ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2007/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀMVIỆC VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảyhàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chínhvào ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)

1. Tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chínhsau đây:

- Công chứng, chứng thực, các thủ tục liên quan đếnhộ tịch;

- Cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân; cấp, đổi, giahạn hộ chiếu, cấp thị thực (visa) cho người nước ngoài; các thủ tục liên quanđến hộ khẩu;

- Cấp, đổi, gia hạn giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyênmôn của người điều khiển phương tiện vận tải thủy, bộ; đăng kiểm phương tiệnvận tải cơ giới; đăng ký các loại phương tiện vận tải, thiết bị thi công;

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thủtục liên quan đến quyền sử dụng đất;

- Cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sởhữu công trình xây dựng;

- Cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh; cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Các thủ tục hành chính về thuế (quy định tạikhoản 1, 2 Điều 1 Quyết định số 1063/QĐ-TCT ngày 15/8/2007 của Tổng cục thuế);

- Thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,hàng hóa quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

- Các thủ tục cấp điện, cấp nước, cải tạo, sửa chữahệ thống điện, nước.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức làm việcvào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, gồm:Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch - Đầu tư,Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên-Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, BanQuản lý Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Cục thuế, Kho bạc, Công an tỉnh, Điện lực, CụcHải quan, Công ty Cấp nước; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, xã, phường,thị trấn.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địaphương được giao nhiệm vụ làm việc vào ngày thứ bảy:

- Tổ chức làm việc ngày thứ bảy như ngày làm việcbình thường, sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học để không tăng biên chế,không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trongtuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

- Đối với những thủ tục hành chính thuộc loại côngviệc giải quyết ngay thì bố trí cán bộ lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chứcliên quan làm việc để giải quyết theo quy định; Đối với những thủ tục hànhchính thuộc loại công việc có hẹn thời gian giải quyết thì bố trí công chức đểtiếp nhận và trả kết quả giải quyết, không bố trí các bộ phận liên quan làmviệc.

- Bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức làm việcngày thứ bảy được nghỉ bù vào các ngày khác trong tuần, đảm bảo thời gian làmviệc 40 giờ/tuần theo quy định. Trường hợp không bố trí được nghỉ bù, giảiquyết lương làm thêm giờ theo chế độ, chính sách quy định.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, độngviên cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thamgia làm việc ngày thứ bảy để giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, tổchức, doanh nghiệp; Không được có thái độ, hành vi từ chối, miễn cưỡng, thiếutrách nhiệm khi được phân công nhiệm vụ; kiên quyết xử lý đối với cán bộ, côngchức, viên chức thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm các quy định của Ủyban nhân dân tỉnh.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo về Ủy ban nhân dântỉnh kết quả thực hiện.

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có tráchnhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện.

Giao văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, theodõi, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ban ngành, các địa phương; tổng hợpbáo cáo định kỳ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ tướng Chính phủ kếtquả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ban hành.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban ngành cấp tỉnh vàcác đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Chính phủ-Website Chính phủ;
- Thường trực TU;
- TTHĐND;
- Chủ tịch, các PCT tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các Tổ chức Chính trị-XH cấp tỉnh;
- Trường Chính trị Trần Phú;
- Trung tâm Công báo, lưu trữ tỉnh;
- Lưu: Văn thư, CCHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất