UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠMTHỜI XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; TUYỂN CHỌN CÁC TỔ CHỨC,CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN; NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ,PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luậttổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Xét đề nghịcủa Sở Khoa học Công nghệ và Môi trưởng tại tờ trình số 52/TT-KCM ngày29/01/2002 về việc xin phê duyệt ban hành quy định tạm thời về xác định các đềtài, dự án khoa học và công nghệ. Tuyển chọn những tổ chức cá nhân chủ trì thựchiện; nghiệm thu các đề tài dự án khoa học và công nghệ; phương thức làm việccủa Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định tạm thời về việcxác định các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, tuyển chọn tổ chức cá nhânchủ trì thực hiện, nghiệm thu các đề tài dự án khoa học và công nghệ; phươngthức làm việc của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai gồm 6chương 26 điều.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa họcCông nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBNDcác huyện,thị xã, các thành viên Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tỉnh LàoCai, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Trần Nguyên

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁNKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; TUYỂN CHỌN CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN,NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘIĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ChươngI

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Đối tượng ápdụng.

Quy định này áp dụngđối với việc xác định danh mục các đề tài, dự án (ĐT,DA) Khoa học và Công nghệ(KH&CN) hàng năm; tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện và nghiệmthu các ĐT, DA khoa học và công nghệ.

Điều2. Yêu cầu chungđối với việc xác định đề tài, dự án cấp tỉnh:

1. Phải xuất phát từyêu cầu giải quyết những vấn đề cấp bách của địa phương.

2. Căn cứ vào việcđánh giá thực trạng phát triển KH&CN của tỉnh và các thành tựu phát triểnKH&CN trong nước, trên thế giới đề ra mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiêncứu nhằm đảm bảo cho đề tài, dự án có giá trị KH&CN, có tính mới, tính sángtạo và tính khả thi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Kết quả nghiên cứucủa đề tài, dự án phải có khả năng ứng dụng vào thực tiễn và đời sống, tác độngtrước mắt cũng như lâu dài đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Điều3. Các đề tài, dựán cấp tỉnh được đặt ra nhằm đáp ứng:

1. Phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng hệ
thống chính trị do Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đề ra.

2. Giải quyết cácnhiệm vụ KH&CN bức xúc của các ban, ngành, đoàn thể, huyện thị.

3. Hỗ trợ các tổ chứcKH&CN, các đơn vị, cá nhân NCKH nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội củatỉnh.

Điều4. Chủ tịch UBNDtỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn KH&CN. Quyết định một số thànhviên hoạt động ổn định, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng tư vấn KH&CN quyết địnhmời một số thành viên là nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia, chuyên viêntrong tỉnh, trong nước và nước ngoài tham gia từng lĩnh vực chuyên ngành khoahọc cụ thể.

Điều5. Sở Khoa họcCN&MT Lào Cai là cơ quan Thường trực của Hội đồng tư vấn KH&CN giúp UBNDtỉnh Lào Cai về việc quản lý mọi hoạt động của Hội đồng tư vấn KH&CN. ĐượcUBND tỉnh phân cấp cho Giám đốc Sở Khoa học CN&MT quyết định một số ứngdụng tiến bộ KH&CN có quy mô nhỏ

Điều6. Danh mục các đềtài, dự án KH&CN hàng năm, kết quả tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trìthực hiện, sau khi có kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn KH&CN sẽ đượccông bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương.

ChươngII

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KH&CN

Điều7. Hội đồng khoahọc và công nghệ là một tổ chức tư vấn của cấp tỉnh có tên gọi là: Hội đồng tư vấnkhoa học và công nghệ. Kết quả làm việc của Hội đồng là cơ sở để trình UBND tỉnhxem xét quyết định.

Điều8. Hội đồng tư vấnKH&CN có nhiệm vụ sau:

- Xác định các chươngtrình nghiên cứu khoa học dài hạn 05 năm; 10 năm và danh mục đề tài, dự án khoahọc và công nghệ hàng năm.

