ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 3 BẢN QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH LÀOCAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2009/QĐ-UBND NGÀY 20/2/2009 CỦA UBNDTỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND cấp tỉnh;

Căn cứ Thông tưliên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và pháttriển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện vànhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã về nông nghiệp và phát triểnnông thôn;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Nội vụ Lào Cai, tại Tờ trình số 403/TTr-SNV ngày 21 tháng 10 năm2013,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Bản quy định vị trí, chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Caiban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/2/2009 của UBND tỉnhLào Cai, như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức:

a) Các phòng chuyênmôn, nghiệp vụ:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Kế hoạch tài chínhvà đầu tư (bao gồm nhiệm vụ quản lý đầu tư các công trình xây dựng);

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Trồng trọt;

- Phòng Chăn nuôi –Thủy sản;

b) Các chi cục chuyên ngànhtrực thuộc Sở:

- Chi cục Thú y: Là tổchức trực thuộc Sở, thực hiện chức năng quản lý nước theo Pháp lệnh thú y và vănbản hướng dẫn thi hành; có hệ thống các trạm thú y trực thuộc đặt tại các huyện,thành phố và mạng lưới nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.

- Chi cục Bảo vệ thực vật:Là tổ chức trực thuộc Sở, thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo Pháp lệnhBảo vệ thực vật và văn bản hướng dẫn thi hành; Chi cục Bảo vệ thực vật có hệthống các trạm Bảo vệ thực vật đặt tại các huyện, thành phố.

- Chi cục Thủy lợi và Phòng,chống lụt, bão: Là tổ chức trực thuộc Sở, thực hiện chức năng quản lý nhà nướcchuyên ngành thủy lợi; phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; cấp nước sinh hoạt vàmôi trường nông thôn; phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàntỉnh.

- Chi cục Lâm nghiệp: Làtổ chức trực thuộc Sở, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địabàn tỉnh.

- Chi cục Kiểm lâm: Làtổ chức trực thuộc Sở, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và bảođảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi toàn tỉnh;có hệ thống các hạt Kiểm lâm đặt tại các huyện, thành phố và Ban quản lý dự ánbảo tồn thiên nhiên huyện Văn Bàn.

- Chi cục Phát triển nôngthôn: Là tổ chức trực thuộc Sở, thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyênngành về kinh tế hợp tác xã; bố trí dân cư, di dân tái định cư và phát triểnnông thôn trên phạm vi quản lý của ngành phù hợp với quy hoạch phát triển kinhtế - xã hội tại địa phương.

- Chi cục Quản lý chấtlượng nông lâm sản và Thủy sản: Là cơ quan trực thuộc Sở, giúp Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm,thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi thực phẩm được đưa vào thị trường nộiđịa hoặc xuất khẩu.

c) Các đơn vị sựnghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Khuyếncông – Khuyến ngư, có các trạm khuyến nông – khuyến ngư trực thuộc đặt tạihuyện; có nhân viên hợp đồng và cộng tác viên làm công tác khuyến nông – khuyếnngư trên địa bàn xã.

- Trung tâm Giốngnông, lâm nghiệp.

- Trung tâm Thủy sản,có đơn vị trực thuộc Trung tâm là trại giống thủy sản cấp I và Trại giống Thủysản Quang Kim.

- Trung tâm Nước sạchvà Vệ sinh môi trường nông thôn.

- Trung tâm Tư vấnGiám sát và Quản lý dự án công trình XDCB nông nghiệp và phát triển nông thôn.”

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc SởNông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh