BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 463/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, đề án bảo đảm chất lượng và tiến độ; chủ động xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách về đề án, văn bản trước khi trình Bộ trưởng quyết định, phê duyệt. Không gia hạn thời hạn trình, rút văn bản, đề án; trường hợp đặc biệt, thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án báo cáo, giải trình để Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện; định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, gửi Văn phòng để tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí xây dựng các văn bản, đề án.

Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Văn phòng Bộ rà soát kết quả xây dựng đề án, văn bản, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để làm căn cứ xét duyệt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2019 của các đơn vị, trình Bộ trưởng quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);- Các Thứ trưởng (để biết);
-
Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC, BTK).

BỘ TRƯỞNG


Lê Thành Long

 

DANH MỤC

PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2019(Ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ- BTP ngày 22/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Stt

Tên văn bản, đề án

Đơn vị chủ trì

Thời hạn hoàn thành

Ghi chú

1.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Văn phòng Bộ

Tháng 01

Đã hoàn thành

(Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 15/01/2019)

2.

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Văn phòng Bộ

Tháng 01

Đã hoàn thành

(Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 18/01/2019)

3.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2019

Văn phòng Bộ

Tháng 02

 

4.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát đánh giá thủ tục hành chính

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 3

Văn bản từ năm 2018 chuyển sang

5.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 3

 

6.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 3

 

7.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2019

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 3

 

8.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trường Bộ Tư pháp)

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 3

Văn bản từ năm 2018 chuyển sang

9.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/03/2016 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 3

Văn bản từ năm 2018 chuyển sang

10.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định khung giá dịch vụ sự nghiệp công

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 3

 

11.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tháng 3

Văn bản từ năm 2018 chuyển sang

12.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Văn phòng Bộ

Tháng 3

 

13.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2019

Văn phòng Bộ

Tháng 3

 

14.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 4

 

15.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp (thay thế Quyết định số 298/QĐ-BTP ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 5

 

16.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 16/2011/TT-BTP ngày 28/9/2011 quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 5

Văn bản từ năm 2018 chuyển sang

17.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011 về phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 6

Văn bản từ năm 2018 chuyển sang

18.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 1486/QĐ-BTP ngày 12/7/2016 ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 6

 

19.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 1112/QĐ-BTP ngày 18/6/2015 quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với dự án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng các cơ quan thi hành án dân sự

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 6

 

20.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 1067/QĐ-BTP ngày 14/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Văn phòng Bộ

Tháng 6

 

21.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 23/6/2010 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong ngành Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 7

 

22.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Cục Bổ trợ tư pháp

Tháng 8

 

23.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (thay thế Quyết định số 1869/QĐ-BTP ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Văn phòng Bộ

Tháng 8

 

24.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Danh mục tài sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật là tài sản cố định

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 9

 

25.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/06/2008 của Bộ Tư pháp và Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với Cựu chiến binh

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Tháng 9

 

26.

Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Tháng 9

 

27.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 1066/QĐ-BTP ngày 14/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Văn phòng Bộ

Tháng 9

 

28.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

Văn phòng Bộ

Tháng 10

 

29.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Tháng 10

 

30.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 11

 

31.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Tháng 11

 

32.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Tháng 11

 

33.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 12

 

34.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quyết định số 189/QĐ-BTP ngày 03/02/2012 quy định trình tự và thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 12

Văn bản từ năm 2018 chuyển sang

35.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Tháng 12

 

36.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Tháng 12

 

37.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự

Tháng 12

 

38.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

Cục Bồi thường nhà nước

Tháng 12

 

39.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phân loại, thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 12

 

40.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt và công bố các sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp

Văn phòng Bộ

Tháng 12

 

41.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020

Văn phòng Bộ

Tháng 12

 

42.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Cục Bổ trợ tư pháp

Sau khi Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại được ban hành

 

43.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự

Sau khi Đề án giải quyết việc thi hành án dân sự không có điều kiện thi hành, đã tồn đọng trong nhiều năm được thông qua

 

44.

Thông tư thay thế Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP ngày 01/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Sau khi Nghị định của Chính phủ về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước được ban hành

 

45.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị hành chính của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ được ban hành

 

46.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Vụ Tổ chức cán bộ

Sau khiNghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ và Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ được ban hành

Văn bản từ năm 2018 chuyển sang