- Đánh giá tuyển chọncác tổ chức hoặc cá nhân được thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

- Đánh giá nghiệm thukết quả thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

Điều9. Số lượng và thànhphần của Hội đồng tư vấn KH&CN gồm có:

1. Số lượng:

- Hội đồng tư vấn KH&CNcó từ 9 đến 11 người.

2. Thành phần ổn định:

- Chủ tịch Hội đồng:Là Phó chủ tịch UBND tỉnh.

- Phó chủ tịch Hộiđồng: Là Giám đốc sở Khoa học CN&MT.

- Các Ủy viên là đạidiện lãnh đạo cơ quan tổng hợp: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, Vănphòng HĐND và UBND tỉnh.

- Thư ký Hội đồng: Là02 chuyên viên sở Khoa học CN&MT và Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.

3. Thành phần không ổnđịnh:

Các nhà khoa học, nhàquản lý, chuyên gia, chuyên viên có đủ năng lực trong từng chuyên ngành khoahọc được mời tham gia với tư cách là thành viên chính thức của Hội đồng. Saukhi hoàn thành nhiệm vụ tự giải thể.

Điều10. Nhiệm vụ cácthành viên Hội đồng tư vấn KH&CN:

- Chủ tịch Hội đồng:Phụ trách chung, chủ trì điều hành và kết luận nội dung của các phiên họp, chỉđạo giải quyết các công việc của Hội đồng giữa hai kỳ họp.

- Phó chủ tịch Hộiđồng: Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng, giải quyết các công việc được Chủ tịchphân công, chuẩn bị các nội dung và tài liệu cần thiết phục vụ cho các kỳ họpcủa Hội đồng, chủ trì kỳ khi được Chủ tịch ủy quyền.

- Các ủy viên Hộiđồng: Theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

- Thư ký Hội đồng: Ghichép tổng hợp kết quả các phiên họp.

Điều11. Chế độ làm việc:

- Hội đồng họp định kỳ02 tháng một lần, họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng quyết định triệu tập, cácthành viên Hội đồng không được vắng mặt trong các kỳ họp, trường hợp đặc biệtmà vắng mặt thì phải được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng và phải gửi phiếunhận xét đánh giá đến cơ quan Thường trực của Hội đồng trước khi họp.

- Hội đồng tư vấn KH&CNlàm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết bằng bỏ phiếu kín. Các kỳ họp của Hộiđồng phải có ít nhất 60% số thành viên có mặt. Ý kiến bằng văn bản, phiếu đánhgiá cho điểm của thành viên vắng mặt được công nhận là hợp lệ. Mọi thông tin cóliên quan phải được giữ bí mật.

Điều12. Chế độ thùlao:

- Các thành viên vàthư ký Hội đồng tư vấn KH&CN được hưởng thù lao bằng tiền theo quy địnhhiện hành. Riêng Phó chủ tịch Hội đồng được hưởng thù lao bằng 80% so với Chủtịch Hội đồng theo thông tư số 45 ngày 18/6/2001 Liên bộ Tài chính và Khoa họcCN&MT.

- Đối với các nhà khoahọc, chuyên gia, chuyên viên chính ở ngoài tỉnh (kể cả nước ngoài) có năng lựcuy tín, khi cần thiết được Chủ tịch Hội đồng mời tư vấn, phản biện, tham giathành viên Hội đồng thì được hưởng thêm chế độ công tác phí theo quy định củaNhà nước do Sở Khoa học CN&MT đài thọ, hoặc được thông qua hợp đồng thuêkhoán chuyên môn để trả thù lao.

ChươngIII

TRÌNH TỰ XÁCĐỊNH ĐỀ TÀI DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều13. Việc xác địnhđề tài, dự án KH&CN theo 2 bước sau:

* Bước 1: Xác địnhdanh mục

- Trên cơ sở chươngtrình nghiên cứu khoa học dài hạn đã được UBND tỉnh phê duyệt, những yêu cầutại điều 2 và điều 3, sở Khoa học CN&MT tập hợp lập danh mục đề tài, dự ánđưa ra Hội đồng tư vấn KH&CN.

- Hội đồng họp xem xétthông qua danh mục đề tài, dự án bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đề tài, dự ánđược xét duyệt phải đạt quá nửa số phiếu tán thành của các thành viên Hội đồng.

* Bước 2: Xây dựng đềcương tóm tắt

- Cơ quan Thường trựcHội đồng tư vấn KH&CN thông báo công khai danh mục đề tài, dự án đã đượcxét duyệt.

- Các tổ chức, cá nhânđăng ký tham gia tuyển chọn đề tài, dự án phải xây dựng đề cương tóm tắt baogồm: Tên đề tài, dự án, mục tiêu nội dung cần đạt được, kết quả dự kiến, cácchỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, khả năng và địa chỉ áp dụng, thời gian thực hiện, dựkiến kinh phí, do Sở Khoa học CN&MT hướng dẫn.

ChươngIV

ĐIỀU KIỆN THAMGIA TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ HỐ SƠ ĐỂ TUYỂN CHỌN

Điều14. Điều kiện thamgia tuyển chọn:

1. Các tổ chức có tưcách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực KH&CN của đềtài, dự án đều có quyền tham gia tuyển chọn.

2. Cá nhân đăng kýtham gia tuyển chọn chủ trì làm Chủ nhiệm đề tài, dự án phải có ý kiến xác nhậncủa cơ quan chủ quản hoặc UBND cấp xã phường, có chuyên môn cùng lĩnh vực KH&CNvới đề tài, dự án tuyển chọn. Mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm 2 đềtài, dự án Khoa học và Công nghệ.

3. Các tổ chức cá nhânkhông được tham gia tuyển chọn khi chưa hoàn thành đúng hạn việc giao nộp sảnphẩm KH&CN, quyết toán kinh phí hoặc chưa hoàn trả kinh phí thu hồi đối vớinhững đề tài, dự án đã triển khai trước.

Điều15. Hồ sơ đăng kýtham gia tuyển chọn theo mẫu biểu quy định gồm:

1. Đơn đăng ký chủ trìthực hiện đề tài, dự án.

2. Đề cương tóm tắt đềtài, dự án KH&CN.

3. Tóm tắt hoạt độngkhoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án.

4. Lý lịch khoa họccủa cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án.

Điều16. Tổ chức, cánhân tham gia tuyển chọn cần gửi bộ hồ sơ (gồm 1 bản gốc và 15 bản sao) đến sở Khoahọc CN&MT. Hồ sơ phải niêm phong ghi rõ bên ngoài: Tên đề tài, dự án, họtên, địa chỉ cơ quan và cá nhân đăng ký Chủ nhiệm đề tài, dự án, danh mục tàiliệu có trong hồ sơ.

Trong khi chưa hết hạnnộp hồ sơ, tổ chức cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ thaythế hồ sơ mới hoặc bổ sung sửa đổi hồ sơ.

Điều17. Giao cho sởKhoa học CN&MT chủ trì việc mở hồ sơ. Thư ký Hội đồng tư vấn KH&CN; đạidiện tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn được mời dự và cùng ký vào biênbản mở hồ sơ.

Điều18. Cá nhân đăngký làm Chủ nhiệm đề tài, dự án và những người cùng tham gia thực hiện thì khôngđược tham gia Hội đồng tư vấn KH&CN để tuyển chọn.

Điều19. Đánh giá hồsơ tuyển chọn:

1. Hội đồng tư vấn KH&CNmời 02 chuyên gia, chuyên viên làm phản biện cho một đề tài, dự án; nhận xétđánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn; đề xuất chọn một hồ sơ.

2. Hội đồng thảo luận,kiến nghị những điểm cần bổ sung sửa đổi.

3. Chủ tịch Hội đồngtóm tắt kết luận.

4. Hội đồng bỏ phiếuchấm điểm theo 03 nhóm sau:

Nhóm 1: Giá trị khoahọc và giá trị thực tiễn (đánh giá tối đa là 60 điểm):

a) Tính cấp thiết cầnphải nghiên cứu. Những thông tin mới nhất trong nước và nước ngoài có liên quanđến đề tài, dự án đăng ký tuyển chọn.

b) Xác định mục tiêu,nội dung và phương pháp nghiên cứu: Phải rõ ràng cụ thể; có luận cứ khoa họcthể hiện tính mới, tính sáng tạo, tính phù hợp với Lào Cai.

c) Khả năng áp dụngkết quả nghiên cứu: tính khả thi chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.Địa chỉ áp dụng.

Nhóm 2: Năng lực củacá nhân và tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án (được đánh giá tối đa 30 điểm).

a) Kinh nghiệm nghiêncứu của tổ chức và cá nhân; thành tựu nổi bật của Chủ nhiệm đề tài, dự án.

b) Năng lực tổ chứcquản lý, điều hành trong quá trình thực hiện đề tài, dự án.

c) Tinh thần tráchnhiệm; ý thức nhiệt tình; muốn phát huy trí tuệ, năng lực sở trường của cá nhânmình trong nghiên cứu khoa học (kể cả trí thức trẻ).

Nhóm 3: Tính hợp lýcủa kinh phí đề nghị (được đánh giá tối đa là 10 điểm):

a) Hợp lý, sát thực tếvà có đủ căn cứ để lập dự toán.

b) Khả năng huy độngcác nguồn vốn khác cho việc thực hiện đề tài, dự án.

Điều20. Điều kiệntrúng tuyển:

- Tổ chức cá nhân đượcđề nghị trúng tuyển phải có hồ sơ đạt số điểm cao nhất; nhưng tổng số điểm phảiđạt 50/100 điểm trở lên.

- Trường hợp chỉ có 01hồ sơ tham gia tuyển chọn một ĐT, DA. Hội đồng vẫn đánh giá theo các tiêu chuẩnvà quy trình nêu trong quy định này; nhưng tổng số điểm phải đạt 50/100 điểmtrở lên mới trúng tuyển.

Điều21. Cơ quan Thườngtrực của Hội đồng tư vấn KH&CN thông báo công khai kết quả tuyển chọn đếncác tổ chức, cá nhân trúng tuyển. Sau khi trúng tuyển các tổ chức, cá nhân cótrách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng gửi về sở Khoahọc CN&MT.

Sở Tài chính Vật giácùng sở Khoa học CN&MT thẩm định kinh phí trình UBND tỉnh ra quyết định phêduyệt ĐT, DA là căn cứ pháp lý cho sở Khoa học CN&MT ký kết hợp đồng vớicác tổ chức, cá nhân trúng tuyển thực hiện.

ChươngV

ĐÁNH GIÁ NGHIỆMTHU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KH&CN

Điều22. Kết quả thựchiện các ĐT, DA KH&CN được đưa ra Hội đồng tư vấn KH&CN để đánh giánghiệm thu.

Điều23. Trình tự đánhgiá nghiệm thu

1. Chủ nhiệm ĐT, DAbáo cáo tóm tắt kết quả thực hiện ĐT, DA.

2. Hội đồng tư vấn KH&CNmời 02 chuyên gia, chuyên viên làm phản biện.

3. Hội đồng thảo luận,kiến nghị những điểm cần bổ sung hoàn chỉnh.

4. Chủ tịch Hội đồngtóm tắt kết luận.

5. Hội đồng bỏ phiếunghiệm thu theo các loại sau: xuất sắc, tốt, khá, đạt, không đạt.

Điều24. Chủ nhiệm cácĐT, DA có trách nhiệm bổ sung hoàn chỉnh báo cáo khoa học theo kết luận của Chủtịch Hội đồng, giao nộp đầy đủ sản phẩm khoa học như hợp đồng đã ký kết. Thựchiện việc chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

ChươngVI

ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều25. Các ông ChánhVăn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học CN&MT Lào Cai, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các thành viênHội đồng tư vấn KH&CN tỉnh, các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

Trong quá trình thựchiện qui định này, sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn để có sự điều chỉnh bổsung cho phù hợp.

Điều26. Quy định nàycó hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với qui địnhnày đều bãi bỏ./.