ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 460/2006/QĐ-TU

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC GIÚP BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY KHÓA XIV CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 16-ĐA/TU NGÀY 26/7/2002 CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI VỀ "ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (GIAI ĐOẠN 2006 – 2010)

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 49-QĐ/TW ngày 03/5/1999 Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về phân công, phân cấp quản lý cán bộ;
Căn cứ Đề án số 16-ĐA/TU ngày 26/7/2002 của Thành ủy Hà Nội;
Xét đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội;

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIV chỉ đạo thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn" (giai đoạn 2006 – 2010) gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Ngô Thị Doãn Thanh – Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố - Tổ trưởng.

2. Đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Tổ phó thường trực.

3. Đ/c Nguyễn Công Soái - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy - Tổ phó.

4. Đ/c Lưu Tiến Định – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố - Tổ phó.

5. Đ/c Phan Đăng Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - Tổ viên.

6. Đ/c Nguyễn Thế Phúc – Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy - Tổ viên.

7. Đ/c Lê Quang Vinh – Phó giám đốc Sở Nội vụ Thành phố - Tổ viên.

8. Đ/c Nguyễn Văn Xa – Phó trưởng phòng Quận, Huyện Ban Tổ chức Thành ủy - Tổ viên.

9. Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh – Chuyên viên Sở Nội vụ Thành phố - Tổ viên.

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ:

1. Giúp Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện đề án.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham gia thực hiện đề án.

3. Đôn đốc, kiểm tra, tạo sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan khi thực hiện đề án.

4. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

5. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện đề án theo sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy.

Điều 3. Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ thành phố và các đồng chí có tên tại điều 1 thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW (để báo cáo)
- Như điều 3 (để thực hiện)
- Các quận, huyện uỷ
- Các đoàn thể Thành phố
- Các sở thuộc UBND TP
- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
Nguyễn Phú Trọng