ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành qui định về giải thưởng văn học - nghệ thuật Lào Cai

_______________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bản Quy định về "Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai".

- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2004 và thay thế Quyết định số 111/2002/QĐ-UB ngày 28/03/2002 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng thi đua -khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ quyết định thi hành.

Được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh