ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2014/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG, ĐỘINGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấptỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnhquy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đốivới Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyệntrên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1095/TTr-SVHTTDL ngày 17 tháng 9năm 2014 về việc xem xét, ban hành Quyết định về việcquyđịnh định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Độinghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãiý kiến thẩmđịnh của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 138/BC-STP ngày 29 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định định mức hoạt độngvà mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúngcấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thểnhư sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi áp dụng: Các hoạt động tuyên truyền lưu động và hoạt động nghệthuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnhQuảng Ngãi.

b) Đối tượng áp dụng: Các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của cácĐội Tuyên truyền lưu động, các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh,cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động

TT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động trong năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Số buổi hoạt động trong năm

Từ 100 đến 120 buổi

Từ 80 đến 100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi Đội Tuyên truyền lưu động

Từ 01 đến 02 cuộc

Từ 01 đến 02 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

Từ 08 đến 12 tài liệu

Từ 08 đến 12 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

Từ 01 đến 02 lớp

Từ 01 đến 02 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

Từ 04 đến 06 chương trình

Từ 04 đến 06 chương trình

3. Mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấphuyện

a)Đối với tuyên truyền viên trong biên chế các Đội Tuyên truyền lưu động:

- Bồidưỡng luyện tập chương trình mới: Mức bồi dưỡng cho 01 buổi tập chương trìnhmới 40.000 đồng/người. Số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi.

- Bồidưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động:

+ Mứcbồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối với vai chính là 65.000đồng/người. Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trìnhbiểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Vănhóa - Thể thao cấp huyện quyết định.

+ Mứcbồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối với vai khác là 50.000 đồng/người.

b)Đối với các tuyên truyền viên ngoài biên chế (người đã được đơn vị tuyển dụng):

Thamgia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuậnvới Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyệnthì ngoài tiền công theo hợp đồng (nếu có) còn được hưởng mức chi bồidưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại điểm a Khoản này.

4.Mức chi cho các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khitham gia tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chínhtrị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao:

a)Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: Mức bồi dưỡng cho 01 buổi tập chươngtrình mới 80.000 đồng/người. Số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10buổi.

b)Mức chi bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn:

- Mứcbồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn nghệ thuật đối với vai chính là 130.000đồng/người. Số lượng thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng đóng vai chính trongcác chương trình biểu diễn nghệ thuật do Thủ trưởng đơn vị, địa phương thànhlập Đội quyết định.

- Mứcbồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối với vai khác là 100.000 đồng/người.

5.Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện mức chi đối với Đội Tuyên truyền lưu động, các thành viênĐội nghệ thuật quần chúng của các địa phương, đơn vị được bố trí trongdự toán chi ngân sách (sự nghiệp văn hóa - thông tin) hàng năm của ngânsách địa phương, đơn vị đó, đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hànhvà các nguồn tài chính hợp pháp khác được giao quản lý sử dụng để tổ chức thựchiện.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhànước Quảng Ngãi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng cácsở, ban ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích