ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2011/QĐ-UBND

Long An, ngày 01 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHHOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀKỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căncứ Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg ngày 30/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về hoạtđộng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹthuật Việt Nam;

Căncứ Thông tư số 27/2003/TT-BTC ngày 01/4/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫncơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liênhiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Thực hiện hướng dẫn số 733/LHH ngày 06/9/2002 của Liên hiệpcác Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về hoạt động tư vấn, phản biện và giámđịnh xã hội;

Xétđề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An tại tờ trình số: 500/TTr-SKHCN ngày 22 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoquyết định này quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội củaLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An.

Điều2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh vàChủ tịch UBND huyện, thành phố Tân An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Liên hiệp các Hội KH&KT VN;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- TT. UB MTTQVN tỉnh và các Đoàn thể;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT.
QD-HDTV LHKHKTVN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Nguyên

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN,PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNHLONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định 46/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ủyban nhân dân tỉnh Long An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng thực hiện và đối tượngđặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

1. Đối tượng thực hiện hoạt động tư vấn, phản biệnvà giám định xã hội theo quy định này là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuậttỉnh Long An (gọi tắt là Liên hiệp hội) và các hội thành viên thuộc Liên hiệphội.

2. Đối tượng đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giámđịnh xã hội cho Liên hiệp hội (gọi tắt là các cơ quan) gồm :

a) Các sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện,thị, thành phố trực thuộc tỉnh được giao chủ trì hoặc chủ trì xây dựng đề ánphát triển kinh tế xã hội của ngành hoặc địa phương trình UBND tỉnh hoặc cấpTrung ương phê duyệt.

b) Các chủ đầu tư, các đơn vị thẩm định, đơn vị tưvấn dự án đầu tư và các đơn vị khác khi có yêu cầu.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng tư vấn, phảnbiện và giám định xã hội:

1. Phạm vi, đối tượng tư vấn, phản biện và giám địnhxã hội là các chiến lược, chính sách, chương trình, dự án, đề án về phát triểnkinh tế - xã hội, giáo dục – đào tạo, y tế, khoa học – công nghệ và môi trường(gọi tắt là đề án) có tính chất phức tạp, ưu tiên, trọng điểm hoặc đa ngành, docác cơ quan xây dựng, thực hiện hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địabàn tỉnh Long An, bao gồm:

a) Các đề án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hộichung của tỉnh; của ngành; của huyện, thị, thành phố.

b) Các đề án có tính chất phức tạp, ưu tiên, trọngđiểm hoặc có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực dự kiến triển khai trênđịa bàn của tỉnh, đặc biệt các đề án có liên quan đến: lịch sử, văn hóa, tôngiáo, cảnh quan, môi trường, khu dân cư tập trung, lao động, việc làm, xóa đói,giảm nghèo, an sinh xã hội; các đề án do các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàntỉnh có khả năng tác động lớn đến kinh tế, văn hóa, xã hội, cảnh quan, môi trường;ảnh hưởng đến dân cư và an sinh xã hội.

2. Đối với các đề án do các cơ quan Trung ươngquyết định triển khai trên địa bàn tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyđịnh này. Khi xét thấy cần thiết, Liên hiệp hội với tư cách độc lập có thể phốihợp, đề xuất với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoặc Ủy bannhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan Trung ương có thẩm quyền giải quyết những vấnđề cần phải xem xét lại trong quá trình triển khai thực hiện đề án trên địa bàntỉnh.

Điều 3. Từ ngữ, thuật ngữ:

1. Tư vấn là hoạt động trợ giúp về tri thức,kinh nghiệm, cung cấp các thông tin, tư liệu cùng các ý kiến phân tích, đánhgiá và kiến nghị trong việc đề xuất, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt đề án.

2. Phản biện là hoạt động cung cấp thông tin, tưliệu cùng các ý kiến phân tích, đánh giá tính khả thi và các kiến nghị về sựphù hợp của nội dung đề án đối với mục tiêu và các điều kiện ràng buộc ban đầuhoặc thực trạng đặt ra.

3. Giám định xã hội là hoạt động theo dõi việcthực hiện đề án, đưa ra các ý kiến phân tích, đánh giá và kiến nghị kịp thời vềviệc tổ chức thực hiện, mục tiêu, nội dung hoặc chất lượng đề án.

Điều 4. Mục đích, yêu cầu của hoạt độngtư vấn, phản biện và giám định xã hội:

1. Mục đích:

a) Cung cấp cho các tổ chức yêu cầu tư vấn, phảnbiện và giám định xã hội có thêm cơ sở, luận cứ khoa học mang tính độc lập, kháchquan khi đề xuất, phê duyệt, triển khai hoặc tư vấn, thẩm định các đề án theoĐiều 2 của quy định này.

b) Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác của đội ngũ tríthức, nâng cao năng lực và vai trò của Liên hiệp hội trong việc thực hiện cácnhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Yêu cầu:

a) Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hộicó tính chuyên môn cao và khoa học, bao gồm:

- Phương pháp tiếp cận nghiên cứu thích hợp, biệnpháp tổ chức và cơ cấu đội ngũ thực hiện hợp lý, có chọn lọc;

- Các đề xuất, kiến nghị có nội dung chính xác ,dựa trên các cứ liệu đã được kiểm chứng;

- Kết quả được trình bày rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu,dễ tiếp nhận.

b) Có tính khách quan, trung thực, bao gồm:

- Việc phát hiện, phân tích, đánh giá các vấn đề,đưa ra các nhận xét, kết luận, kiến nghị phải thẳng thắn, dựa trên các luận cứkhoa học; không theo cảm tính, vụ lợi hoặc bị các quan hệ ngoài công việc chiphối;

- Kiên trì lập trường khoa học đồng thời có tháiđộ thực sự cầu thị đối với những ý kiến khác biệt.

c) Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn,phản biện và giám định xã hội.

