ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2010/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎCHỈ THỊ SỐ 08/2002/CT-UB NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦNTHƠ (CŨ) VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ, SÚNG SĂN,SÚNG HƠI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 08/2002/CT-UBngày 28 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (cũ) về tăng cườngquản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 (mười) ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là 05 (năm) ngày, kể từngày ký;

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố Cần Thơ, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Công an;
- TT. TU, TT. HĐND, TT. UBND TP;
- UBMTTQVN. TP và các đoàn thể;
- Các Sở, ngành có liên quan;
- Công an các quận, huyện;
- UBND các quận, huyện;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Báo Cần Thơ;
- Website Chính phủ;
- TT. Công báo TP;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ TP;
- VP UBND thành phố (3C);
- Lưu: VT, LHP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn