ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2013/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổchức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước và quản lý nhà nướcvề công tác pháp chế

Căn cứ Thông tư 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nộivụ, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nộivụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 321/TTr-SNV ngày 19 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Tây Ninh.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh TâyNinh Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaSở Nội vụ Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởngcác sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀCƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND , ngày 31 tháng 10 năm 2013của UBND tỉnh Tây Ninh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN CỦA SỞ NỘI VỤ

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dântỉnh (sau đây gọi là UBND tỉnh), có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thựchiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: Tổ chức bộ máy; biên chế các cơquan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địaphương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ,công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư,lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên, côngtác pháp chế.

2. Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoảnriêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh,đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của BộNội vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; quyhoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trìnhthuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quyhoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyêntruyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộcphạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Về tổ chức bộ máy:

a) Trình UBND tỉnh quyết định việc phân cấp quản lý tổ chứcbộ máy đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc UBNDtỉnh, UBND các huyện, thị xã (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện);

b) Thẩm định và trình UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn, các chi cục thuộc cơ quanchuyên môn và đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh; đề án thành lập, sápnhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh để UBND tỉnh quyếtđịnh theo quy định;

c) Thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc thànhlập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh theo quy địnhcủa pháp luật;

d) Tham mưu, giúp UBND tỉnh xây dựng đề án thành lập, sápnhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo quyđịnh để UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo thẩm quyền;

đ) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp hướng dẫnUBND cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các phòngchuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan củatỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phân loại, xếp hạng cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Về quản lý, sử dụng biên chế hành chính sự nghiệp:

a) Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh kế hoạch biên chế của địaphương để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổng biên chế sự nghiệp ở địaphương và thông qua biên chế hành chính của địa phương trước khi trình cấp cóthẩm quyền quyết định;

b) Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu biênchế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

c) Hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế đối với các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp Nhà nướctheo quy định của pháp luật.

5. Về tổ chức chính quyền:

a) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địaphương các cấp trên địa bàn;

b) Tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân các cấp; phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức và hướng dẫn côngtác bầu cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; tổng hợp kết quả bầucử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

c) Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả bầu cử Chủtịch, Phó Chủ tịch và thành viên khác của UBND cấp huyện. Giúp Hội đồng nhândân, UBND tỉnh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩncác chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

d) Tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh trong công tácđào tạo, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thống kê số lượng, chấtlượng đại biểu Hội đồng nhân dân và thành viên Ủy ban nhân dân các cấp để tổnghợp, báo cáo theo quy định.

6. Về công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị hànhchính:

a) Theo dõi, quản lý công tác địa giới hành chính trong tỉnhtheo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; chuẩn bị các đề án, thủtục liên quan tới việc thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới, đổitên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn tỉnh để trình cấp có thẩmquyền xem xét, quyết định; hướng dẫn và tổ chức thực hiện sau khi có quyết địnhphê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện, hướngdẫn và quản lý việc phân loại đơn vị hành chính các cấp theo quy định của phápluật;

b) Tổng hợp và quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc, địa giớihành chính của tỉnh theo hướng dẫn và quy định của Bộ Nội vụ;

c) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của ấp, khu phố theo quyđịnh của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

7. Hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Quychế dân chủ tại xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

a) Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã;

b) Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về tuyểndụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã theo quyđịnh của pháp luật;

c) Thống nhất quản lý và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong và ngoài nước sau khi được UBND tỉnhphê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng và việc thựchiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh;

d) Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặc quyết định theothẩm quyền việc tuyển dụng, đánh giá, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luânchuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ,công chức, viên chức Nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêuchuẩn chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; tuyển dụng,quản lý và sử dụng công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xãthuộc tỉnh theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ; việc phân cấp quản lýhồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

9. Về cải cách hành chính:

a) Trình UBND tỉnh quyết định phân công các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh phụ trách các nội dung, công việc của cải cách hành chính,bao gồm: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và pháttriển đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hànhchính; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện theo quyết địnhcủa UBND tỉnh;

b) Trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các chủ trương,biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý củacác cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh; chủ trì, phối hợp các cơ quan ngànhdọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai cải cách hành chính;

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã triển khai công tác cải cách hành chínhtheo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh đã được phê duyệt;việc thực hiện cơ chế “Một cửa - một cửa liên thông” tại các cơ quan cấp tỉnh,UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBNDtỉnh;

d) Giúp UBND tỉnh tổng hợp chung việc thực hiện các quy địnhvề chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế đối với cơ quan Nhànước và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộmáy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

đ) Xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính trình phiênhọp hàng tháng của UBND tỉnh; giúp UBND tỉnh xây dựng báo cáo với Thủ tướngChính phủ, Bộ Nội vụ về công tác cải cách hành chính theo quy định.

10. Về công tác tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ:

a) Thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phépthành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ của hội, tổ chức phi chính phủ trên địabàn theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ đối với hội,tổ chức phi chính phủ trong tỉnh. Trình UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền đối vớicác hội, tổ chức phi chính phủ vi phạm các quy định của pháp luật, điều lệ hội;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấptrình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hỗ trợ định suất và các chế độ,chính sách khác đối với tổ chức hội theo quy định của pháp luật.

11.Về công tác văn thư, lưu trữ:

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban hànhQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư –Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

12. Về công tác tôn giáo:

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban hành Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trựcthuộc Sở Nội vụ.

13. Về công tác thi đua, khen thưởng:

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban hànhQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua –Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.

14. Về công tác thanh niên:

a) Trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án,dự án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; dự thảo các quyết định,chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm thuộc phạm vi quản lýnhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm phápluật về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt;

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chứccó liên quan của tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chothanh niên; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên vàcông tác thanh niên;

d) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan,tỉnh, thành Đoàn và các tổ chức khác của thanh niên trong việc thực hiện cơchế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của phápluật về thanh niên và công tác thanh niên; việc thực hiện chính sách, chế độtrong tổ chức và quản lý thanh niên, công tác thanh niên của tỉnh;

e) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên doUBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyếtkhiếu nại, tố cáo liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên được UBNDtỉnh giao theo quy định của pháp luật;

h) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh niên đốivới các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấphuyện, cấp xã;

i) Hàng năm báo cáo tình hình hoạt động công tác thanh niênvề UBND tỉnh và Bộ Nội vụ;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác thanhniên do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

15. Về công tác pháp chế

a) Công tác xây dựng pháp luật

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xâydựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh liênquan đến lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh;

Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm phápluật theo sự phân công của UBND tỉnh;

Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khácgửi lấy ý kiến.

b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật:

Thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạmpháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về nội vụ ở địaphương;

Định kỳ xây dựng báo cáo gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trìnhUBND tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xửlý những quy phạm pháp luật mâu thuẩn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc khôngcòn phù hợp.

c) Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bảnquy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạmpháp luật để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

d) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng nămtrong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về nội vụ;

Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tạicơ quan;

Định kỳ tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiệncông tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tácphổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tưpháp.

đ) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểmtra việc thực hiện pháp luật:

Thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành phápluật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về nội vụ;

Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành phápluật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước vềnội vụ.

e) Công tác bồi thường của Nhà nước:

Thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định củapháp luật.

f) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗtrợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về nội vụ và các lĩnhvực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND tỉnh.

17. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về công tác nộivụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiết kiệm,chống lãng phí và xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác đượcUBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

18. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác nội vụ và cáclĩnh vực khác được giao đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộctỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã. Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhànước theo các lĩnh vực công tác được giao đối với các tổ chức của các Bộ, ngànhTrung ương và địa phương khác đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh.

19. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về tổchức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; số lượng các đơn vị hành chính cấphuyện, cấp xã, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố; số lượng, chất lượng đội ngũcán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã; công tác vănthư, lưu trữ nhà nước; công tác tôn giáo; công tác thi đua, khen thưởng và cáclĩnh vực khác được giao.

20. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học; xâydựng hệ thống thông tin, lưu trữ, số liệu phục vụ công tác quản lý và chuyênmôn, nghiệp vụ được giao.

21. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các hoạt động dịch vụ côngtrong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở.

22. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo UBND tỉnh và BộNội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

23. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiềnlương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồidưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sởtheo quy định.

24. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của phápluật và phân cấp của UBND tỉnh.

25. Xây dựng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu của cáctổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật để trình UBND tỉnh quyết định hoặcquyết định theo thẩm quyền.

26. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND tỉnh, Chủtịch UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA SỞ NỘIVỤ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Sở, gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở:

a) Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trướcUBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở vàviệc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

b) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một sốmặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệmvụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủynhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

c) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc bổ nhiệm Giám đốc, PhóGiám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Nội vụ ban hành, theocác quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo quy định của phápluật;

d) Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷluật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc và PhóGiám đốc theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức bộ máy gồm có:

a) Các bộ phận giúp việc cho Giám đốc:

- Văn phòng;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Tổ chức - Công chức;

- Phòng Xây dựng chính quyền;

- Phòng Cải cách hành chính;

- Phòng Công tác thanh niên;

- Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng.

b) Các đơn vị trực thuộc Sở:

- Ban Tôn giáo;

- Ban Thi đua - Khen thưởng;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Điều 4. Về biên chế

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc,tính chất và đặc điểm cụ thể quản lý ngành, lĩnh vực, Giám đốc Sở trình Chủtịch UBND tỉnh quyết định biên chế công chức của Sở trong tổng số biên chế côngchức của tỉnh;

2. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh quyết định bảo đảm đúng, đủ trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được cấpthẩm quyền phê duyệt.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, bản quy định này có thể được sửađổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và các chủ trương, chính sáchcủa Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ, theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ vàquyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh./.