ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2011/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ VỀ PHÂN CÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghịđịnh số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quảnlý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 799/TTr-SNV ngày 01 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quyếtđịnh số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phốvề phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố HồChí Minh như sau:

Giao Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nướcđối với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố.

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm thực hiệnnhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố theoquy định tại Điều 3 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 củaỦy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thànhphố, Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban Thành ủy;
- Các Ban HĐND thành phố;
- UB MTTQVN TP; Các đoàn thể TP;
- Sở Nội vụ (3b); Sở Ngoại vụ;
- Công an TP (PC 64);
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, KHTH, ĐN; TTCB;
- Lưu: VT, (VX-VN).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân