ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H
CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4613/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 43/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘTSỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆNDỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chínhtrong hình thành và thực hiện dự án đầutư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh;

Căn cứ Công văn số 2776/UBND-CCHC ngày 16 tháng6 năm 2014 của Chủ tịchỦy bannhân dânThành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chínhtrong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môitrường kinh doanh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố 4602/STP-KSTT ngày 26 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch triển khai Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủvề một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành vàthực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trênđịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp,Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủyban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủyban nhân dân phường - xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- UBMTTQ TP và các thành viên (6);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Cục Thuế TP;
- Công an TP;
- Bảo hiểm xã hội TP;
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố;
- TT Công báo TP; TT Tin học TP;
- Sở Thông tin và Truyền thông (trang web TP);
- Phòng THKH, ĐTMT, ĐT, QLDA, CCHC;
- Lưu: VT, (CCHC-VP).

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊQUYẾT SỐ 43/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤTRỌNG TÂM CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦUTƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4613/QĐ- UBNDngày 15 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy bannhân dân Thành phố)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâmthực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầutư có sử dụng đất, đáp ứng mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư vàbảo đảm thi hành có hiệu quả Luật Đất đai; tạo môi trường kinh doanh minh bạch,bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; cắtgiảm ít nhất 40% thời gian thực hiện gắn với tiết kiệm tối đa chi phí tuân thủthủ tục hành chính cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế; nâng cao vịtrí xếp hạng của Việt Nam về chỉ số thuận lợi kinh doanh và năng lực cạnh tranhquốc gia; thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần phòng chống tham nhũng và pháttriển kinh tế - xã hội.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thờigian hoàn thành và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan; đảm bảo sự phối hợp chặtchẽ giữa cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao;đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện, vướng mắc khó khăn(nếu có) cho cơ quan, người có thẩm quyền.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

Các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy bannhân dân các quận, huyện chịu tráchnhiệm tổ chức quán triệt Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chínhphủ đến cán bộ, công chức và đơn vị trực thuộc về một số nhiệm vụ trọng tâmtrong thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự ánđầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãibỏ, hủy bỏ các quy định về thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dựán đầu tư có sử dụng đất tại các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Giao Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Quy hoạch - Kiến trúctrong phạm vi lĩnh vực quản lý chủ động rà soát đồng thời dự thảo văn bản sửađổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền ban hành của Ủy bannhândân Thành phố để thực thi các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP;trìnhỦy ban nhân dân Thành phố ban hànhtheo thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 2014.

Trường hợpvănbản thực thi thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Nghịquyết số 43/NQ-CP việc sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quyđịnh có liên quan tại các văn bản thuộcthẩmquyền ban hành của Ủy ban nhân dânThành phố được thực hiện ngay sau khi văn bản quy phạm pháp luật của các cơquan trung ương ban hành.

Ưu tiên áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều vănbản theo trình tự thủ tục rút gọn và đảm bảo nguyên tắc tại Điểm a, Khoản 2,Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP .

3. Ban hành văn bản chuẩn hóa quy trình liênthông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầutư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với SởTài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các đơn vịkhác có liên quan dự thảo văn bản về quy trình liên thông giải quyết các thủtục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trênđịa bàn Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thànhphố ban hành theo thẩm quyền.

Trong quá trình chưa hoàn thành sửa đổi, bổ sungthay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định pháp luật có liên quan tại luật, pháplệnh, các Sở, ngành được phân công phải dự thảo văn bản quy định về quy trìnhthực hiện thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sửdụng đất được hoàn thiện chuẩn hóa tại Phụ lục I Nghị quyết số 43/NQ-CP vàtrìnhỦy ban nhân dân Thành phố ban hành trướcngày 15 tháng 10 năm 2014 đối với quy trình liên thông thuộc trường hợp giaođất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu;02 quy trình còn lại thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thựchiện dự án đầu tư sẽ trình Ủy ban nhândân Thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Sau khi đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, thaythế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại luật, pháp lệnh, các Sởngành được phân công tham mưu sửa đổi, bổ sung quy trìnhtheo trình tự được hoàn thiện chuẩn hóa tại Phụ lục II Nghịquyết 43/NQ-CP và trìnhỦy ban nhân dânthành phố ban hành theo thẩm quyền sau khi luật, pháp lệnh được ban hành.

Việc hoàn thiện chuẩn hóa phải đảm bảo nguyên tắc:thực hiện tối đa cơ chế một cửa liên thông, nhà đầu tư đến một địa điểm, nộpmột bộ hồ sơ, một lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết từ các cơ quan khácnhau; cho phép thực hiện song song, đồng thời nhiều thủ tục hành chính để giảmbớt thời gian thực hiện cho nhà đầu tư; Thực hiện việc kế thừa kết quả giảiquyết thủ tục hành chính để giảm thiểu chi phí cho nhà đầu tư trong việc chuẩnbị các hồ sơ, giấy tờ, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để được xem xét giảiquyết thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước.

4. Thực hiện côngkhai, minh bạch thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

a) Công bố các thủ tục hành chính trong hình thànhvà thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tưpháp xây dựng dự thảo Quyết định công bố các thủ tục hành chính thực hiện quytrình liên thông trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đấttrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phốchậm nhất trước 05 ngày tính đến ngày văn bản của Ủyban nhân dân Thành phố quy định về quy trình liên thông (thực hiện cácnhiệm vụ tại Khoản 3, Phần II Kế hoạch này) có hiệu lực thi hành.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch -Kiến trúc trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm dự thảo Quyếtđịnh công bố các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tưcó sử dụng đất, trình Chủ tịch Ủy bannhân dân Thành phố ban hành chậm nhấttrước 05 ngày tính đến ngày văn bản của Ủy bannhân dân Thành phố (thực hiện các nhiệm vụ tại Khoản 2, Phần II Kế hoạch này)có hiệu lực thi hành.

b) Niêm yết công khai thủ tục hành chính trong hìnhthành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hànhchính trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất có trách nhiệm niêm yết côngkhai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính trong thực hiện dự ánđầu tư có sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợpvới Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chínhtrong dự án đầu tư có sử dụng đất nghiêncứu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tintrong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; thực hiệncông khai thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thực hiện dựán đầu tư, đặc biệt là các trường hợp, lý do thực hiện chậm trễ của từng trườnghợp trên Trang tin điện tử của Ủy bannhân dân Thành phố, trang thông tin điệntử của cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầutư để cá nhân, tổ chức biết và giám sát việc thực hiện.

Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt độngkiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

d) Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc cáccơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu về thời hạn, nội dung côngbố, công khai thủ tục hành chính; đồng thời thực hiện việc kiểm soát chất lượngdự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư do cácSở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch -Kiến trúc thực hiện.

5. Thanh tra, kiểmtra việc thực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư tại các cấpchính quyền.

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liênquan tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện dựán đầu tư tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trênđịa bàn Thành phố; tham mưu Ủy ban nhândân Thành phố chấn chỉnh, xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức,viên chức có hành vi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quyđịnh về thủ tục hành chính, các cơ quan, tổ chức không thực hiện nghiêm túcviệc công khai, minh bạch thủ tục hành chính, cũng như chậm trễ trong việc thammưu sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tưkhông cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và không hiệu quả.

b) Các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện thủ tụchành chính trong thực hiện dự án đầu tư tăng cường thanh tra, kiểm tra việcthực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư tại phòng, ban chuyênmôn và đơn vị trực thuộc; chấn chỉnh, xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ,công chức có hành vi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quyđịnh; không thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính,cũng như chậm trễ trong việc tham mưu sửa đổi các quy định về thủ tục hànhchính trong thực hiện dự án đầu tư không cần thiết, không hợp lý, không hợp phápvà không hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, kiểm tra,đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình, kết quảthực hiện Kế hoạch, những vướng mắc củacác đơn vị (nếu có).

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và ưu tiênbố trí đủ kinh phí để bảo đảm hoàn thành việc thực hiện các nhiệm vụ được giaotại Kế hoạch này theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6năm 2014 của Chính phủ.

3. Thủ trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và các đơn vị cóliên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao; đảm bảo chất lượng và tiếnđộ theo yêu cầu.

Đối với các nhiệm vụ nêu tại Khoản 2, 3, 5 Phần IIKế hoạch này, các cơ quan đơn vị đượcgiao chủ trì khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai, xác định cụ thểcác giai đoạn thực hiện, thời gian hoàn thành, dự kiến sản phẩm; Kế hoạch chitiết của từng đơn vị gửi về Sở Tư pháp 01 bản để tổng hợp, báo cáo./.