BỘ Y TẾ
-----------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành “Mẫu bệnh án Y học cổ truyền”
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Mẫu bệnh án Y học cổ truyền” bao gồm mẫu bệnh án điều trị nội trú và mẫu bệnh án điều trị ngoại trú Y học cổ truyền.
Điều 2. Mẫu bệnh án Y học cổ truyền được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

>> Xem thêm:  Là con duy nhất có được miễn hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Điều kiện hoãn nhập ngũ ?

Điều 3. Việc ghi chép, lưu trữ hồ sơ bệnh án Y học cổ truyền được thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và thay thế công văn số : 3026/YT-YH , ngày 05/5/2004 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu bệnh án YHCT.
Điều 5. Các ông, bà: Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền, Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- BT Nguyễn Quốc Triệu (để B/cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, YDCT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Xuyên

>> Xem thêm:  Thời gian tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là bao lâu ? được hoãn bao nhiêu lần khi có giấy gọi nhập ngũ ?