ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2014/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 22 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VIỆC LẬP, GIAO KẾ HOẠCH THU CHI, THANHTOÁN VÀ QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫnquản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốcSở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 879/TTr-STC-SGTVT ngày 30/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh việc lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo trìđường bộ tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các thành viên Hội đồngquản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

QUY ĐỊNH

VIỆC LẬP, GIAO KẾ HOẠCH THU CHI, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁNQUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định việc lập, giao kế hoạchthu, chi; tạm ứng, thanh toán kinh phí chi quản lý, bảo trì đường bộ; lập, xétduyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Thuận (sauđây gọi tắt là Quỹ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liênquan đến việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Nguồn kinh phí của QuỹBảo trì đường bộ tỉnh

1. Nguồn thu phí sử dụng đường bộđối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự(sau đây gọi chung là mô tô) sau khi đã trừ đi phần được trích để lại đơn vịthu phí để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định và trừ đi phần nộp vàongân sách địa phương để UBND cấp xã đầu tư đường giao thông nông thôn theoChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi là Chươngtrình xây dựng nông thôn mới).

2. Nguồn thu phí sử dụng đường bộđối với xe ô tô được Quỹ Trung ương phân chia cho Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

3. Nguồn ngân sách địa phương bổsung cho Quỹ.

4. Các nguồn thu liên quan đến sửdụng đường bộ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nội dung chi của Quỹ

1. Chi bảo dưỡng thường xuyên côngtrình đường bộ.

2. Chi sửa chữa định kỳ (gồm: sửachữa lớn, sửa chữa vừa) đường bộ.

3. Chi sửa chữa đột xuất (khắcphục hậu quả thiên tai, lụt bão hoặc các nguyên nhân bất thường khác để đảm bảogiao thông và an toàn giao thông).

4. Chi quản lý công trình đường bộdo các tổ chức cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích quản lý bảo trì đường bộ thựchiện.

5. Chi hoạt động các Trạm kiểm tratải trọng xe, gồm: chi phí hoạt động thường xuyên, chi không thường xuyên (muasắm, sửa chữa thiết bị; sửa chữa, nâng cấp nhà trạm).

6. Chi hoạt động của bộ máy quảnlý Quỹ; các khoản chi khác đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ và tổgiúp việc Hội đồng quản lý Quỹ (gọi tắt là tổ giúp việc).

7. Chi khác liên quan đến công tácquản lý, bảo trì đường bộ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Quy định về lập và giaokế hoạch thu Quỹ

1. Lập kế hoạch thu:

a) Lập kế hoạch thu phí xe ô tô:

Hàng năm, căn cứ thông tư hướngdẫn chế độ thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện doBộ Tài chính ban hành, các đơn vị được giao quản lý thu phí đường bộ đối với xeô tô trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch thu gửi Quỹ Trung ương; đồng thời gửi Hộiđồng quản lý Quỹ tỉnh, Sở Giao thông vận tải để phối hợp theo dõi kế hoạch thutrên địa bàn;

b) Lập kế hoạch thu phí xe mô tô:

-Hàng năm, căn cứ số lượng xe mô tô hiện có tại địa bàn và các văn bản hướng dẫnmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầuphương tiện đối với xe mô tô do UBND tỉnh ban hành, UBND các xã, phường, thịtrấn được giao nhiệm vụ thu phí có trách nhiệm lập kế hoạch thu cùng thời điểmxây dựng dự toán ngân sách của đơn vị gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyệntổng hợp trình UBND cấp huyện phê duyệt, gửi Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đườngbộ tỉnh;

- Hội đồng quản lý Quỹ lập kếhoạch thu, kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán; trong đó xác địnhphần trích để lại chi cho đơn vị tổ chức thu phí, phần nộp vào ngân sách địaphương để UBND cấp xã đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xâydựng nông thôn mới theo quy định; phần thu nộp vào Quỹ bảo trì đường bộ tỉnhgửi Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính;

- Sở Giao thông vận tải xem xét,tổng hợp kế hoạch thu của Quỹ vào phương án xây dựng dự toán thu ngân sách Nhànước hàng năm (kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán), gửi Sở Tài chínhtổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Giao kế hoạch thu phí:

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh vềphê duyệt kế hoạch thu của Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương, Hội đồng quản lýQuỹ quyết định giao kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ cho UBND các huyện, thịxã, thành phố (chi tiết đến từng xã, phường, thị trấn); trong đó xác định phầntrích để lại trang trải chi phí thu theo quy định, phần nộp vào ngân sách đểUBND các xã, phường, thị trấn đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chươngtrình xây dựng nông thôn mới, phần còn lại nộp về Quỹ bảo trì đường bộ tỉnhBình Thuận.

