ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Phòng Cải cách hành chính

thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

_______________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 55/2004/TT-BNV ngày 19/01/2004 của Bộ Nội vụ, về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác nội vụ tại địa phương;

Căn cứ Văn bản số 980/BNV-CCHC ngày 12/4/2006 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Phòng CCHC; Phòng CCHC là phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ, có chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh và Ban chỉ đạo cải cách hành chính tính phê duyệt.

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Cải cách hành chính, tránh việc trùng lắp, chồng chéo với nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác thuộc Sở.

Điều 3. Tổ chức và biên chế của Phòng Cải cách hành chính;

1. Phòng Cải cách hành chính có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên;

Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên của Phòng theo qui định của Nhà nước và theo phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh hiện hành.

2. Biên chế Phòng Cải cách hành chính nằm trong tổng biên chế của Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao chỉ tiêu hàng năm.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vạn