Điều 5. Tính chất của hoạt động tư vấn, phản biện và giámđịnh xã hội:

1. Là hoạt động không vì lợi nhuận.

2. Thể hiện trách nhiệm của đội ngũ trí thức thamgia đóng góp trí tuệ vào các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội củađịa phương.

3. Không là một thủ tục đầu tư, không thay thế côngviệc tư vấn, thẩm định, giám định của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyềnvà các tổ chức tư vấn hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các mức tư vấn, phản biện và giámđịnh xã hội

Việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội được tiếnhành ở các mức khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm:

1. Chia sẻ thông tin tham khảo về nội dung hoặc phươngpháp tiếp cận, nguồn tư liệu, nguồn chuyên gia;

2. Phân tích, đánh giá, đưa ra các ý kiến nhận xét,bình luận hoặc kiến nghị hướng nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiệnhoặc bổ sung, sửa đổi từng phần hoặc toàn bộ đề án đang được chuẩn bị hoặc đangđược thực thi.

3. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện và đưara kiến nghị cụ thể về giải pháp, phương án bổ sung, sửa đổi, thay thế từng phầnhoặc toàn bộ đề án.

Chương II

HÌNH THỨC, NỘI DUNG, TRÌNH TỰ TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁMĐỊNH XÃ HỘI

Điều 7. Hình thức thực hiện tư vấn, phảnbiện và giám định xã hội:

1. Các tổ chức đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giámđịnh xã hội cho Liên hiệp hội đối với các đề án thuộc thẩm quyền phê duyệt,thực hiện của mình hoặc các đề án trình cấp trên phê duyệt.

2. Liên hiệp hội và cáchội thành viênthông qua Liên hiệp hội chủ động đề xuất với các tổ chức liên quan thực hiệnnhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Điều 8. Nội dung tổ chức thực hiện tư vấn,phản biện và giám định xã hội:

1. Trong trường hợp các cơ quan chủ động đặt yêucầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

a) Hai bên lập biên bản thoả thuận hoặc hợp đồngbao gồm các nội dung:

- Bối cảnh của đề án;

- Mục tiêu của đề án;

- Phạm vi của nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giámđịnh xã hội;

- Các kết quả phải đạt được, các tiêu chí để đánhgiá kết quả;

- Thời hạn thực hiện;

- Các thông tin sẽ được cung cấp và bảo mật (nếucó yêu cầu); các điều kiện (về quan hệ, chi phí, trang thiết bị...) do cơ quan yêucầu đảm bảo.

b) Liên hiệp hội hoặc các hội thành viên thực hiệncác nội dung sau:

- Nghiên cứu, xác định lĩnh vực, yêu cầu tiêu chuẩn,kinh nghiệm cần có của các cán bộ và chuyên gia, thành lập hội đồng thực hiện.

- Xác định nội dung yêu cầu nghiên cứu, thời hạnđáp ứng nhiệm vụ; lập kế hoạch, phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện (các biệnpháp hỗ trợ, dự phòng trong trường hợp đột xuất).

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo để góp ý, bổ sunghoàn thiện kết quả nghiên cứu.

- Thẩm định, xác nhận kết quả.

c) Bàn giao kết quả cho cơ quan đặt yêu cầu và làmthủ tục thanh lý.

2. Trường hợp Liên hiệp hội chủ động đề xuất việctư vấn, phản biện và giám định xã hội thì phải xác định phạm vi và nội dungcông việc xét thấy cần thiết phải tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đồngthời có ý kiến đề xuất đến các cơ quan có liên quan:

a) Khi nội dung đề xuất của Liên hiệp hội được chấpthuận, cơ quan, đơn vị đặt yêu cầu cụ thể , việc tổ chức thực hiện tư vấn, phảnbiện và giám định xã hội được tiến hành theo qui định tại khoản 1, Điều này.

b) Trường hợp chưa có sự thống nhất giữa cơ quancó liên quan và Liên hiệp hội thì Liên hiệp hội báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.

3. Trường hợp cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biệnvà giám định xã hội giao đích danh cho một cá nhân hoặc một nhóm chuyên gia tựthực hiện, thì cá nhân hoặc một nhóm chuyên gia đó tự chịu trách nhiệm pháp lývề nội dung và kết quả thực hiện của mình; các kết luận, ý kiến, báo cáo cầnghi rõ tên của từng chuyên gia cụ thể, không được nhân danh tổ chức Liên hiệphội.