Kế hoạch thu quy định tại khoảnnày, Hội đồng quản lý Quỹ gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Kho bạc Nhànước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để phối hợp thực hiện.

Căncứ Quyết định giao kế hoạch của Hội đồng quản lý Quỹ, UBND các huyện, thị xã,thành phố chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo chi tiết chỉ tiêu thuphí sử dụng đường bộ cho UBND các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện.

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch thuQuỹ:

- Sở Giao thôngvận tải chủ trì, phối hợp Quỹ bảo trì đường bộ theo dõi tiến độ thu phí đối vớixe ô tô trên địa bàn, đối chiếu với tỷ lệ phân chia nguồn thu phí của Quỹ bảotrì đường bộ Trung ương điều tiết về Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh;

- Hội đồng quảnlý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh thường xuyên đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thànhphố chỉ đạo các đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chứcthu phí, nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô theo đúng quy định.

Điều 6. Quy định về lập, giaokế hoạch chi Quỹ

1. Về lập kế hoạch chi:

a) Hàng năm, căn cứ quy định vềphân cấp quản lý và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh; tìnhtrạng công trình đường bộ được giao quản lý và bảo trì; định mức kinh tế kỹthuật; nội dung chi đã được quy định tại Điều 4 Quy định này; đơn giá, định mứcchi được cấp có thẩm quyền quy định; chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, UBNDcác huyện và các đơn vị có liên quan sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ lập kế hoạchvề nhu cầu chi từ Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh cùng với thời điểm xây dựng dự toánngân sách của đơn vị gửi Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh. Cụ thể:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kếhoạch về nhu cầu chi bảo trì đường huyện, đường xã, kèm theo thuyết minh chitiết cơ sở tính toán và xác định thứ tự ưu tiên cho từng nhóm nhiệm vụ chi gửiHội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh;

- Tổ giúp việc lập nhu cầu chi hoạtđộng của bộ máy Quản lý Quỹ; các khoản chi khác đảm bảo hoạt động của Hội đồngquản lý Quỹ và tổ giúp việc gửi Hội đồng quản lý Quỹ;

- Các đơn vị khác theo chức năng,nhiệm vụ được giao có liên quan đến chi từ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh (Thanh tragiao thông đối với chi hoạt động các Trạm kiểm tra tải trọng xe, các đơn vịtrực thuộc Sở Giao thông vận tải đối với các nội dung chi liên quan đến Quỹ Bảotrì đường bộ) lập nhu cầu chi kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán gửiSở Giao thông vận tải;

- Sở Giao thông vận tải lập kế hoạchvề nhu cầu chi bảo trì hệ thống đường tỉnh và các tuyến đường được giao quảnlý; tổng hợp nhu cầu chi của các đơn vị trực thuộc có liên quan đến nhiệm vụchi từ Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toánvà xác định thứ tự ưu tiên cho từng nhóm nhiệm vụ chi gửi Hội đồng quản lý Quỹbảo trì đường bộ tỉnh.

(Mẫu biểu tổng hợp đăng ký kế hoạchchi từ Quỹ bảo trì đường bộ theo Phụ lục số 1 kèm theo)

b) Hội đồng quản lý Quỹ tổng hợp kếhoạch chi của toàn tỉnh (kế hoạch chi được lập riêng cho từng đơn vị, bao gồmkế hoạch chi hoạt động của bộ máy Quản lý Quỹ và các khoản chi khác đảm bảohoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ, Tổ giúp việc Quỹ và kế hoạch chi của cácđơn vị có sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ); trong đó xác định rõ phần chênh lệchthiếu (kế hoạch chi trừ kế hoạch thu) đề nghị ngân sách tỉnh bổ sung, kèm theothuyết minh chi tiết cơ sở tính toán, định hướng, nguyên tắc phân bổ và xácđịnh thứ tự ưu tiên cho từng nhóm nhiệm vụ chi gởi Sở Giao thông vận tải thẩmđịnh;

c) Sở Giao thông vận tải xem xét,tổng hợp chung kế hoạch chi của Quỹ, phần kinh phí đề xuất ngân sách tỉnh bổsung cho Quỹ vào phương án xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm gửi SởTài chính.

