UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 46/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 06 tháng 8 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư  trên địa bàn tỉnh Điện Biên

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 10/12/2003;

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) ngày 20/5/1998;

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi) ngày 09/6/2000;

Căn cứ Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp (sửa đổi) ngày 26/6/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên khoá XII, kỳ họp thứ 2 về việc Quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông : Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố trong tỉnh, Giám đốc các Ban quản lý dự án, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh