kiện toàn tổ chức bộ máy của trường Trung học Nông lâm tỉnh Sơn La

01/8/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

163.

Quyết định

89/2005/QĐ-UBND

21/07/2005

Về việc thành lập 3 Ban quản lý dự án 661 trên địa bàn các huyện Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Thị xã Sơn La và kiện toàn tổ chức bộ máy các ban quản lý tại các huyện còn lại

01/8/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

164.

Quyết định

91/2005/QĐ-UBND

21/7/2005

Về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La quy mô 500 giường

01/8/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

Nội dung văn bản được đăng toàn văn tại:

(https://bientap.vbpl.vn/sonla/pages/he-thong-hoa.aspx)

165

Quyết định

93/2005/QĐ-UBND

22/7/2005

Thành lập Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Sơn La

02/8/2005 (Sau 10 ngày kể từ ngày ký)