Điều 9. Giải quyết trường hợp có ý kiến khác nhauvề kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

Khi Liên hiệp hội và cơ quan đặt yêu cầu tư vấn,phản biện và giám định xã hội hoặc cơ quan có trách nhiệm thẩm định còn ý kiến khácnhau hoặc chưa thống nhất về nội dung kết quả tư vấn, phản biện và giám định xãhội của đề án được tư vấn, phản biện và giám định xã hội thì Liên hiệp hội làcơ quan chịu trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẶT YÊUCẦU VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA LIÊN HIỆP HỘI

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan đặtyêu cầu:

1. Hàng năm, chủ động phối hợp với Liên hiệp hộiđể xem xét và đề xuất những dự án của ngành và địa phương cần thiết phải được tưvấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng và trước khi gửi cơquan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

2. Cung cấp đầyđủ, kịp thời những thông tin, tư liệu liên quan, bảo đảm các điều kiện thuậnlợi về kinh phí và sử dụng cơ sở vật chất (nếu có thỏa thuận) cho Liên hiệp hộithực hiện nhiệm vụ.

3. Xử lý các kiến nghị trong văn bản tư vấn, phảnbiện và giám định xã hội của Liên hiệp hội. Văn bản tư vấn, phản biện và giámđịnh xã hội được tập hợp trong hồ sơ của đề án được tư vấn, phản biện và giámđịnh xã hội trình các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 11. Trách nhiệm của Liên hiệp hội:

1. Tập hợp các chuyên gia đầu ngành, các chuyên giagiỏi trong hệ thống Liên hiệp hội, các chuyên gia trong các tổ chức có liên quan,am hiểu tình hình kinh tế, xã hội của địa phương để thực hiện nhiệm vụ tư vấn,phản biện và giám định xã hội đối với các đề án được yêu cầu với chất lượng cao.

2. Đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ thực hiệnvà tính độc lập, khách quan, trung thực của nội dung báo cáo kết quả tư vấn,phản biện và giám định xã hội của mình.

3. Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn,phản biện và giám định xã hội.

4. Quản lý bảo mật (nếu có yêu cầu) các hồ sơ, tưliệu của đề án được cung cấp, bảo quản các phương tiện kỹ thuật (nếu được giaosử dụng) và hoàn trả sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu.

Điều 12. Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh,Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

1. Sở Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp hội phốihợp các sở, ngành tỉnh xác định, chọn các đề án cần tư vấn, phản biện và giámđịnh xã hội gởi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: hàng năm lậpkế hoạch các đề án cần tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hộitrong phạm vi địa phương mình gởi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trìnhUBND tỉnh và thực hiện các nội dung khác theo qui định này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: tổng hợp danh mục các đềán cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội hàng năm, hoặc đột xuất theo yêucầu công việc, lập kế hoạch tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xãhội trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với các đề án không nằm trong danh mục được UBNDtỉnh duyệt thì các đơn vị có nhu cầu cần tư vấn, phản biện và giám định xã hộisẽ liên hệ trực tiếp với Liên hiệp hội và thực hiện theo nguồn kinh phí đượcphân cấp.

Điều 13. Kinh phí thực hiện tư vấn, phảnbiện và giám định xã hội:

1. Nguyên tắc xác định kinh phí cho nhiệm vụ tư vấn,phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội là đảm bảo bù đắp các chi phíphục vụ trực tiếp cho các hoạt động này, không vì lợi nhuận.

2. Đối với các đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh yêucầu thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội: đề án thuộc lĩnh vực nào thìcơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực đó phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựngđề án, kinh phí thực hiện trình UBND Tỉnh phê duyệt.

3. Hằng năm, căn cứ vào danh mục đã được UBND Tỉnhphê duyệt, Liên hiệp hội lập dư toán chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ tưvấn, phản biện và giám định xã hội. Sở Tài chính căn cứ vào dự toán do Liên hiệphội đã lập trình UBND tỉnh bố trí ngân sách thực hiện. Liên hiệp hội có tráchnhiệm quyết toán kinh phí theo qui định của Luật Ngân sách.

4. Đối với các đề án do các tổ chức, cá nhân khácđặt yêu cầu thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội thì kinh phí thựchiện dựa trên cơ sở hợp đồng do hai bên thỏa thuận và được trích từ nguồn kinhphí thực hiện đề án; Trường hợp đề án không được bố trí nguồn kinh phí riêngthì được sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức, cá nhân đặt yêu cầu,thanh toán trực tiếp cho Liên hiệp hội theo hợp đồng.

5. Nội dung, mức chi cụ thể cho từng trường hợp vàcông tác quản lý, cấp phát, quyết toán kinh phí hoạt động tư vấn, phản biện vàgiám định xã hội được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2003/TT-BTC ngày 01/4/2003 của Bộ Tài chính.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Liên hiệp các Hội Khoa họcvà Kỹ thuật tỉnh thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội theođúng quy định này.

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phốihợp với thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố thuộc tỉnh có liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra và kịpthời tổng hợp những vướng mắc phát sinh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việcthực hiện quy định này.