2. Mức bổ sung từ ngân sách tỉnh:

a) Hàngnăm, Sở Tài chính xem xét kế hoạch thu, chi tài chính của Quỹ, căn cứ khả năngcân đối ngân sách địa phương, xác định phần chi bổ sung từ ngân sách tỉnh choQuỹ, tổng hợp trong dự toán chi ngân sách tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, quyếtđịnh;

b) Căn cứ dự toán chi ngân sách Nhànước được cấp có thẩm quyền giao, Sở Tài chính thực hiện cấp phát từ ngân sáchtỉnh cho Quỹ theo quy định.

3. Giao kế hoạch chi:

a) Căn cứ mức bổ sung từ ngân sáchtỉnh theo quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền, số thu phí Quỹ bảo trìđường bộ Trung ương phân bổ cho Quỹ, số thu phí bảo trì đường bộ từ mô tô nộpvào Quỹ và các nguồn thu khác theo quy định; kế hoạch về nhu cầu chi từ Quỹ bảotrì đường bộ tỉnh của các đơn vị, Quỹ xem xét, lập phương án phân bổ kinh phígửi Sở Giao thông vận tải tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh xemxét, quyết định.

Phương án phân bổ kế hoạch chi phảichi tiết theo nội dung chi tại Điều 4 Quy định này và chi tiết theo từng đơnvị, từng công trình gắn với đoạn đường, tuyến đường, khối lượng và kinh phíthực hiện (trừ các công trình sửa chữa đột xuất, cầu yếu, điểm đen, các vị trítiềm ẩn tai nạn giao thông). Đối với công trình có thời gian thi công trên 1năm, việc phân bổ kế hoạch chi từng năm phải bảo đảm theo khối lượng và thờigian thi công được phê duyệt trong quyết định đầu tư; không phân bổ kế hoạchchi trả nợ đối với khối lượng đã thực hiện trong năm trước nhưng ngoài danh mụckế hoạch được giao năm trước (trừ khối lượng sửa chữa đột xuất, cầu yếu, điểmđen, các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông và các nguyên nhân khách quan khácđược cấp có thẩm quyền phê duyệt chưa có kinh phí bố trí);

b) Sau khi phươngán phân bổ kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hội đồng quản lý Quỹ giaokế hoạch chi cho các đơn vị sử dụng Quỹ tổ chức thực hiện. Đồng thời, gởi Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Khobạc Nhà nước các huyện nơi các đơn vị mở tài khoản giao dịch để quản lý, kiểmsoát và phối hợp thực hiện.

(Mẫubiểu giao kế hoạch chi cho các cơ quan, đơn vị theo Phụ lục số 2 kèm theo).

c) Trường hợp phải sửa chữa đột xuất (khắcphục hậu quả thiên tai, lụt bão hoặc các nguyên nhân bất thường khác để đảm bảogiao thông và an toàn giao thông), Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyếtđịnh để tổ chức thi công kịp thời và tổng hợp báo cáo Hội đồng quản lý Quỹtrong kỳ họp gần nhất.

4. Tổ chức thực hiện kế hoạchchi Quỹ:

- Căn cứ vào kế hoạch chi bảo trì,quản lý đường bộ được giao, các đơn vị quản lý, sử dụng quỹ thực hiện đấu thầu,đặt hàng, giao kế hoạch bảo trì, quản lý công trình đường bộ theo quy định hiệnhành;

- Đối với nhiệm vụ chi có tính chấtđầu tư, như: sửa chữa định kỳ công trình đường bộ; sửa chữa lớn trạm kiểm tratải trọng xe, chi đầu tư phục vụ hoạt động của bộ máy Quản lý Quỹ và các khoảnchi khác có tính chất đầu tư thực hiện theo quy trình quản lý vốn đầu tư Nhànước hiện hành;

- Đối với chi hoạt động thường xuyêncủa bộ máy quản lý Quỹ; các khoản chi khác đảm bảo hoạt động của Hội đồng quảnlý Quỹ và tổ giúp việc thì Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt và thực hiện chi theoquy định.

Điều 7. Quy định về tạm ứng, thanhtoán kinh phí

1. Quy định về phương thức chuyểnkinh phí của Quỹ:

Hàng quý, căn cứ vào số thực thu củaQuỹ (từ các nguồn: bổ sung từ ngân sách địa phương, thu phí sử dụng đường bộ,các nguồn thu khác), kế hoạch chi của Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ ra Quyết địnhphân khai nguồn kinh phí của Quỹ cho các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sửdụng Quỹ, gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch; lập chứng từ chuyển tiền từ tàikhoản Quỹ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh vào tài khoản của các cơ quan, đơn vị mởtại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

(Mẫu biểu kèm Quyết định chuyển kinhphí từ Quỹ cho các cơ quan, đơn vị theo Phụ lục số 3 kèm theo).

2. Quy định về tạm ứng, thanh toáncủa Kho bạc Nhà nước:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3,Điều 6, Thông tư số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Liên Bộ Tàichính - Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyếttoán Quỹ bảo trì đường bộ.

3. Quy định về chuyển số dư kinh phíquỹ sang năm sau:

a) Về thời hạn chi, tạm ứng đối vớicác nhiệm vụ chi:

Thực hiện theo quy định tại Mục I,Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lýngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm và cácvăn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); theo đó, thời hạn chi, tạm ứng ngân sách đốivới các nhiệm vụ chi được bố trí trong kế hoạch hàng năm thực hiện chậm nhấtđến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Trường hợp đã có khối lượng, côngviệc thực hiện nghiệm thu đến hết ngày 31 tháng 12 thì thời hạn chi được thựchiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau;

b) Trường hợp đến hết 31 tháng 01 nămsau, tài khoản tiền gửi của các đơn vị còn dư và cần sử dụng tiếp cho năm sauđối với các nhiệm vụ chi đã có trong danh mục, kế hoạch chi được phê duyệt, thìchậm nhất đến hết ngày 10 tháng 02 năm sau, đơn vị sử dụng phải đối chiếu số dưtài khoản tiền gửi với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch và có văn bản kèm theobản đối chiếu số dư và các tài liệu liên quan gửi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnhchậm nhất ngày 15 tháng 2 năm sau (đối với các đơn vị thuộc cấp huyện, gửi UBNDhuyện tổng hợp gửi Quỹ bảo trì đường Bộ tỉnh).

Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, xétchuyển xong số dư tài khoản tiền gửi của các đơn vị trước ngày 01 tháng 3 nămsau;

c) Đối với số dư tài khoản tiền gửicủa các đơn vị không có nhu cầu sử dụng, không đề nghị xét chuyển hoặc khôngđược Hội đồng quản lý Quỹ cho phép chuyển sang năm sau thì các đơn vị sử dụngkinh phí chuyển trả về tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

Điều 8. Lập, xét duyệt báo cáoquyết toán thu, chi của Quỹ

1. Quyết toán thu:

- UBNDcấp xã lập báo cáo quyết toán thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô theoquy định gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, trình UBND huyện, thị xã,thành phố phê duyệt gửi Quỹ Bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Sở Tàichính.

Việc quyết toán thu phí sử dụng đườngbộ đối với xe mô tô các đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành (hiện nay,UBND tỉnh đã có quy định tại Quyết định 41/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 về mứcthu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phươngtiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh);

- Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh lập quyếttoán thu toàn bộ Quỹ (bao gồm thu phí sử dụng đường bộ từ xe mô tô, phí sử dụngđường bộ từ xe ô tô do Quỹ Trung ương phân chia cho Quỹ, bổ sung từ ngân sáchvà nguồn thu khác) gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính tổng hợp báo cáoUBND tỉnh.

