ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số: 462/QĐ- UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Ban hành bản quy định tạm thời về cơ chế đấu thầu khai thác kinh doanh các chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_____________________________

Căn cứ Luật sửa đổi tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Đ tập trung khai thác tt nguồn thu cho ngân sách từ các công trình chợ xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của ông giám đốc Sở Tài chính - Vật giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Qui định tạm thời về cơ chế đấu thầu - khai thác kinh doanh các chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm