ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢNLÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “TÂN TRIỀU” DÙNG CHO SẢN PHẨM QUẢ BƯỞI ĐƯỜNG LÁCAM VÀ BƯỞI ỔI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóangày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượngsản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày31/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đồi bổ sung một số điều của Nghị định số103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ tại Tờ trình số 44/TTr- SKHCN ngày 08/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởiđường lá cam và bưởi ổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã trong vùng chỉ dẫn địa lý TânTriều và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGCHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU DÙNG CHO SẢN PHẨM QUẢ BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM VÀ BƯỞI ỔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quản lý và sử dụngchỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi(sau đây gọi tắt là chỉ dẫn địa lý Tân Triều) đã được Cục Sở hữu trí tuệ đăngbạ chỉ dẫn địa lý theo quyết định số 2837/QĐ-SHTT ngày 14 /11/2012 về việc cấpgiấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý (sau đây gọi tắt là Quyết định số2837/QĐ-SHTT ).

Những nội dung về quản lý và sử dụng chỉ dẫnđịa lý Tân Triều không nêu trong quy định này thì áp dụng theo Luật Sở hữu trítuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chứcnăng, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có các hoạt động liên quan đếnquản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây đượchiểu như sau:

1. Trao (cấp) quyền sử dụng chỉ dẫn địa lýTân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi: Là việc cơ quanđược UBND tỉnh Đồng Nai trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho phép tổ chức, cánhân sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi được quyền sử dụng chỉdẫn địa lý “Tân Triều”; Được thể hiện bằng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều (trong quy chế này viết tắt là Giấy chứng nhậnquyền sử dụng chỉ dẫn địa lý) cho tổ chức, cá nhân đó.

2. Thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý: Làviệc cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý ban hành quyếtđịnh chấm dứt hiệu lực, hoặc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉdẫn địa lý đã cấp cho tổ chức, cá nhân.

3. Sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều: Là việcthực hiện các hành vi sau đây:

a) Gắn chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” lên hànghoá, bao bì hàng hoá, biển hiệu kinh doanh, phương tiện kinh doanh, giấy tờgiao dịch trong hoạt động kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi;

b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm đểbán, trữ để bán bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

4. Tem chỉ dẫn địa lý: Là tem có tên chỉ dẫnđịa lý Tân Triều được gắn trên đơn vị sản phẩm (quả bưởi đường lá cam và bưởiổi hoặc trên bao bì đựng bưởi) và chỉ sử dụng một lần cho từng đơn vị sản phẩmđủ điều kiện mang chỉ dẫn địa lý.

5. Lô gô (biểu tượng) chỉ dẫn địa lý TânTriều: Là phần chữ và phần hình quy định tại phụ lục 2 kèm theo quy chế này.

6. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh(SXKD) bưởi đường lá cam và bưởi ổi: Là tổ chức, cá nhân thực hiện liên tụcmột, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đếntiêu thụ sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi hoặc cung ứng dịch vụ liênquan đến thương mại đối với sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi nhằm mụcđích sinh lợi.

7. Tổ chức tập thể: Trong Quy chế này đượcthống nhất bao gồm HTX, tổ hợp tác, nhóm liên kết sản xuất bưởi đường lá cam vàbưởi ổi, trang trại bưởi đường lá cam và bưởi ổi, các tổ chức được thành lậphợp pháp khác như hội, hiệp hội, chi hội của những nhà sản xuất, kinh doanhbưởi đường lá cam và bưởi ổi.

8. Sản xuất, kinh doanh theo GAP (GoodAgricultural Practices): Trong Quy chế này được hiểu là việc sản xuất, kinhdoanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi thực hiện theo Quy trình thực hành sản xuấtnông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn (như: GLOBAL- GAP, ASEAN GAP,EUREPGAP, VietGAP…).

Chương II

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CHỈDẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU

Điều 4. Điều kiện được mang chỉ dẫn địa lýTân Triều

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng chỉ dẫn địa lý và còn hiệu lực;

2. Sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổiđưa ra thị trường được sản xuất trong vùng đăng bạ chỉ dẫn địa lý, có chấtlượng đáp ứng điều kiện bảo hộ theo Quyết định số 2837/QĐ-SHTT .

Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng chỉ dẫn địa lý theo mẫu (Phụ lục 1);

2. Bản sao Giấy chứng nhận sản xuất, kinhdoanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi theo GAP hoặc Bản cam kết sản xuất quả bưởiđường lá cam và bưởi ổi theo quy trình tại Quyết định số 2837/QĐ-SHTT và chấtlượng sản phẩm đảm bảo điều kiện bảo hộ;

3. Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh (nếu làđơn vị hoạt động thương mại) hoặc các tài liệu chứng minh tổ chức được thànhlập và hoạt động hợp pháp (nếu là tổ/nhóm liên kết);

4. Trường hợp chủ thể nộp đơn là tổ chức tậpthể, trong hồ sơ phải có thêm:

a) Quy chế quản lý nội bộ sử dụng chỉ dẫn địalý Tân Triều (nội dung quy định tại Điều 12 Quy chế này);

b) Danh sách các thành viên đăng ký sử dụngchỉ dẫn địa lý Tân Triều có chữ ký của từng thành viên.

5. Nếu tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động thươngmại không tổ chức sản xuất thì trong hồ sơ phải có văn bản liên kết hoặc hợpđồng thu mua sản phẩm với các tổ chức, cá nhân sản xuất bưởi đường lá cam vàbưởi ổi đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, nộp về Sở Khoahọc và Công nghệ 01 bộ, lưu tại cơ sở 01 bộ để phục vụ cho công tác kiểm tra,kiểm soát.

Điều 6. Tiêu chí đánh giá đủ điều kiện sửdụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều

1. Sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổiđạt yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm và đạt tiêu chuẩn đặc thù chất lượngtheo Quyết định số 2837/QĐ-SHTT ;

2. Được thành lập và hoạt động hợp pháp (nếulà tổ chức);

3. Vườn sản xuất bưởi đường lá cam và bưởi ổitrong vùng đăng bạ Chỉ dẫn địa lý, hoặc kinh doanh thương mại bưởi đường lá camvà bưởi ổi được sản xuất từ vùng địa lý được đăng bạ chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

4. Việc sản xuất, kinh doanh bưởi đường lácam và bưởi ổi thực hiện đúng quy trình theo GAP hoặc quy trình sản xuất theoQuyết định số 2837/QĐ-SHTT

Điều 7. Hiệu lực và gia hạn hiệu lực Giấychứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lýcó hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký quyết định cấp, được gia hạn nhiều lần liêntiếp, mỗi lần gia hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định gia hạn.

Điều 8. Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyềnsử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lýTân Triều chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng chỉ dẫn địa lý có văn bản thông báo từ bỏ quyền sử dụng hoặc Giấychứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều đã hết thời hạn hiệu lực màkhông có nhu cầu gia hạn hoặc không đạt điều kiện để được gia hạn hiệu lực;

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng chỉ dẫn địa lý không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động sảnxuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi;

3. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng chỉ dẫn địa lý là tổ chức tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soátkhông có hiệu quả việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của các thành viên;

4. Tổ chức, cá nhân không còn được chứng nhậnsản xuất, kinh doanh theo GAP;

5. Các điều kiện địa lý tạo nên tính đặc thùchất lượng của bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều bịthay đổi, sản phẩm không còn đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Điều 9. Huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyềnsử dụng chỉ dẫn địa lý

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lýbị hủy bỏ hiệu lực trong trường hợp sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế quản lývà sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam vàbưởi ổi liên tục 03 lần được cơ quan kiểm soát bên ngoài hoặc đoàn kiểm tranhắc nhở mà không khắc phục;

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị xửlý theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Quy chế này.

Điều 10. Trình tự thủ tục và thẩm quyền cấp,sửa đổi, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉdẫn địa lý Tân Triều

1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ và nhận kếtquả tại Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngàylàm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải tổchức kiểm tra đánh giá điều kiện sử dụng thực tế. Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứngđiều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lácam và bưởi ổi, Sở Khoa học và Công nghệ xác lập văn bản xác nhận tổ chức, cánhân đủ điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều. Trong thời hạn 08 (tám)ngày làm việc Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉdẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điềukiện sử dụng chỉ dẫn địa lý thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lýdo cho tổ chức, cá nhân đó biết.

2. Cấp đổi, cấp lại; gia hạn hiệu lực Giấychứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

a) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhậnquyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ và nhận kếtquả tại Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ bao gồm 01 tờ khai yêu cầu cấp đổi, cấplại theo mẫu (Phụ lục I) và bản gốc Giấy chứng nhận và quyền sử dụng chỉ dẫnđịa lý Tân Triều đã được cấp cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp đổi, cấp lại.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận các thông tin cần sửađổi, bổ sung và Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉdẫn địa lý cấp đổi, cấp lại cho tổ chức, cá nhân.

Trong trường hợp các thông tin yêu cầu sửađổi, bổ sung không đạt điều kiện quy định tại Điều 6 Quy chế này, trong thờihạn 07 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản nêu rõlý do cho tổ chức, cá nhân đó biết.

b) Gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉdẫn địa lý.

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhậnquyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, trong vòng 03 (ba) tháng trước ngày Giấy chứngnhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồsơ về Sở Khoa học và Công nghệ gồm: Tờ khai yêu cầu gia hạn (theo mẫu tại Phụ lụcI) kèm theo bản sao Giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh theo GAP hoặc quy trìnhsản xuất theo Quyết định số 2837/QĐ-SHTT Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kểtừ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra đánh giá điềukiện sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều của tổ chức, cá nhân. Nếu tổ chức, cánhân đủ điều kiện để được gia hạn Giấy chứng nhận thì Sở Khoa học và Công nghệxác lập văn bản xác nhận tổ chức, cá nhân đó đủ điều kiện để được gia hạn sửdụng chỉ dẫn địa lý. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày xác lậpvăn bản xác nhận tổ chức, cá nhân đó đủ điều kiện để được gia hạn sử dụng chỉdẫn địa lý, Sở Khoa học và Công nghệ phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉdẫn địa lý được gia hạn cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điềukiện để được gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thì trongthời hạn 10 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bảnnêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết.

3. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhậnquyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc,kể từ ngày Sở Khoa học và Công nghệ nhận được thông báo của tổ chức, cá nhân từbỏ quyền sử dụng, hoặc văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị chấm dứt hoặc hủybỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, Sở Khoa học và Côngnghệ xem xét và ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực hoặc rathông báo từ chối chấm dứt hiệu lực, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sửdụng chỉ dẫn địa lý đã cấp cho tổ chức, cá nhân đó;

Quyết định chấm dứt hiệu lực, hoặc hủy bỏhiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân phảiđược đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và gửi đến các cơ quan liên quan;

Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn đượcchứng nhận sản xuất, kinh doanh quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi theo GAP thìGiấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đó đươngnhiên bị chấm dứt hiệu lực cho đến khi được tổ chức có thẩm quyền tái cấp giấychứng nhận sản xuất kinh doanh theo GAP.

Điều 11. Sổ đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địalý

Sổ đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý TânTriều do Sở Khoa học và Công nghệ lập và lưu giữ, là tài liệu ghi nhận các tổchức, cá nhân đăng ký sử dụng; sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hiệu lực, chấmdứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định của Quychế này.

Điều 12. Nội dung xây dựng quy chế quản lýnội bộ việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của các tổ chức tập thể

Quy chế quản lý nội bộ sử dụng chỉ dẫn địa lýTân Triều do tổ chức tập thể được thành lập để sản xuất, kinh doanh bưởi đườnglá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý xây dựng và được toàn thể các thành viênthống nhất thông qua, nhằm bảo vệ uy tín của tổ chức tập thể, quyền lợi của cácthành viên; duy trì và phát triển danh tiếng, chất lượng sản phẩm quả bưởiđường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý “Tân Triều”, gồm các nội dung:

1. Tên tổ chức, địa chỉ, trụ sở chính của tổchức (số điện thoại, fax…); căn cứ thành lập;

2. Danh sách thành viên và hiện trạng sảnxuất, kinh doanh của các thành viên;

3. Quy trình sản xuất bắt buộc;

4. Cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động sảnxuất, kinh doanh, sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quả bưởiđường lá cam và bưởi ổi của tổ chức;

5. Quy định về quản lý để đảm bảo truy nguyênnguồn gốc xuất xứ lô hàng bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý củatừng thành viên;

6. Quy định về bảo vệ quyền lợi của các thànhviên; khen thưởng và xử lý vi phạm quy chế quản lý nội bộ đối với các thànhviên;

7. Các nội dung khác do các thành viên của tổchức thoả thuận, nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦACÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂNTRIỀU

Điều 13. Quyền lợi

1. Được sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều vàđược bảo hộ theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

2. Được gắn chỉ dẫn địa lý Tân Triều (tại Phụlục II Quy chế này) lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấytờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi; lưuthông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, trữ để bán bưởi đường lá cam và bưởi ổimang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

3. Được tham gia các chương trình tập huấn,đào tạo về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý và hoạt động quảng bá, xúc tiếnthương mại, phát triển danh tiếng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổimang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

4. Được hưởng các chính sách hiện hành củaNhà nước về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ sử dụng và phát triển sảnphẩm mang chỉ dẫn địa lý.

Điều 14. Nghĩa vụ

1. Thực hiện nghiêm túc các quy trình sảnxuất bắt buộc; sản xuất theo GAP; đảm bảo chất lượng, tính đặc thù của quả bưởiđường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều; đảm bảo yêu cầu về vệsinh, an toàn thực phẩm cho quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi khi đưa sản phẩmra thị trường;

2. Không được chuyển giao quyền sử dụng chỉdẫn địa lý Tân Triều cho tổ chức, cá nhân khác;

3. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định,các hướng dẫn về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều do các cơ quan, tổchức có thẩm quyền ban hành; thường xuyên tự kiểm soát, giám sát việc sử dụngchỉ dẫn địa lý trong nội bộ của tổ chức, đơn vị;

4. Cử người có thẩm quyền làm việc với đoànkiểm tra, kiểm soát Chỉ dẫn địa lý; cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo kịpthời theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, kiểm soát và phải chịu trách nhiệm trướcpháp luật về những thông tin, tài liệu, báo cáo đã cung cấp.

Chương IV

HÀNH VI VI PHẠM VÀ XỬLÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU

Điều 15. Các hành vi vi phạm quy chế quản lý,sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều và xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý

1. Hành vi vi phạm quy chế:

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhưng:

a) Thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ quy địnhtại Điều 14 Quy chế này;

b) Sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Tân Triều khôngđúng quy định;

c) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều không đápứng điều kiện quy định tại Điều 4 Quy chế này;

d) Có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, danhtiếng của chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởiổi;

đ) Có hành vi cản trở hoạt động quản lý nhànước, kiểm tra, kiểm soát về chỉ dẫn địa lý;

e) Tổ chức, cá nhân đã bị chấm dứt hiệu lựcGiấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nhưng vẫn tiếp tục sử dụng chỉ dẫnđịa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi;

g) Vi phạm quy định về xác lập quyền sử dụng(tự ý sửa chữa, tẩy xoá Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; cung cấpthông tin, chứng cứ sai lệch cho cơ quan, tổ chức quản lý).

2. Các hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫnđịa lý:

a) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sảnphẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi nhằm mục đích kinh doanh khi chưa đượccấp hoặc đã bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý;

b) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sảnphẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vựcmang chỉ dẫn địa lý Tân Triều, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩnvề tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;

c) Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặctương tự với chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam vàbưởi ổi không có nguồn gốc xuất xứ từ lãnh thổ mang chỉ dẫn địa lý Tân Triềudẫn tới hiểu sai, hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm;

d) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sảnphẩm tương tự với sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi nhằm mục đích lợidụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởiđường lá cam và bưởi ổi.

Điều 16. Xử lý vi phạm

1.Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cóhành vi vi phạm các nội dung quy định tại Điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 1, Điều15 Quy chế này, sẽ được nhắc nhở, hướng dẫn biện pháp khắc phục;

2. Vi phạm Điểm g, Khoản 1, Điều 15 Quy chếnày hoặc bị phát hiện 03 lần liên tiếp vi phạm cùng một nội dung tại Điểm a, b,c, d, đ, e, Khoản 1, Điều 15 Quy chế này sẽ bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhậnquyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã cấp;

3. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyềnđối với chỉ dẫn địa lý, sản xuất kinh doanh, vận chuyển, trữ để bán bưởi đườnglá cam và bưởi ổi giả mạo chỉ dẫn địa lý Tân Triều sẽ bị xử lý theo quy địnhcủa Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan;

4. Các tổ chức, cá nhân đã bị hủy bỏ hiệu lựcGiấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, sau thời hạn hai năm kể từ ngàybị hủy bỏ mới được quyền đăng ký sử dụng lại. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lạiđược áp dụng như thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý lầnđầu.

Điều 17. Khiếu nại, tố cáo và xử lý khiếunại, tố cáo

1. Mọi khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếunại, tố cáo về hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát; cấp, thu hồi quyền sửdụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếunại, tố cáo.

2. Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế nàyvà các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, tuỳ theo tính chất, mức độ, hành vi viphạm ngoài việc bị xử lý bằng các biện pháp quy định tại quy chế này, còn cóthể bị xử lý bằng các biện pháp khác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ vàcác quy định của pháp luật có liên quan.

Chương V

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn

1. Là cơ quan phối hợp quản lý bên ngoài đốivới sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều(còn gọi là cơ quan kiểm soát bên ngoài, hay cơ quan kiểm soát ngoại vi): Phốihợp với các cơ quan liên quan, UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện kiểm tra, kiểmsoát bên ngoài theo Quy chế kiểm soát bên ngoài đối với sản phẩm quả bưởi đườnglá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

2. Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng sảnphẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều trong sảnxuất, lưu thông tiêu thụ sản phẩm trên thị trường theo quy định của pháp luật;

3. Hướng dẫn điều kiện kỹ thuật bắt buộctrong sản xuất, bảo quản sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi cho các tổchức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi trên địa bàntỉnh nhằm giữ tính đặc thù và phát triển chất lượng của bưởi đường lá cam vàbưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

4. Phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ thẩmđịnh điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp, cấplại, gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều theo quyđịnh tại quy chế này; xây dựng các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt độngkiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mangchỉ dẫn địa lý Tân Triều.

Điều 19. Sở Công Thương

1. Chịu trách nhiệm khai thác thị trường nộiđịa và thị trường xuất khẩu cho bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địalý Tân Triều;

2. Chủ trì phối hợp kiểm tra, xử lý và tổchức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá; xúc tiến thương mại, giới thiệu bưởiđường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều ra các thị trường trongnước và nước ngoài.

Điều 20. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì phối hợp với các sở, ban,ngành liên quan xây dựng kế hoạch quảng bá đến du khách trong vàngoài nước biết đến các sản phẩm đặc sản của tỉnh như: xây dựng tourdu lịch đến các vườn bưởi Tân Triều; đưa trái bưởi Tân Triều vào các khu,tuyến, điểm du lịch nhằm giới thiệu sản phẩm phục vụ xuất khẩu tại chỗ chokhách du lịch có nhu cầu.

Điều 21. UBND huyện Vĩnh Cửu

1. Tổ chức các hoạt động quản lý, sử dụng chỉdẫn địa lý Tân Triều tại địa bàn; thực hiện chức năng thực thi bảo vệ quyền sởhữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo quy định của pháp luật;

2. Cử cán bộ tham gia cùng với các sở, ban,ngành, Hội làm vườn huyện Vĩnh Cửu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát sửdụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều theo yêu cầu kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của cácsở, ban, ngành, Hội làm vườn quy định tại Quy chế này;

3. Chỉ đạo UBND các xã trong vùng đăng bạ chỉdẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi tổ chứccác hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc tuân thủ quy chế quản lý,sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Điều 22. Các cơ quan thực thi quyền sở hữucông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cụcQuản lý thị trường, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu và các cơ quan liên quantrong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, phối hợp tiến hành kiểmtra, kiểm soát phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữucông nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Tân Triều theo quy định của Luật Sở hữu trítuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 23. Hội làm vườn huyện Vĩnh Cửu

Hội làm vườn huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm:

1. Quản lý việc sử dụng tem chỉ dẫn địa lýTân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi:

a) Phát hành tem và hướng dẫn các tổ chức, cánhân sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi sử dụng tem chỉ dẫn địalý Tân Triều trong hoạt động thương mại;

b) Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, và các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, kiểm soátnội bộ việc sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các thành viênthuộc Hội;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quảnlý việc sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các thành viên thuộc Hội;

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chếkiểm soát, giám sát việc thực hiện các tiêu chí bắt buộc trong quy trình sảnxuất, chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lýcủa các thành viên thuộc Hội;

4. Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quanchức năng tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, khai thác thị trường,xây dựng kênh tiêu thụ sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫnđịa lý Tân Triều của các thành viên thuộc Hội;

5. Vận động thành lập các hội, chi hội sảnxuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi, các tổ nhóm liên kết, hợp tácgiữa người sản xuất bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triềuvà nhà thương mại để tăng cường quản lý nội bộ và tiêu thụ sản phẩm quả bưởiđường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

6. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các cơquan liên quan đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, xâmphạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý Tân Triều.

Điều 24. Tổ chức tập thể của các nhà sảnxuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi trên địa bàn tỉnh

1. Được quyền đứng tên là chủ thể đại diệncác thành viên của tổ chức để được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế nộibộ quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều của tổ chức và các thành viêntrong tổ chức theo nội dung quy định tại Điều 12 quy chế này;

3. Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học -công nghệ, thực hiện tốt tiêu chuẩn GAP trong sản xuất, đóng gói nhằm đảm bảoan toàn vệ sinh thực phẩm và duy trì tính đặc thù, đồng thời không ngừng nângcao chất lượng, giá trị sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫnđịa lý Tân Triều.

Điều 25. Chế độ báo cáo

Các sở, ban, ngành, UBND huyện Vĩnh Cửu trongvùng chỉ dẫn địa lý Tân Triều, Hội làm vườn huyện Vĩnh Cửu, tổ chức tập thể củacác nhà sản xuất kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lýgửi báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) tìnhhình thực hiện nhiệm vụ quản lý chỉ dẫn địa lý Tân Triều đến Sở Khoa học vàCông nghệ để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.

Điều 26. Nguồn kinh phí quản lý và phát triểnchỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả đường lá cam và bưởi ổi

1. Được sử dụng từ các nguồn sau đây:

a) Kinh phí sự nghiệp các ngành có cơ quan,đơn vị được phân công trách nhiệm quản lý chỉ dẫn địa lý quy định tại Chương VQuy chế này;

b) Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệcủa tỉnh;

c) Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

2. Hàng năm các cơ quan, đơn vị lập dự toánkinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sảnphẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi:

a) Đối với các hoạt động sử dụng kinh phí sựnghiệp các ngành, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơnvị;

b) Đối với các nội dung chi từ sự nghiệp khoahọc và công nghệ của tỉnh được bố trí trong chương trình bảo hộ tài sản trí tuệcủa tỉnh; trong các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ (nếu có).

Điều 27. Sở Khoa học và Công nghệ

Là cơ quan được UBND tỉnh trao quyền quản lýchỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi, cóchức năng:

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngànhliên quan tham mưu UBND Tỉnh ban hành các văn bản phục vụ quản lý; tổ chức thựchiện các chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng và phát triển chỉ dẫnđịa lý Tân Triều;

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chứcđào tạo, tập huấn và phổ biến các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệpđối với chỉ dẫn địa lý cho cán bộ của các Sở, ban, ngành, UBND huyện Vĩnh Cửu,để thực hiện các hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý theo phân công tại Quy chếnày; hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khai thác vàphát triển giá trị thương mại của chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

3. Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cấp, cấp đổi, cấplại, gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triềudùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi;

4. Thực hiện quyền của chủ thể quyền sở hữucông nghiệp yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền sởhữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý “Tân Triều”.

Điều 28. Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai chủtrì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngànhliên quan theo dõi tình hình thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc,đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức và cá nhâncó liên quan kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáoUỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN