Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 46/2002/QĐ-BTC
NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ DANH SÁCH GIÁM SÁT NỢ
CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ SỐ NỢ LỚN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lýNhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máyBộ Tài chính;

Căn cứ ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1138/CP-QHQT ngay 29/10/1999 về việcthiết lập hệ thống giám sát các doanh nghiệp nhà nước có nợ lớn;

Theo đề nghị của Cụctrưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Các doanh nghiệp nhà nước cótên sau đây thuộc danh sách giám sát nợ:

1. Công ty Thực phẩm và dịch vụ tổng hợp - Bộ Thương mại.

2. Công ty Điện máy miền Trung - Bộ Thương mại.

3. Công ty Dệt Vĩnh Phú - Bộ Công nghiệp.

Điều 2:Doanh nghiệp có tên tại Điều 1thực hiện chế độ báo cáo theo Quyết định số 47/2001/QĐ-BTC ngày 25/5/2001 củaBộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chỉ tiêu giám sát các doanh nghiệp nhà nước cósố nợ lớn và Quyết định số 91/2001/QĐ-BTC ngày 21/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Tàichính sửa đổi bổ sung Quyết định số 47/2001/QĐ-BTC.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổngcục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các Tổng giám đốc (Giám đốc) doanhnghiệp nhà nước có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.