THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân định một số lô dầu khí tại

thềm lục địa phía Nam Việt Nam

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dầu khí;

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 715/DKVN-TKTD ngày 01 tháng 02 năm 2007;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân định một số lô dầu khí tại thềm lục địa phía Nam Việt Nam (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Quốc phòng, Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng