ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

Về kinh phí tổ chức tiêm phòng cho thú y viên các xã vùng cao

__________________________
 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 42/UBQĐ ngày 23/05/1997 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và miền núi về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao;

Xét đề nghị của Chi cục thú y và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại công văn số 36/CV-TY ngày 24/05/1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp kinh phí hỗ trợ công tác tiêm phòng dịch bệnh gia súc hàng năm cho thú y viên các xã và thôn bản vùng cao của tỉnh. Cụ thể :

- Mỗi xã vùng cao (loại 3) được 2 thú y viên.

2 người X 120 xã = 240 thú y viên

- Xã loại 2 nhưng có một số thôn, bản vùng cao được 1 thú y viên.

19 xã được 19 thú y viên

- Mức trợ cấp: Mỗi thú y viên/1vụ tiêm phòng = 200.000 đ.

(Mỗi năm 2 vụ tiêm phòng)

* Tổng kinh phí được cấp:

200.000 đ x 259 người x 2 vụ = 103.600.000 đ

(Một trăm linh ba triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)

Điều 2. Chi cục thú y có nhiệm vụ quản lý, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn kinh phí này để tổ chức tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh gia súc hàng năm cho các xã và thôn bản vùng cao của tỉnh. Mọi chứng từ, hồ sơ để quyết toán với Sở Tài chính hàng năm đều phải có xác nhận của UBND các huvện, thị xã.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính vật giá, Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế quyết định số 354/QĐ-UB ngày 19/08/1995 của UBND tỉnh Lào Cai.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

 (Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng