ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 462/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 26 tháng 12 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN QUYĐỊNH TẠM THỜI VỀ CƠ CHẾ ĐẤU THẦU KHAI THÁC KINH DOANH CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLÀO CAI

Căn cứ Luật sửa đổi tổ chức HĐND và UBND cáccấp ban hành ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Để tập trung khai thác tốt nguồn thu cho ngânsách từ các công trình chợ xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của ông giám đốc Sở Tài chính -Vật giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hànhkèm theo Quyết định này bản Qui định tạm thời về cơ chế đấu thầu - khai tháckinh doanh các chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ôngChánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị căn cứ quyết định thi hành.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Lâm

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ CƠ CHẾ ĐẤUTHẦU KHAI THÁC KINH DOANH CÁC CHỢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 1994 củaUBND tính Lào Cai)

Chương I

ĐIỂU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Các chợ xây dựng trên địa bàntỉnh Lào Cai bằng nguồn vốn Ngân sách, khi đưa vào khai thác - sử dụng dướihình thức bán thẳng hoặc cho thuê đều phải thực hiện nguyên tắc đấu thầu (Đấuthầu một lần hoặc theo kỳ hạn).

Điều 2. Đối tượng để đấu thầu là từngki-ốt hoặc từng lô chỗ ngồi (Gọi tắt là đối tượng thầu) đã xây dựng xong, đủđiều kiện đưa vào khai thác sử dụng.

Điêu 3. Các tổ chức kinhtế - xã hội, các chủ hộ gia đình (gọi tắt là các đối tác) có trụ sở hoặc hộ khẩutrên địa bàn tỉnh Lào Cai đều có thể tham gia dự thầu.

Điều 4. Các đối tác muốn tham dự thầuphải làm đơn xin dự thầu theo mẫu quy định, nộp đúng thời hạn, ngoài ra cònphải nộp trước một khoản tiền ký quỹ và lệ phí dự thầu theo quy định.

Điều 5. Đối tác thắng thầu phải nộp đầyđủ số tiến theo kết quả xét thầu (Do Hội đồng đấu thầu công bố) trong thời hạn15 ngày kể từ ngày mở thầu. Trong quá trình quản lý, sử dụng đối tượng thầu,đối tác thắng thầu có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lý,kinh doanh chợ; quản lý kiến trúc, quy hoạch và đảm bảo vệ sinh môi trườngtrong khu chợ; làm đầy đủ nghĩa vụ về các sắc thuế theo luật định và các khoảnthu nộp về phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

Chương II

CÁC QUY ĐINH CỤ THỂ

Điều 6. Điều kiện để tổ chức đấu thầu

a) Điều kiện đối với bên mời thầu (Hội đồng đấuthầu): Đối tượng đưa ra đấu thầu (từng ki-ốt, từng lô chỗ ngồi) phải đảm bảođầy đủ các thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, kỹ thuật, chất lượng ... đểcó thể giao ngay cho đối tác khi thắng thầu.

b) Điều kiện đối với bên dự thầu (đối tác dựthầu) ngoài các quy định trong Điều 4 chương I thì đối tác dự thầu phải có đầyđủ năng lực pháp lý để thực hiện quyền và nghĩa vụ của bên dự thầu.

Điều 7. Mức thu tiền ký quỹvà lệ phí dự thầu

a) Đối tác tham dự thầu phải nộp trước (cùng khinộp đơn xin dự thầu) cho Hội đồng đấu thầu một khoản tiền trị giá bằng 10% sovới giá chuẩn tối thiểu của từng đối tượng thầu (ki-ốt hoặc lô chỗ ngồi), giánày do UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện, thị quyết định và Hội đồng đấu thầu cótrách nhiệm niêm yết công khai để mọi đối tác dự thầu đều biết và thực hiện.

b) Khoản tiền nộp trước được chia ra: 90% làtiền ký quỹ, 10% là lệ phí dự thầu.

- Tiền ký quỹ khi đối tác thắng thầu sẻ đượcgiảm trừ vào tổng số tiền phải nộp, đối tác không thắng thấu sẽ được trả lại,

- Lệ phí dự thầu sẽ không được giảm trừ hoặc trảlại cho các đối tác thắng thầu hoặc thua thầu.

Điều 8.

a) Chỉ tiêu dùng để xét kết quả trúng thầu làgiá của đối tác dự thầu nào trả cao nhất so với giá chuẩn tối thiểu do Hội đồngđấu thầu niêm yết, công bố (Không dược thấp hơn giá chuẩn tối thiểu).

b) Trường hợp đối tác thắng thầu không nộp đủ sốtiền theo thời hạn quy định hoặc vì một lý do nào đó không còn khả năng thanhtoán thì Hội đồng đấu thầu sẽ hủy bỏ kết quả trúng thầu của đối tác và xét lạikết quả đấu thầu theo trình tự từ cao xuống thấp để xác định lại đối tác trúngthầu.

c) Trường hợp nhiều đối tác dựthầu trả ở mức giá cao nhất bằng nhau thì Hội đồng đấu thầu sẽ tổ chức đấu thầuriêng cho nhóm đối tác này để chọn ra đối tác thắng thầu.

Điều 9.

a) Hội đồng đấu thầu về khai thác sử dụng cácchợ được thành lập theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện,thị.

b) Thành phần Hội đồng bao gồm:

- Một đồng chí Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặccấp huyện, thị làm Chủ tịch Hội đồng.

- Một đồng chí lãnh đạo cơ quan Tài chính cấptỉnh hoặc cấp huyện, thị làm Phó chủ tịch Hội đồng.

- Các thành viên tham gia làm uỷ viên Hội đồngbao gồm: đại điện lãnh đạo ngành Thuế, Quản lý thị trường, Thanh tra, xây dựng,quản lý địa chính cấp tỉnh và cấp huyện, thị.

Ngoài ra Hội đồng còn được quyền trưng tập mộtsố cán bộ thuộc các ngành quản lý chức năng đế giúp việc.

c) Hội đồng đấu thầu có chức năng, nhiệm vụ tổchức quá trình thực hiện đấu thầu giữa các đối tác, xét và công bố kết quảthắng thầu, tổ chức thu nộp tiền, bàn giao đối tượng thầu cho đối tác thắngthầu, thanh toán lại tiền ký quỹ cho các đối tác dự thầu nhưng không thắngthầu...

d) Thời hạn hoạt động của Hội đồng đấu thầu tùytheo tình hình công việc cụ thể ở từng chợ, nhưng phải đảm bảo đấu thầu xongtất cả các đối tượng thầu trong khu chợ, bàn giao đầy đủ các đối tượng thầu chocác đối tác thắng thầu, thu đủ tiền của các đối tác thắng thầu và nộp đầy đủvào NSNN thì Hội đồng đấu thầu mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ...

e) Chi phí cho các hoạt động của Hội đồng đấuthầu được trích một phần trong 10% lệ phí dự thầu (phần b, Điều 7, Chương 2 củabản Quy định này).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Xác định giá chuẩntối thiểu của đối tượng thầu, thông báo mời thầu và lựa chọn hình thức, phươngpháp đấu thầu

a) Hội đồng đấu thầu phải tính toán, xác địnhgiá chuẩn tối thiểu cho từng đối tượng thầu để trình UBND cấp tỉnh hoặc cấphuyện, thị phê duyệt. Giá chuẩn tối thiểu được xác định trên các căn cứ: giáđất, chi phí XDCB, phân bổ các chi phí khác về XDCB, vị trí sinh lời của từngđối tượng thầu, giá cả thị trường có thể chấp nhận được.

b) Hội đồng đấu thầu tổ chức thông báo mời thầutrên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong thông báo phải quy định rõ:loại đối tượng thầu, giá chuẩn tối thiểu từng đối tượng thầu, thời hạn nhậnđơn, ngày giờ và địa điểm tổ chức đấu thầu...

c) Hình thức, phương pháp đấu thầu: Tùy theotừng trường hợp cụ thể mà vận dụng nhưng phổ biến là bỏ phiếu kín trực tiếp chotừng đối tượng thầu (áp dụng cho các đối tác cũng dự thầu chung một đối tượng).

Điều 11. Trình tự các bước tiến hành đấuthầu

Bước 1: Tiếp nhận đơn (Trong thời hạn quy định),nhận tiền ký quỹ và chi phí dự thầu của các đối tác.

- Lập danh sách phân nhóm các đối tác cùng thamdự một đối tượng thầu.

- Niêm yết giá chuẩn tối thiểu cho từng đốitượng thầu.

- Tổ chức cho các đối tác tham quan, xem xét cụthể từng đối tượng thầu.

Bước 2: Tổ chức mở thầu theo đúng ngày, giờ quyđịnh trong thông báo mời thầu (mở thầu theo nhóm đối tác, cho từng đối tượngthầu cụ thể)

- Xét và công bố kết quả trúng thầu.

Bước 3: Tổ chức thu đủ một lần số tiền của cácđối tác trúng thầu đúng theo thời gian quy định và nộp đầy đủ vào NSNN

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý để bàn giao đốitượng thầu cho đối tác thắng thầu

Chương IV

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẠT

Điều 12. Đối tác dự thầu có hành vi thôngđồng, hối lộ hoặc mua chuộc cán bộ làm công tác trong Hội đồng đấu thầu, khi bịphát hiện sẽ không được tham gia đấu thầu và bị thu hồi số tiền ký quỹ nộp NSNN.

- Cán bộ trong Hội đồng đấu thầu có hành vithông đồng, nhận hối lộ hoặc thiên vị, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ phải chịu xửlý, kỷ luật; ai gương mẫu, tích cực sẽ được xét khen thưởng./.