CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 461/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 18/TTr-CP ngày 16/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCHNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định s 461/QĐ-CTN ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Ch tịch nước)

1.

Trần Thị Lệ Thu, sinh ngày 28/5/1986 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Walter Kollolaan 153, 3543 HR Utrecht

Giới tính: N

2.

Nguyn Đông Phương, sinh ngày 02/3/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bleekweg 5, 5611 EZ Eindhoven

Giới tính: Nữ

3.

Lê Thanh Hải, sinh ngày 17/11/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Geuzenkade 101A, 1056 LB Amsterdam

Giới tính: Nam

4.

Nguyễn Thị Tân, sinh ngày 04/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Jacques Bloemhof 2, 1628 VM Hoorn NH

Giới tính: Nữ

5.

Hà Thị Bé Bảy, sinh ngày 16/10/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Oudenboschstraat 9, 6843 PA Arnhem.

Giới tính: N