ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4637/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hànhchính và báo cáovề tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạotại Tờ trình số 2686/TTr-GDĐT-VP ngày 06 tháng 8 năm 2014, ý kiến của Giám đốcSở Tư pháp tại Công văn số 4408/STP-KSTT ngày 18 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Sở Thông tin và Truyền Thông;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 4637/QĐ-UBND ngày 16tháng09 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dânThành phố)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định thủ tục hành chính mới

1

Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp phổ thông của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

- Quyết địnhsố 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp.

- Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Quy định về trìnhtự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 95/2013/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chánh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂCỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp phổ thôngcủa người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người có văn bằng, người đại diện theo pháp luật của người có vănbằng hoặc người được ủy quyền, có nguyệnvọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơtrực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kếtquả của Sở Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ: 66 - 68 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé,Quận 1) vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ)

+ Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ,nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì ghi biên nhận (theo mẫu 2) có ngày trả kết quảcho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấubưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ.

+ Bước 3: Sở Giáo dục Đào tạo xem xét công nhận vănbằng cho người đề nghị (Mẫu 3). Trong trường hợp văn bằng không được công nhận,cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản cho đương sự.

+ Bước 4: Người nộp hồ sơ căn cứ ngày hẹn trên biênnhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của SởGiáo dục và Đào tạo.

- Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặcgửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Một (01) đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sởgiáo dục nước ngoài cấp (Mẫu 1).

- Một (01) bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nướcngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập tại cơsở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩmquyền chứng thực.

- Một (01) trong các tài liệu sau: xác nhận của cơquan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại; xác nhận của cơ sở giáodục nước ngoài nơi đã học tập; bản sao hợp lệ hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất,nhập cảnh; minh chứng đã đăng ký vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưuhọc sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp cần thiết phải thẩm định mức độ đáp ứngquy định về tuyển sinh chương trình đào tạo, người có văn bằng cần gửi kèm theohồ sơ các tài liệu liên quan như: chứng chỉ ngoại ngữ, các văn bằng, chứng chỉcó liên quan.

Hồ sơ phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, khôngbị hủy hoại bởi các yếu tố thời tiết, khí hậu hoặc bất kỳ một lý do nào khác”.

Trong trường hợp, người nộp hồ sơ là người đại diệntheo pháp luật của người có văn bằng hoặc người được ủy quyền thì phải mang theo giấy tờ chứng minh là người đại diệntheo pháp luật của người có văn bằng hoặc người được ủy quyền (Giấy ủy quyền)

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngàylàm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cánhân là người Việt Nam.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: SởGiáo dục và Đào tạo TPHCM.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dụcnước ngoài cấp (mẫu 1 - ban hành kèm Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng7 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Giấy biên nhận hồ sơ (mẫu 2 - ban hành kèm Quyếtđịnh số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo).

- Giấy công nhận văn bằng giáo dục phổ thông (mẫu 3- ban hành kèm Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Phí, lệ phí:

- Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Namdo cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cấp là 250.000 đồng/văn bằng.

- Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Namdo cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nướcngoài là 500.000 đồng/ văn bằng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấycông nhận văn bằng giáo dục phổ thông (hoặc Văn bản từ chối công nhận có nêu rõlý do trong trường hợp văn bằng khôngđược công nhận).

- Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính: thực hiện đối với bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận hoàn thànhchương trình giáo dục các cấp học phổ thông; do cơ sở giáo dục nước ngoài cấpcho người Việt Nam.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định về trình tự,thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp.

- Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sởgiáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 95/2013/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chánh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lývà sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáodục nước ngoàicấp cho người Việt Nam.

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc tập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNGNHẬN VĂN BẰNG
DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP

Kính gửi: Sở Giáodục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên người có văn bằng:……………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………….. nam, nữ ………………

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………………….

Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….……………………….

Địa chỉ liên lạc khi cần thiết:……………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………. Email…………………………………………

Trân trọng đề nghị các cơ quanchức năng xem xét công nhận văn bằng do nước ngoài cấp gửi kèm theo

Trình độ đào tạo……………………………………………………………………………

Nơi cấp………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………….

Ngày cấp …………………………… Số hiệu vănbằng (nếu có) ………………………

Tên cơ sở giáo dục nước ngoài……………………………………………………………

Thuộc nước/Tổ chức quốc tế ………………………………………………………………

Loại hình đào tạo (du học nướcngoài, liên kết đào tạo với nước ngoài) ……………

Hình thức sử dụng kinh phí (nhànước, hiệp định, tự túc) ……………………………..

……………………………………………………………………….………………………..

Quyết định cử đi học (nếu có): SốQĐ ………………, ngày ký QĐ ……………………

Cấp ra quyết định:…………………………………………………………………………..

Hình thức đào tạo (chính quy, họctừ xa) …………………………………………………

Thời gian đào tạo..…………………………………………………………………………..

Chuyên ngành đào tạo………………………………………………………………………

Có đăng ký công dân với cơ quanđại diện Việt Nam ở nước sở tại hay không?

□ Có đăng ký □ Không đăng ký

Nếu không đăng ký, nêu rõ lý do…………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………..………………………

Tôi xin cam đoan những nội dungtrình bày trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàntrước pháp luật.

...., ngày tháng năm 20...
Người làm đơn(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY BIÊN NHẬN HỒSƠ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG
DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP

Họ và tên người nộp hồ sơ: ……………………………………………………………..

Hồ sơ gồm có:

STT

Loại văn bản

Slượng

1

Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

2

Bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch tiếng ra Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

3

Bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

4

Các tài liệu khác (có thị thực) gồm có:

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

Ngày nhận hồ sơ:…………………………………………………………………………

Ngày trả hồ sơ:……………………………………………………………………………

Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận hồ sơ(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy biên nhận này đượcthu lại lưu hồ sơ sau khi trả kết quả

Mẫu 3

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20

CÔNG NHẬN

Văn bằng số ………………………….. ngày cấp ………………………………………

do (ghi rõ tên cơ sở giáo dục nước ngoài)…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

cấp cho: (ghi rõ họ và tên người có bằng)………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………

Là bằng tốt nghiệp (THCS, THPT) ……………………………………

Đã đăng ký tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố HồChí Minh

ngày ….. tháng ….. năm 200...

GIÁM ĐỐC(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đã vào sổ đăng ký số ……………