2. Quyết toán chi:

a) Đốivới phần kinh phí chi hoạt động quản lý thu phí được để lại tổ chức thu và kinhphí nộp vào ngân sách địa phương để đầu tư đường giao thông nông thôn: các đơnvị có trách nhiệm sử dụng kinh phí chi theo đúng quy định, mở sổ sách kế toántheo dõi và quyết toán với Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện theo quy định.Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND huyện, thị xã,thành phố phê duyệt gửi Quỹ Bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải và Sở Tàichính;

b) Các đơn vị được giao quản lý, sửdụng kinh phí của Quỹ bảo trì đường bộ lập báo cáo quyết toán việc sử dụng kinhphí theo mẫu biểu và yêu cầu của quyết toán chi ngân sách Nhà nước theo quyđịnh hiện hành gởi Quỹ bảo trì đường bộ.

Báo cáo quyết toán phải phản ánh sốliệu chính xác, trung thực, đầy đủ. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trướcpháp luật về số liệu quyết toán, về các khoản thu, chi, hạch toán quyết toánsai chế độ. Báo cáo kèm theo xác nhận chi của Kho bạc Nhà nước cùng cấp, kèmtheo báo cáo danh mục công trình đã được giao kế hoạch trong năm, đề nghị quyếttoán chi tiết theo nội dung chi tại Điều 2 của Quy định kèm theo Quyết định này;

c) Nội dung, quy trình xét duyệt,thẩm định, thông báo quyết toán năm: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chínhvề xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp, tổ chức được Nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp (hiện tạithực hiện theo Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính),cụ thể:

- Quỹ bảo trì đường bộ có trách nhiệm xét duyệt quyết toán chi của các đơn vị có sử dụng Quỹbảo trì đường bộ. Tổng hợp quyết toán thu chi (trong đó bao gồm cả nguồnngân sách địa phương cấp bổ sung cho Quỹ và từ các nguồn thu khác theo quyđịnh) của Quỹ bảo trì đường bộ gởi Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính;

- SởGiao thông vận tải có trách nhiệm thẩm định quyết toán năm của Quỹ, đồng thờitổng hợp chung vào quyết toán năm của Sở Giao thông vận tải gởi Sở Tài chính;

- Sở Tài chính có trách nhiệm thẩmđịnh quyết toán năm của Sở Giao thông vận tải và tổng hợp phần kinh phí hỗ trợtừ ngân sách tỉnh đã cấp bổ sung cho Quỹ vào báo cáo quyết toán ngân sách Nhànước theo quy định;

- Đối với những nhiệm vụ chi có tínhchất đầu tư, thực hiện theo quy trình quản lý vốn đầu tư, ngoài việc thực hiệnquyết toán hàng năm theo quy định, phải thực hiện theo quy định hiện hành củaNhà nước về quyết toán vốn đầu tư khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sửdụng.

Trường hợp quyết toán công trình hoànthành được cấp có thẩm quyền phê duyệt có chênh lệch so với tổng giá trị côngtrình đã quyết toán năm thì Quỹ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Sở Giao thôngvận tải gởi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh;

d) Xử lý số dư của Quỹ: cuối năm,nguồn kinh phí của Quỹ còn dư được chuyển sang năm sau để chi cho công tác quảnlý, bảo trì công trình đường bộ.

Điều 9. Công khai tài chính

Quỹ Bảo trì đường bộ phải công khaitài chính tình hình quản lý, sử dụng nguồn tài chính của Quỹ và báo cáo tìnhhình thực hiện công khai tài chính theo quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quychế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toánngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xâydựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, cácquỹ có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đónggóp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quátrình quản lý và sử dụng nguồn tài chính của Quỹ có trách nhiệm chấp hành Quyđịnh này, chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu để xảy ra vi phạm do thực hiệnkhông đúng Quy định.

2. Các nội dung khác liên quan đếnquá trình quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ khôngđề cập trong Quy định này thì thực hiện theo Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ, Nghị định 56/2014/NĐ-CPngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012; Thông tư Liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVTngày 27/12/2012 của liên Bộ: Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chếđộ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ và các văn bảnsửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh với Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua SởGiao thông vận tải và Sở Tài chính) để xem xét, giải quyết./.