ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một s điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạmtrật tự xây dựng đô thị;

Căn cứ Nghị định s 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơquan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính tronghoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanhvật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhàvà công s;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiệnchức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 về Tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổchức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạncủa UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nướcthuộc ngành Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2048/TTr-SNV-SXD ngày 18 tháng 9 năm 2013 về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh traSở Xây dựng thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiệntoàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng thành phHà Nội trên cơ sở tổ chức lại Thanh tra Sở Xây dựng hiện có và Thanhtra xây dựng quận, huyện và thị xã, Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trn.

- Tên gọi: Thanh tra Sở Xây dựng HàNội.

- Tên giao dịch quc tế: Inspector of Ha Noi Constructing Enggineering Department.

- Trụ sở chính đặt tại số 52 phố LêĐại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Vịtrí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

1. V trí, chức năng.

Thanh tra Sở Xây dựng là cơ quan củaSở Xây dựng Hà Nội có chức năng giúp Giám đốc SXây dựng thựchiện chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn thanh tra hành chínhvà thanh tra chuyên ngành xây dựng; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chốngtham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra SXâydựng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhànước, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước để hoạt động theo quyđịnh của pháp luật.

Thanh tra Sở Xây dựng chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Xây dựng; chịu sự chỉđạo về công tác thanh tra và hướng dẫn vnghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố Hà Nội; hướngdẫn vnghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra BộXây dựng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Thanh tra Sở Xây dựngthực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra năm2010, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trìnhGiám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh trachuyên ngành thuộc Sở;

- Thanh tra việc thực hiện chínhsách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩmquyền quản lý trực tiếp của Sở;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luậtchuyên ngành, quy định chuyên môn-kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực củacơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vịthuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về côngtác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thựchiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh traSở;

- Kiểm tra tính chính xác, hợp phápcủa kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của thủ trưởng cơ quanđược giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việcthuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết;

- Thực hiện nhiệm vụ công tác tiếpcông dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại,tố cáo;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chốngtham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2.2. Thanh tra Sở Xây dựngthực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011, cụ thể như sau:

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanhtra chuyên ngành cho thanh tra viên, cộng tác viên, công chức làm công tácthanh tra thuộc S.

- Tuyên truyền,hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Sởtrong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm về côngtác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

2.3. Thanhtra Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành theo quyđịnh tại Điều 11 tại Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013, cụ thể như sau:

2.3.1. Thanh tra việc thực hiện cácquy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng:

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt dựán đầu tư xây dựng công trình;

- Việc lập, thẩm định, phê duyệtthiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tng dự toán,dự toán công trình xây dựng;

- Việc áp dụng quy chuẩn xây dựng, tiêuchuẩn xây dựng đối với công trình xây dựng; việc áp dụngtiêu chuẩn xây dựng của nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

- Việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấplại thu hồi giấy phép xây dựng và quản lý theo giy phépxây dựng;

- Việc lựa chọn nhà thầu trong hoạtđộng xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và pháp luật về đấu thầu;

- Việc cấp, thu hồi giấy phép thầuđối với các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

- Việc thuê tư vấn nước ngoài tronghoạt động xây dựng tại Việt Nam;

- Việc ký kết, thực hiện hợp đồngtrong hoạt động xây dựng;

- Việc lập, quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình;

- Việc quản lý chất lượng công trìnhxây dựng; nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình;thanh toán, quyết toán công trình theo thẩm quyền;

- Việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp và quản lý các loại chứng chỉ, chứng nhận hành nghề hoạtđộng xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Việc thành lập, hoạt động các phòngthí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

2.3.2. Thanh traviệc thực hiện các quy định pháp luật về phát triển đô thị:

- Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạchphát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyn phê duyệt;

- Việc tuân thủ quy định pháp luậttrong việc nâng cấp đô thị;

- Việc đầu tư xây dựng các khu đô thị.

2.3.3. Thanh tra việc thực hiện cácquy định pháp luật về quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật, baogồm: cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; chất thải rắn thông thường; chiếusáng đô thị, cây xanh đô thị, công viên, nghĩa trang; công trình ngầm đô thị;các công trình hạ tng kỹ thuật khác trong phạm vi chứcnăng quản lý nhà nước được giao;

2.3.4. Thanh tra việc thực hiện cácquy định pháp luật về phát triển, quản lý, sử dụng nhà ,kinh doanh bất động sản, quản lý, sử dụng công trình công sở trong phạm vi quảnlý của Sở.

2.3.5. Thanh tra việc thực hiện cácquy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xâydựng; kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện của pháp luật;

2.3.6. Thanh tra việc thực hiện cácquy định về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theothẩm quyn;

2.3.7. Chủ trì hoặc tham gia các đoànthanh tra liên ngành do các sở, ngành, địa phương thành lập; tham gia các đoànthanh tra do Thanh tra Bộ thành lập.

2.3.8. Thực hiện các nhiệm vụ kháctheo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở Xây dựng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy vàbiên chế Thanh tra Sở Xây dựng:

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy Thanh traSở Xây dựng:

1.1. Lãnh đạo Thanh tra SởXây dựng:

- Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra,các Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên, công chức, cộng tác viên và các nhânviên thừa hành phục vụ.

- Chánh Thanh tra là người đứng đầuThanh tra Sở Xây dựng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc SXâydựng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức...sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra Thành ph.

- Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc SởXây dựng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức... theo đề nghị củaChánh Thanh tra; Phó Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công củaChánh Thanh tra.

1.2. Bộ máyThanh tra xây dựng gồm có 04 phòng và 31 đội, bao gồm:

- Phòng Tổ chức - Kế hoạch tổng hp;

- Phòng Hành chính, quản trị;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Thanh tra hành chính và giảiquyết khiếu nại, tố cáo;

- Đội Thanh tra chuyên ngành số 1 (cóchức năng thực hiện thanh tra chuyên ngành xây dựng đối với các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; lĩnh vực phát triển đô thị, quản lý sửdụng nhà và công sở, kinh doanh - bt động sản).

- Đội Thanh tra chuyên ngành s2 (có chức năng thực hiện thanh tra chuyên ngành xây dựng đối vớicác công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, nông nghiệp vàphát trin nông thôn; lĩnh vực quản lý sử dụng các côngtrình hạ tầng kỹ thuật; khai thác, sản xut, kinh doanhvật liệu xây dựng).

- 29 Đội Thanh tra xây dựng bố trítheo địa bàn quận, huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là Đội Thanh tra xây dựng quận,huyện).

- Các Đội Thanh tra xây dựng quận,huyện được sử dụng con dấu riêng để thực thi công vụ và nhiệm vụ theo quy địnhcủa pháp luật.

1.3. Biênchế:

Tổng số chỉ tiêu biên chế của Thanhtra SXây dựng là: 1.567 chỉ tiêu, bao gm 49 chỉ tiêu biên chế đã được UBND thành phgiao cho Thanh tra Sở Xây dựng trước khi tổ chức lại và 1.518 chỉtiêu biên chế đã được UBND Thành phố giao cho 29 quận, huyện, thị xã và 577 xã,phường, thị trn. Biên chế Thanh tra Sở Xây dựng được UBNDThành phố giao hàng năm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Xây dựng.

1.4. Chứcnăng, nhiệm vụ và mối quan hệ trong công tác của Đội Thanh tra xây dựng quận,huyện:

1.4.1. Đội thanh tra xây dựng quận,huyện có chức năng tham mưu, thực hiện, các nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng,giúp Chủ tịch UBND quận, huyện thị xã và Chánh Thanh traSở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận, huyện,thị xã.

1.4.2. Đội Thanh tra xây dựng quận,huyện chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Thanh tra SởXây dựng; có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo Thanhtra SXây dựng, Sở Xây dựng, UBND quận huyện, thị xã vềviệc phi hợp xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địabàn quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND quận, huyn, thị xã, xã, phường, thị trấn do UBND Thành phố ban hành.

1.4.3. Đội Thanh tra xây dựng quận,huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, điều hành của UBND quận, huyện, thị xã; cótrách nhiệm giúp UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện kế hoạch quản lý, kim tra, xử lý viphạm trật tự xây dựng; trực tiếp kiểm tra, lập hồ sơ xử lý các vi phạm trật tựxây dựng đô thị trên địa bàn quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trn; chuyn hsơ tới Chủ tịchUBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức xửlý các vi phạm theo thẩm quyn và tham gia phối hợp xử lý cácvi phạm trật tự xây dựng trên địa bànquận, huyện, thị xã theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND quận,huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn do UBND Thành phban hành và các quy định hiện hành của pháp luật.

1.4.4. Thanh tra SXây dựng phân công một số thành viên thuộc các Đội Thanh tra xây dựngquận, huyện vlàm việc tại các xã, phường, thị trn đgiúp UBND xã, phường, thị trấn, trực tiếpthực hiện kim tra, lập hồ sơ xử lývi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn theo các quy định của pháp luật vàtheo Quy chế phối hp qun lý trật tự xây dựng giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND quận, huyện,thị xã, xã, phường, thị trấn. Các công chức, lao động hợp đng thuộc Thanh tra Sở Xây dựng khi làm việc tại UBND xã, phường, thị trn đng thời chịu sự chỉ đạo, điều hành của UBNDxã, phường, thị trn về việc thựchiện nhiệm vụ kiểm tra, tham gia phối hợp xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã, phường, thị trấn; có trách nhiệm báocáo Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện và lãnh đạo UBNDxã, phường, thị trn theo quy định và chịu sự chỉ đạo vềchuyên môn, nghiệp vụ của Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện.

1.4.5. Đội Thanh tra xây dựng quận,huyện trực tiếp tổ chức kiểm tra đối với công trình xây dựng theo chỉ đạo củaLãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng trong trường hợp cần thiếtđể xử lý vi phạm kịp thời theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng và quyđịnh của pháp luật.

1.4.6. Thanh tra viên xây dựng thuộcĐội Thanh tra xây dựng quận, huyện được thực hiện xử phạt vi phạm hành chínhtheo quy định của pháp luật.

1.4.7. Việc đào tạo, bồi dưỡng, khenthưởng, kỷ luật, điều động, thuyên chuyển, công chức, lao động hợp đồng thuộccác Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng chịutrách nhiệm thực hiện trên cơ sở tình hình công tác thực tế hoặc yêu cầu củaUBND quận, huyện, thị xã theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Kinh phí hoạt động.

Kinh phí hoạt động của lực lượngThanh tra Sở xây dựng do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồnkinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

1. Giám đc SNội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Giám đốc SởXây dựng, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các Sở,ngành khác có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; tiến hànhrà soát, tổng hợp trình Chủ tịch UBND Thành phố điều chỉnh giao biên chế lực lượng Thanh tra xây dựng của UBND quận, huyện, thị xã; xã, phường, thịtrấn về Sở Xây dựng theo đúng số lượng biên chế đã đượcThành phố giao năm 2013.

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thựchiện việc rà soát, chuyển giao số lượng công chức, lao động hợp đồng (do Sở Nộivụ đã thỏa thuận) trong chỉ tiêu biên chế do UBND Thành phố giao về Thanh traSở Xây dựng quản lý theo đúng quy định.

2. Giám đốc Sở Xây dựng:

- Tiếp nhận Chánh Thanh tra, PhóChánh Thanh tra (nếu có), Thanh tra viên, công chức, hợp đồnglao động trong chỉ tiêu biên chế được UBND Thành phgiaocho lực lượng Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã và Thanh tra xây dựng xã,phường và thị trấn.

- Tiếp nhận nguyên trạng trụ sở làmviệc, cơ sở vật chất kthuật, phương tiện, tài liệu hồ sơvề công tác chuyên môn, hồ sơ công chức và lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã, xã,phường thị trấn đquản lý; đảm bảo lực lượng Thanh traxây dựng tiếp tục hoạt động ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý.

- Căn cứ Quyết định này, ban hành vănbản quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng, độithuộc Thanh tra S.

- Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn côngchức, thanh tra viên theo quy định, chỉ đạo tiếp tục rà soát, bố trí lực lượngcông chức hiện có phù hợp với tổ chức bộ máy Thanh tra Sở nhằm đáp ứng yêu cầunhiệm vụ được giao.

- Xây dựng Quy chế phi hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Thanh tra SởXây dựng với UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trong công tác quảnlý trật tự xây dựng trên địa bàn thành ph; đảm bảo khôngchùng chéo chức năng nhiệm vụ, rõ trình tự, thủ tục, trách nhiệm của từng cánhân, tchức, cẩp chính quyn trongviệc kim tra, phát hiện, xử lý vi phạm trật tự xây dựng,phù hp các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu quảnlý thực tiễn, trình UBND Thành phố ban hành.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thc hiện các quy định về trang phục, phù hiệu, cphiệu, biển hiệu, thẻ Thanh tra viên xây dựng, thiết bị kỹ thuật... của lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng theo hướng dẫn củaBộ Xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã:

- Tập trung chỉ đạo các phòng chứcnăng, UBND cấp xã và lực lượng Thanh tra xây dựng được btrí trên địa bàn chủ động trin khai đảm bảocông tác quản lý trật tự, xây dựng trên địa bàn được vận hành, duy trì thườngxuyên, thông suốt đáp ứng được yêu cầu quản lý theo quy định tại Nghị định số180/2007/NĐ-CP và các quy định của pháp luật.

- Có trách nhiệm chỉ đạo thống kê,tổng hợp và bàn giao, bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất kthuật, phương tiện, tài liệu hồ sơ về công tác chuyên môn, hồ sơ ChánhThanh tra, Phó Chánh thanh tra (nếu có), thanh tra viên, công chức và lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế đượcUBND Thành phố giao cho lực lượng Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã, xã,phường, thị trấn về Thanh tra Sở Xây dựng quản lý theo như Đề án kiện toàn tổchức hoạt động Thanh tra
Sở Xây dựng đã được phê duyệt, đảm bảo các Đội Thanh tra xây dựng quận, huyệnđược bố trí tại quận, huyện, thị xã có trụ sở và tiếp tục làm việc ổn định.

- Hàng năm có phương án hỗ trợ tàichính, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Đội Thanh tra xây dựng quận,huyện trên địa bàn.

- Có trách nhiệm rà soát, sắp xếp số lao động hợp đồng do các quận, huyện, thị xã đã ký vượt quá sốchỉ tiêu biên chế do Thành phố giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Giám đốc Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu giúp UBND Thành phố cân đối, btrí kinh phí để đảm bảo lực lượng Thanh tra Xây dựng hoạt động ổn định,hiệu quả theo Đán kiện toàn lại tchứcvà hoạt động của Thanh tra Sở xây dựng đã được phê duyệt, Hướng dẫn Sở Xây dựngvà UBND quận, huyện, thị xã vthủ tục, hsơ theo quy định trong việc tiếp nhận, bàn giaoquản lý tài chính, tài sản;

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thịxã, xã, phường, thị trấn thực hiện việc htrợ kinh phícho hoạt động của lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng trên địa bàn theo đúng quyđịnh của Luật ngân sách.

5. Cơ quan công an, cơ quan cung cấpdịch vụ điện, nước và các cơ quan khác có nhiệm vụ liên quan thực hiện theođúng quy định tại Điều 9, Nghị định s180/2007/NĐ-CP ngày07 tháng 12 năm 2007 và Điều 27, Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm2013 của Chính phủ và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đâytrái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7. ChánhVăn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các S: Nội vụ, Xâydựng, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBNDquận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Chánh Thanh tra Sở Xâydựng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ch
tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục kim tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- VPUB: CVP, PCVP UBND TP; các P.cv;
- TT Tin học Công báo; Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi