ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và t chức bộ máy của Sở Văn hóa Thông tin – Th thao

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư số 589/TT-LB ngày 07/8/1993 của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ và Tổng cục TD - TT v việc hướng dẫn, sắp xếp tổ chức biên chế cơ quan quản lý hành chính Nhà nước về thể dục - thể thao ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 371/-TU ngày 10/7/1994 của Ban Thường vụ Tỉnh y Lào Cai về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban banh kèm theo Quyết định này Bản quy định v vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa TT - TT Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - thông tin - thể thao và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng